Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режимуПро виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Редакція від: 05.04.2017

Міністерство Фінансів України Наказ Київ

31 травня 2012 р.

№ 657

Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2012 року за № 1669/21981

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 27 лютого 2017 року N 292

    Відповідно до статті 246 Митного кодексу України, Конвенції про тимчасове ввезення, учиненої у м. Стамбулі 26 червня 1990 року та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,

НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити такі, що додаються:

    Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму;

    Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.;

    Інструкцію по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами.

    2. Визнати такими, що втратили чинність:

    наказ Міністерства фінансів України від 21 березня 2012 року № 386 «Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України, та форми заяви про відмову на користь держави», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 498/20811;

    накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.

    3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:

    подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

    оприлюднення цього наказу.

    4. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (Юрченко К.Г.) протягом 30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

    5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

    6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Міністр

Ю. КОЛОБОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 травня 2012 року № 657

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2012 року за № 1669/21981

ПОРЯДОК
виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

I. Загальні положення

    1. Цей Порядок визначає особливості виконання митних формальностей при поміщенні товарів у митні режими, передбачені Митним кодексом України, та під час перебування товарів у відповідному митному режимі.

    2. Терміни та скорочення вживаються у цьому Порядку в такому значенні:

    Декларант – декларант або уповноважена ним особа;

    ЄАІС – єдина автоматизована інформаційна система митних органів України;

    заява – письмова заява підприємства за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів;

    Кодекс – Митний кодекс України;

    Конвенція про тимчасове ввезення – Конвенція про тимчасове ввезення, учинена у м. Стамбулі 26 червня 1990 року;

    МД – митна декларація, складена на бланку єдиного адміністративного документа або із використанням іншої форми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій», що подається митному органу Декларантом на паперовому носії або у вигляді електронного документа;

    митниця оформлення – митний орган, посадовими особами якого здійснено випуск товару у відповідний митний режим.

    Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених Кодексом.

    3. Виконання відповідними особами та митними органами митних формальностей згідно з Кодексом та цим Порядком здійснюється з використанням інформаційних технологій, у тому числі заснованих на інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, і засобів їх забезпечення.

    4. Під час виконання митних формальностей Декларантом та посадовими особами митних органів для засвідчення електронних повідомлень та електронних документів застосовуються надійні засоби електронного цифрового підпису з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа.

    Електронні повідомлення та електронні документи передаються за допомогою засобів інформаційних технологій з електронної адреси Декларанта, визначеної для передавання таких електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Державною митною службою України (далі – Держмитслужба України) для одержання таких повідомлень.

    5. Обмін електронними повідомленнями та електронними документами згідно з цим Порядком здійснюється з автоматичним підтвердженням їх отримання іншою стороною. Підтвердження отримання електронного повідомлення або електронного документа іншою стороною повинне містити відомості про дату і час. Облік часу виконання митних формальностей, встановлених цим Порядком, здійснюється з урахуванням дати і часу отримання електронного повідомлення або електронного документа відповідною стороною.

II. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму тимчасового ввезення

1. Загальні положення

    1. Для митного оформлення товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, митному органу подаються МД, книжка А.Т.А. або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

    2. Якщо особа має намір неодноразово на одних і тих самих умовах тимчасово ввозити одні й ті самі товари на митну територію України з подальшим їх реекспортом, за заявою цієї особи митниця оформлення може надати дозвіл на неодноразове переміщення через митний кордон України цих товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового ввезення.

    Засвідчена митним органом в установленому порядку копія МД, оформленої при поміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення, із записом митного органу про дозвіл на неодноразове переміщення їх через митний кордон України є підставою для вивезення з митної території України та ввезення на митну територію України товарів, задекларованих у цій МД, протягом строку дії митного режиму тимчасового ввезення.

    3. Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України як товар з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування, у разі використання їх для міжнародних перевезень як транспортних засобів комерційного призначення, декларуються митним органам у порядку, встановленому для таких транспортних засобів комерційного призначення.

    4. Тимчасове ввезення контейнерів, піддонів, упаковок на умовах та відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення за заявою особи, що має намір користуватися митним режимом тимчасового ввезення, та з дозволу митного органу може здійснюватися на підставі письмового зобов’язання цієї особи щодо подальшого реекспорту таких товарів без оформлення МД або книжки А.Т.А.

    Особам, які регулярно користуються режимом тимчасового ввезення, митним органом може бути надано загальний дозвіл на тимчасове ввезення контейнерів, піддонів, упаковок на умовах та відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення зі строком дії до одного року.

    5. Для виконання операцій з технічного обслуговування та ремонту обладнання (устаткування) транспортних засобів, що тимчасово ввезені на митну територію України та перебувають в зонах митного контролю, таке обладнання (устаткування) може бути випущене митним органом згідно з частиною п’ятою статті 189 Кодексу за заявою Декларанта.

2. Забезпечення ідентифікації товарів при застосуванні митного режиму тимчасового ввезення

    1. Засоби ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим тимчасового ввезення, обираються відповідно до статті 326 Кодексу та з урахуванням індивідуальних характеристик та особливостей товарів.

    Відомості про ідентифікаційні ознаки товарів та/або застосовані засоби ідентифікації в установленому порядку вносяться до МД, або книжки А.Т.А., або іншого документа, передбаченого законодавством України з питань державної митної справи.

    2. Для забезпечення ідентифікації товару, що поміщується у митний режим тимчасового ввезення, Декларант може надати митному органу два примірники зображення цього товару (фотографії, креслення тощо), завірені підписом та відбитком печатки (за наявності) Декларанта, та електронну копію такого зображення.

    Один примірник такого зображення зберігається в митному органі оформлення разом з іншими документами, за якими здійснювався випуск товару, а другий з відмітками митного органу повертається Декларанту.

    Для забезпечення ідентифікації товарів митні органи можуть самостійно виготовляти фотографічні зображення таких товарів.

    Електронні копії зображень товарів, надані Декларантом, а також виготовлені у разі необхідності митним органом зберігаються в локальній інформаційній базі митного органу та у разі потреби надсилаються іншим митним органам для забезпечення ідентифікації товарів.

    3. Якщо ідентифікація товарів здійснюється шляхом накладення митних забезпечень, то вони повинні бути накладені способом, що унеможливлює пошкодження товарів унаслідок їх накладення та повторне застосування цих митних забезпечень.

    4. За потреби для забезпечення ідентифікації товарів або підтвердження їх незмінного стану можуть залучатися спеціалісти й експерти відповідно до положень статті 327 Кодексу.

3. Строк тимчасового ввезення та його продовження

    1. Строк тимчасового ввезення товарів установлюється митним органом у кожному конкретному випадку під час їх митного оформлення з урахуванням пропозиції Декларанта, зазначеної в установленому порядку в МД, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення.

    Кінцева дата строку тимчасового ввезення товарів зазначається в установленому порядку посадовою особою митного органу, яка здійснює випуск товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, у документі, за яким здійснюється митне оформлення товарів (МД, книжка А.Т.А. тощо).

    2. Строк тимчасового ввезення товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, може бути продовжений митницею оформлення з урахуванням мети ввезення товарів та інших обставин і з дотриманням вимог, установлених Кодексом.

    Для продовження строку тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою за наявності подаються:

    документи, які підтверджують наявність обставин, що обумовлюють необхідність такого продовження;

    нова книжка А.Т.А.

    3. Рішення про продовження строку тимчасового ввезення товарів або про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення цих товарів приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві щодо продовження строку тимчасового ввезення.

    Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

    У разі прийняття рішення про відмову у продовженні строку тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.

    4. У разі прийняття митним органом рішення про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення товари повинні бути реекспортовані у строк, установлений митним органом, або заявлені до іншого митного режиму, який допускається щодо таких товарів з додержанням вимог Кодексу та інших законодавчих актів.

    Строк реекспорту товарів встановлюється митним органом у рішенні про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення товарів з урахуванням часу, потрібного для демонтажу, навантаження, транспортування (з урахуванням виду транспорту) тощо тимчасово ввезених товарів.

    5. Інформація про продовження строку тимчасового ввезення товарів вноситься до ЄАІС в установленому порядку.

    6. Якщо товари, які перебувають у митному режимі тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно реекспортовані унаслідок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, то перебіг строку тимчасового ввезення цих товарів зупиняється на час такого арешту (вилучення).

4. Передача права використання митного режиму тимчасового ввезення

    1. Для отримання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою подаються:

    письмова заява особи, що має намір прийняти право використання митного режиму тимчасового ввезення, про прийняття на себе зобов’язань особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення;

    письмова згода особи-нерезидента – сторони зовнішньоекономічного договору, згідно з яким товари тимчасово ввезені на митну територію України, на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення.

    2. Рішення про надання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення або про відмову в наданні такого дозволу приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою згідно з положеннями статті 109 Кодексу та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві.

    Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

    У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.

5. Здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового ввезення

    1. Контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового ввезення покладається на митницю оформлення.

    2. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають тимчасово ввезені товари, за рішенням цього органу, або за зверненням митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заінтересованої особи в разі наміру цієї особи ініціювати продовження строку тимчасового ввезення товарів, зміну їх митного режиму тощо.

    3. Особа, відповідальна за дотримання режиму тимчасового ввезення, на письмовий запит митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення.

    4. Наявність, стан товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення, а також їх цільове використання контролюються митними органами із застосуванням форм митного контролю, визначених статтею 336 Кодексу.

    Вибірковість та періодичність здійснення митного контролю визначається відповідно до положень статті 320 Кодексу, характеристики товарів, мети, строку та інших умов перебування товарів у режимі тимчасового ввезення.

    5. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.

    До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно тимчасово ввезених товарів, зокрема про:

    поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення;

    засоби, застосовані для ідентифікації товарів;

    дозволи, надані митним органом на неодноразове переміщення через митний кордон України товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового ввезення;

    дозволи (загальні дозволи) на тимчасове ввезення контейнерів, піддонів, упаковок без оформлення МД або книжки А.Т.А.;

    продовження строку тимчасового ввезення;

    строк, установлений митним органом для реекспорту;

    передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення;

    проведення митного огляду;

    складення протоколу про порушення митних правил;

    накладення арешту або тимчасове вилучення тимчасово ввезених товарів у справі про порушення митних правил;

    завершення режиму тимчасового ввезення;

    припинення режиму тимчасового ввезення.

    Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.

III. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму тимчасового вивезення

1. Загальні положення

    1. Для митного оформлення товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, митному органу подаються МД, книжка А.Т.А. або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

    2. Якщо особа має намір неодноразово на одних і тих самих умовах тимчасово вивозити одні й ті самі товари за межі митної території України з подальшим їх реімпортом на митну територію України, за заявою цієї особи митниця оформлення може надати дозвіл на неодноразове переміщення через митний кордон України цих товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового вивезення.

    Засвідчена митним органом в установленому порядку копія МД, оформленої при поміщенні товарів у митний режим тимчасового вивезення, із записом митного органу про дозвіл на неодноразове переміщення їх через митний кордон України є підставою для вивезення з митної території України та ввезення на митну територію України товарів, задекларованих у цій МД, протягом строку дії митного режиму тимчасового вивезення.

    3. Тимчасове вивезення контейнерів, піддонів, упаковок на умовах та відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення за заявою особи, що має намір користуватися митним режимом тимчасового вивезення, та з дозволу митного органу може здійснюватися на підставі письмового зобов’язання цієї особи щодо подальшого реімпорту таких товарів без оформлення МД або книжки А.Т.А.

    Особам, які регулярно користуються режимом тимчасового вивезення, митним органом може бути надано загальний дозвіл на тимчасове вивезення контейнерів, піддонів, упаковок на умовах та відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення зі строком дії до одного року.

2. Забезпечення ідентифікації товарів при застосуванні митного режиму тимчасового вивезення

    1. Засоби ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим тимчасового вивезення, обираються відповідно до статті 326 Кодексу та з урахуванням індивідуальних характеристик та особливостей товарів.

    Відомості про ідентифікаційні ознаки товарів та/або застосовані засоби ідентифікації в установленому порядку вносяться до МД, або книжки А.Т.А., або іншого документа, передбаченого законодавством України з питань державної митної справи.

    2. Застосування засобів ідентифікації здійснюється в порядку, визначеному пунктами 2–4 глави 2 розділу ІІ цього Порядку.

3. Строк тимчасового вивезення та його продовження

    1. Строк тимчасового вивезення товарів установлюється митним органом у кожному конкретному випадку під час їх митного оформлення з урахуванням пропозиції Декларанта, зазначеної в установленому порядку в МД, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у зазначений митний режим.

    Кінцева дата строку тимчасового вивезення товарів зазначається посадовою особою митного органу, яка здійснює випуск товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, у документі, за яким здійснюється митне оформлення товарів (МД, книжка А.Т.А. тощо)

    2. Строк тимчасового вивезення товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, може бути продовжений митницею оформлення з урахуванням мети вивезення товарів та інших обставин і з дотриманням вимог, установлених Кодексом.

    Для продовження строку тимчасового вивезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою за наявності подаються:

    документи, які підтверджують наявність обставин, що обумовлюють необхідність такого продовження;

    нова книжка А.Т.А.

    3. Рішення про продовження строку тимчасового вивезення товарів або про відмову в продовженні строку тимчасового вивезення цих товарів приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві щодо продовження строку тимчасового вивезення.

    Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

    У разі прийняття рішення про відмову у продовженні строку тимчасового вивезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.

    4. У разі прийняття митним органом рішення про відмову в продовженні строку тимчасового вивезення товари повинні бути реімпортовані у строк, установлений митним органом, або заявлені до іншого митного режиму, який допускається щодо таких товарів з додержанням вимог Кодексу та інших законодавчих актів.

    Строк реімпорту товарів встановлюється митним органом у рішенні про відмову в продовженні строку тимчасового вивезення товарів з урахуванням часу, потрібного для демонтажу, навантаження, транспортування (з урахуванням виду транспорту) тощо тимчасово вивезених товарів.

    5. Інформація про продовження строку тимчасового вивезення товарів вноситься до ЄАІС в установленому порядку.

    6. Якщо товари, які перебувають у митному режимі тимчасового вивезення, не можуть бути своєчасно реімпортовані унаслідок накладення на них арешту, то перебіг строку тимчасового вивезення цих товарів зупиняється на час такого арешту.

4. Передача права використання митного режиму тимчасового вивезення

    1. Для отримання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою подається письмова заява особи-резидента, що має намір прийняти право використання митного режиму тимчасового вивезення, про прийняття на себе зобов’язань особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення.

    2. Рішення про надання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення або про відмову в наданні такого дозволу приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою згідно з положеннями статті 117 Кодексу та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві.

    Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

    У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.

5. Здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового вивезення

    1. Контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового вивезення покладається на митницю оформлення.

    2. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, поміщені у режим тимчасового вивезення, за рішенням цього органу, або за зверненням Декларанта чи митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заінтересованої особи в разі наміру цієї особи ініціювати продовження строку тимчасового вивезення товарів, зміну їх митного режиму тощо.

    3. Особа, відповідальна за дотримання режиму тимчасового вивезення, на письмовий запит митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, що перебувають у митному режимі тимчасового вивезення.

    4. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі тимчасового вивезення, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.

    До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно тимчасово вивезених товарів, зокрема про:

    поміщення товарів у митний режим тимчасового вивезення;

    засоби, застосовані для ідентифікації товарів;

    дозволи, надані митним органом на неодноразове переміщення через митний кордон України товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового вивезення;

    дозволи (загальні дозволи) на тимчасове вивезення контейнерів, піддонів, упаковок без оформлення МД або книжки А.Т.А.;

    продовження строку тимчасового вивезення;

    строк, установлений митним органом для реімпорту;

    передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення;

    проведення митного огляду;

    складення протоколу про порушення митних правил;

    накладення арешту на тимчасово вивезені товари;

    завершення режиму тимчасового вивезення;

    припинення режиму тимчасового вивезення.

    Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.

    5. Для забезпечення контролю за тимчасовим вивезенням марок акцизного податку та їх реімпортом разом з товарами, для маркування яких вони тимчасово вивозилися, до ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно таких марок акцизного податку, їх тип та кількість у розрізі підприємств за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

    Відомості про тип та кількість невикористаних чи пошкоджених марок акцизного податку або тип та кількість марок акцизного податку, що реімпортуються на митну територію України разом з товарами, для маркування яких вони тимчасово вивозилися, вносяться Декларантом у встановленому порядку до МД при декларуванні таких марок або маркованих ними підакцизних товарів.

    У разі безповоротної втрати марок акцизного податку під час виробництва підакцизних товарів за межами митної території України для припинення митного режиму тимчасового вивезення Декларант надає митниці оформлення належним чином засвідчену копію документа, виданого Торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом країни-виробника на підтвердження цього факту, з обов’язковим зазначенням кількості таких марок.

ІV. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму митного складу

    1. Для розміщення товарів, поміщених у митний режим митного складу, використовуються митні склади (далі – МС) або склади митних органів.

    2. Здійснення контролю за дотриманням умов митного режиму митного складу та за товарами, розміщеними на МС, покладається на митницю оформлення.

    3. До особливостей функціонування МС, що відповідно до статті 425 Кодексу встановлюються процедурою експлуатації такого складу (далі – Процедура), зокрема, належать:

    регламент інформаційного обміну між митницею оформлення та утримувачем МС;

    порядок обліку, зберігання та перевірки митного забезпечення, знятого з товарів, транспортних засобів комерційного призначення тощо.

    4. Підтримання режиму зони митного контролю на МС організовується та забезпечується утримувачем МС відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згідно з Процедурою і рішенням про створення зони митного контролю, передбаченим Порядком створення зон митного контролю, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/21191.

    5. Товари зберігаються на МС з обов’язковим накладенням відповідного забезпечення утримувача МС та, крім випадків, визначених законодавством України з питань державної митної справи, митного забезпечення посадової особи митниці оформлення.

    6. Для розміщення товарів на МС, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту згідно зі статтею 123 Кодексу застосовуються електронні повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

    7. Товари можуть бути розміщені на МС без вивантаження цих товарів з транспортних засобів відповідно до статті 427 Кодексу.

    8. Транспортні засоби, що переміщують митною територією України товари під митним контролем, можуть розміщуватися на МС з метою здійснення повного або часткового розвантаження, перевантаження, навантаження, дозавантаження, усунення пошкоджень упаковки товарів, заміни транспортного засобу (тягача, причепа тощо).

    Розміщення на МС товарів (крім природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом), поміщених в інші, ніж митний склад, митні режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території) для їх зберігання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу, здійснюється на підставі МД, раніше оформленої відповідно до таких інших митних режимів, або документа, що її замінював, — накладної УМВС (СМГС), накладної ЦІМ (СІМ), накладної ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. Про необхідність розміщення на МС таких товарів утримувач МС надсилає митниці оформлення електронне повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

    (абзац другий пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.02.2017 р. N 292)

    9. Митний режим товарів, які ввезені на МС у зв’язку з необхідністю проведення операцій, зазначених у пункті 8 цього розділу, не змінюється, якщо після проведення таких операцій ці товари вивозяться з МС згідно з митним режимом, у який вони поміщені. Вивезення з МС таких товарів здійснюється на підставі відповідної МД, за якою ці товари були розміщені на МС, або документа, що її замінював. Про необхідність вивезення з МС таких товарів утримувач МС надсилає митниці оформлення електронне повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

    10. Виконання операцій, зазначених у пункті 8 цього розділу, організовується та забезпечується утримувачем МС відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згідно з Процедурою. Облік товарів і транспортних засобів, що розміщуються на МС для проведення зазначених операцій та випускаються з МС після їх проведення, здійснюється утримувачем МС у встановленому порядку.

    Інформація про виконання операцій, зазначених у пункті 8 цього розділу, вноситься в установленому порядку до відповідних документів, що використовуються митними органами для здійснення митного контролю.

    11. На МС, обладнаних системою відеоспостереження, що відповідає установленим вимогам та забезпечує можливість здійснення посадовими особами митниці оформлення контролю за функціонуванням МС та операціями з товарами, що зберігаються на МС, в режимі реального часу з використанням інформаційних технологій, за умови визначення Процедурою регламенту інформаційного обміну між митницею оформлення і утримувачем МС, з дозволу митниці оформлення можуть ввозитися, зберігатися або вивозитися товари без накладення митного забезпечення посадової особи митниці оформлення та без присутності на МС посадової особи митниці оформлення. Для отримання дозволу на ввезення або вивезення партії товарів на МС без присутності посадової особи митниці оформлення утримувач МС надсилає митниці оформлення електронне повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

    12. Розміщення на МС товарів з метою їх тимчасового зберігання відповідно до частини четвертої статті 201 Кодексуздійснюється у порядку, встановленому Положенням про склади тимчасового зберігання, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 613, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1307/21619.

    13. Товари, що поміщуються у митний режим митного складу, декларуються митному органу утримувачем цього МС. Декларування товарів при зміні митного режиму митний склад на інший митний режим здійснюється Декларантом, у тому числі утримувачем МС, в установленому порядку.

    14. З товарами, що зберігаються на МС, можуть проводитися операції відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згідно з Процедурою. Дозвіл на проведення з товарами, що зберігаються на МС, операцій, що відповідно до Кодексу потребують такого дозволу, надається митницею оформлення на підставі заяви утримувача МС за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, поданої у формі документа на папері або у формі електронного повідомлення, підписаного електронним цифровим підписом.

    15. Строк зберігання товарів на МС, у тому числі в митному режимі митного складу, продовжується митницею оформлення в межах граничного строку, установленого Кодексом, на підставі заяви утримувача МС за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, поданої у формі документа на папері або у формі електронного повідомлення, підписаного електронним цифровим підписом.

V. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митних режимів переробки на митній території та переробки за межами митної території

    1. У цьому розділі терміни вживаються в такому значенні:

    дозвіл на переробку – письмовий дозвіл митного органу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території або митний режим переробки за межами митної території;

    заявник режиму переробки – підприємство-резидент, яке отримало дозвіл митного органу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території або митний режим переробки за межами митної території;

    переробник – підприємство-резидент, яке за дорученням заявника режиму переробки на митній території та з дозволу митного органу виконує окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України;

    режим переробки – митний режим переробки на митній території та/або митний режим переробки за межами митної території.

    2. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території надається за заявою Декларанта керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого буде розпочато або здійснено повний цикл операцій з переробки товарів на митній території України.

    Митне оформлення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на переробку.

    Дозвіл на поміщення у митний режим переробки на митній території товарів, переробка яких буде здійснюватися у зоні діяльності Київської регіональної митниці, за заявою Декларанта може бути надано керівником або вповноваженою ним посадовою особою Київської обласної митниці або відповідного митного поста, що входить до складу Київської обласної митниці.

    Якщо товари, ввезені на митну територію України для переробки, пред’являються для митного оформлення митному органу, яким відповідний дозвіл на переробку не надавався, митне оформлення таких товарів здійснюється таким митним органом відповідно до частини четвертої статті 247 Кодексу.

    3. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території надається за заявою Декларанта керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, яким відповідно до частини третьої статті 247 Кодексу буде здійснено митне оформлення цих товарів у митний режим переробки за межами митної території.

    4. Якщо окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України здійснюватимуться переробником (переробниками), то в заяві мають бути зазначені відомості про всіх переробників, які будуть здійснювати переробку чи окремі операції з переробки товарів на митній території України, в тому числі зберігання товарів, що розміщуються в митний режим переробки, та продуктів переробки.

    До заяви також вноситься інформація про інші митні органи, в яких передбачається здійснення митного оформлення продуктів переробки товарів, залишків і відходів переробки.

    Разом із заявою митному органу подаються копії документів, визначених у статтях 149 або 165 Кодексу, засвідчені в установленому порядку.

    У разі якщо передбачається здійснення зазначених у пункті 1 частини другої статті 150 Кодексу операцій з переробки товарів, Декларант подає митному органу також і додаток до заяви, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

    Дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території є одночасно дозволом на виконання окремих операцій або повного циклу переробки товарів на митній території України переробником (переробниками), зазначеним(и) у заяві.

    5. Для прийняття рішення про надання дозволу на переробку митним органом:

    здійснюється детальний аналіз документів, поданих для розгляду;

    вивчаються державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи та креслення, відповідно до яких має здійснюватися переробка товарів, поміщених у митний режим переробки;

    розглядаються можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації товарів, поміщених у митний режим переробки в продуктах переробки.

    6. Видачі дозволу на поміщення товарів у митний режим може передувати огляд територій, приміщень складів та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, з метою встановлення наявності у заявника режиму переробки та/або переробника:

    технологічного обладнання, що забезпечує виконання операцій з переробки, зазначених у заяві підприємства, а також отримання продуктів переробки за найменуваннями та у кількості, зазначених у заяві підприємства, з товарів, які згідно із заявою планується помістити у режим переробки на митній території;

    приміщень (резервуарів, майданчиків), призначених для зберігання всіх найменувань та кількості товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки, зазначених у заяві, з метою встановлення їх відповідності заявленим відомостям;

    умов для забезпечення обліку та зберігання товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки та унеможливлення несанкціонованого вилучення їх з місць переробки та зберігання;

    можливості забезпечення дотримання установлених законодавством норм переробки, у тому числі технологічних особливостей процесу переробки та можливості ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки.

    Рішення щодо проведення такого огляду приймається в установленому порядку посадовою особою митного органу, якою згідно з Кодексом та цим Порядком надається дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території, з урахуванням номенклатури товарів, що піддаються операціям з переробки, характеристики таких операцій та інших обставин, із визначенням завдань для такого огляду.

    7. За відсутності в підприємства технологічної можливості забезпечити роздільне зберігання товарів, поміщених у митний режим переробки, та продуктів їх переробки від інших товарів для еквівалентних товарів допускається невідокремлене зберігання.

    8. Рішення про надання дозволу на переробку товарів або про відмову у наданні такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення відповідних розділів заяви.

    Строк переробки товарів встановлюється митним органом відповідно до статей 151 і 166 Кодексу та зазначається в дозволі на переробку. За заявою підприємства строк переробки товарів продовжується митницею оформлення з унесенням відповідних змін до дозволу на переробку.

    Переміщення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, або продуктів переробки здійснюється з дозволу митного органу. Дозвіл на переміщення товарів між переробниками надається митним органом шляхом унесення до розділу «Рішення митного органу» заяви запису «Дозволено переміщення між переробниками».

    Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

    У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на переробку митний орган зобов’язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.

    Завірена митним органом копія дозволу або відмови у наданні такого дозволу залишається у справах цього митного органу разом із копіями документів, поданих разом із заявою.

    9. Еквівалентна компенсація допускається щодо товарів, зазначених в додатку до заяви за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

    10. Рішення про відкликання дозволу оформлюється листом митного органу, в якому зазначаються дата й причини відкликання цього дозволу та повідомляються права й обов’язки заявника режиму переробки та переробника (якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюються переробником). Лист реєструється в установленому порядку в митному органі та видається або надсилається поштою (з повідомленням про вручення) особі, відповідальній за дотримання митного режиму.

    11. Продукти переробки до завершення строку переробки товарів підлягають митному оформленню митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, в обраний Декларантом митний режим залежно від умов зовнішньоекономічного договору (контракту) та з додержанням вимог Кодексу й інших нормативно-правових актів України з питань державної митної справи.

    12. Митне оформлення продуктів переробки, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, при їх реекспорті здійснюється митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, на підставі МД на такі продукти переробки з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із наведенням їх кількості та вартості.

    Декларант має право заявити українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, у митний режим експорту.

    13. Відходи, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, та підлягають видаленню відповідно до законодавства України з дозволу митного органу, перебувають під митним контролем до моменту подання власником цих відходів або вповноваженою ним особою документів, які підтверджують видалення відходів (договорів, актів приймання-передавання, актів видалення тощо) шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1–D 15 розділу А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 (зі змінами). Документи, які підтверджують видалення відходів, долучаються до відповідної МД, за якою було здійснено випуск товарів у митний режим переробки на митній території.

    14. Залишки і відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються за межами цієї території, митному контролю та митному оформленню не підлягають.

    15. Контроль за дотриманням режиму переробки на митній території завершується після здійснення митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до статті 160 Кодексу та залишків і відходів переробки відповідно до статті 157 Кодексу.

    16. Контроль за дотриманням режиму переробки за межами митної території завершується після здійснення у повному обсязі митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до статті 173 Кодексу.

    17. Організація, координація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму переробки покладається на митницю оформлення.

    18. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, поміщені в митний режим переробки, продукти їх переробки, залишки або відходи, за рішенням цього органу, або за зверненням митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заявника режиму переробки чи переробника.

    19. Особа, відповідальна за дотримання митного режиму переробки, на письмову вимогу митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів.

    20. Наявність, стан товарів, що перебувають у митному режимі переробки, а також їх цільове використання контролюються митними органами із застосуванням форм митного контролю, визначених статтею 336 Кодексу.

    Вибірковість та періодичність здійснення митного контролю визначається з урахуванням положень статті 320 Кодексу, характеристики товарів, мети, строку та інших умов перебування товарів у митному режимі переробки.

    21. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі переробки, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.

    До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів, зокрема про:

    надання дозволу на переробку, перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення;

    поміщення товарів у митний режим переробки;

    засоби, застосовані для ідентифікації товарів;

    зміни, що вносяться до дозволу на переробку;

    надання дозволу на еквівалентну компенсацію;

    продовження строку переробки;

    поміщення у відповідний митний режим продуктів, залишків та відходів переробки;

    видалення відходів переробки;

    проведення митного огляду;

    складення протоколу про порушення митних правил;

    накладення арешту або тимчасове вилучення товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів у справі про порушення митних правил;

    завершення режиму переробки;

    припинення режиму переробки.

    Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.

VІ. Знищення або руйнування

    1. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування надається за заявою Декларанта керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого фактично будуть проводитися операції зі знищення або руйнування таких товарів.

    Разом із заявою митному органу подаються:

    договір на знищення (руйнування) товарів з підприємством, уповноваженим відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів;

    дозволи на знищення (руйнування) товарів від державних органів, до повноважень яких належить контроль за переміщенням таких товарів;

    копія відповідного дозвільного документа, що засвідчує право суб’єкта господарювання провадити діяльність зі знищення (руйнування) відповідних категорій товарів;

    товаротранспортні та інші товаросупровідні документи;

    інші документи, що стосуються проведення операцій зі знищення або руйнування товарів (за бажанням заявника).

    2. Якщо товари, які передбачається знищити або зруйнувати, можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, митний орган з урахуванням положень Переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 427, письмово пропонує заявнику обрати цей митний режим. За згодою Декларанта з пропозицією митного органу ці товари поміщуються в митний режим відмови на користь держави.

    3. До надання дозволу на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування митний орган відповідно до статті 180 Кодексу має право провести огляд місця проведення операцій зі знищення (руйнування) товарів з метою перевірки можливості проведення таких операцій відповідно до вимог законодавства.

    Рішення щодо проведення такого огляду приймається в установленому порядку посадовою особою митного органу, якою згідно з Кодексом та цим Порядком надається дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування, з урахуванням номенклатури товарів, що піддаються операціям зі знищення (руйнування), характеристики таких операцій та інших обставин із визначенням завдань для такого огляду. За результатами огляду складається відповідний акт.

    4. Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування або про відмову у наданні такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення відповідних розділів заяви.

    Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

    У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування митний орган зобов’язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.

    5. Митне оформлення товарів у митний режим знищення або руйнування здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування.

    Для митного оформлення товарів у митний режим знищення або руйнування митному органу подається МД або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

    6. Операції зі знищення (руйнування) товарів проводяться після випуску товарів у митний режим знищення або руйнування.

    Організація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму знищення або руйнування покладаються на митницю оформлення.

    7. Підприємство, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товарів, за фактом такого знищення (руйнування) складає відповідний акт з наведенням у ньому опису та кількості залишків, що утворились в результаті виконання операцій зі знищення (руйнування) і мають господарську цінність, та протягом трьох робочих днів надає митниці оформлення один примірник цього акта.

    8. Відходи, що утворились унаслідок знищення (руйнування) товарів та відповідно до законодавства України підлягають видаленню підприємством, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товарів, перебувають під митним контролем до моменту подання цим підприємством митниці оформлення документів, що підтверджують видалення цих відходів шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1–D 15 розділу А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 (зі змінами). Документи, які підтверджують видалення відходів, долучаються до відповідної МД, за якою було здійснено випуск товарів у митний режим знищення або руйнування.

    9. Контроль за дотриманням вимог митного режиму знищення або руйнування завершується після здійснення митних формальностей щодо залишків і відходів знищення або руйнування відповідно до статей 179–181 Кодексу.

VІІ. Відмова на користь держави

    1. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави надається керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого перебувають такі товари, за заявою власника товарів або уповноваженої ним особи.

    2. Разом із заявою митному органу подаються оригінали, а в разі їх відсутності — засвідчені в установленому порядку копії:

    документів, що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами,

    наявних товаротранспортних та інших товаросупровідних документів;

    інших документів, необхідних для підтвердження можливості поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави (за бажанням заявника).

    3. Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави або про відмову у наданні такого дозволу приймається митним органом з урахуванням положень Переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 427, не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви.

    Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави або про відмову у наданні такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення відповідних розділів заяви.

    Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово повідомити особу, яка звернулася із заявою.

    У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави митний орган зобов’язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.

    4. Митне оформлення товарів у митний режим відмови на користь держави здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави.

    Для здійснення митного оформлення товарів у митний режим відмови на користь держави їх власник або вповноважена ним особа доставляє ці товари на склад митного органу.

    Підставою для розміщення товарів на склад митного органу є дозвіл митного органу на поміщення цих товарів у митний режим відмови на користь держави.

    Для поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави митному органу подається МД або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

VІІІ. Підтвердження факту втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили

    1. Положення цього розділу застосовуються у випадках, коли Кодексом або іншими актами законодавства України з питань державної митної справи передбачено надання митному органу документального підтвердження факту аварії чи дії обставин непереборної сили.

    2. У цьому розділі терміни вживаються в такому значенні:

    аварія – небезпечна подія техногенного характеру, у зв’язку з якою товари, транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, були пошкоджені (зіпсовані, знищені, втрачені тощо) або потребували певного часу для відновлення можливості їх переміщення з метою забезпечення виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи;

    документальне підтвердження – надання митному органу відповідних документів, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили;

    обставини непереборної сили — надзвичайні та невідворотні події, що виникли незалежно від волі особи, зокрема стихійне лихо (землетрус, пожежа, повінь, зсув тощо), сезонне природне явище (замерзання моря, проток, портів, ожеледиця тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану, страйк, громадянські безпорядки, злочинні дії третіх осіб, прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов’язкових для особи, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів та інші надзвичайні та невідворотні за таких умов події;

    факт аварії чи дії обставин непереборної сили – часткове чи повне пошкодження (зіпсуття, знищення, втрата тощо) товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, або позбавлення можливості виконання відповідною особою передбачених законодавством України з питань державної митної справи або встановлених відповідним митним органом України вимог щодо вчинення відповідних дій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем.

    3. Залежно від характеру аварії чи обставин непереборної сили документи, що підтверджують їх наявність і тривалість дії, можуть видаватися державними органами, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, іншими спеціально вповноваженими на це державними органами, а також уповноваженими на це підприємствами, установами та організаціями відповідно до їх компетенції.

    4. Документи (рішення, акти, довідки тощо), що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили, що мали місце за межами митної території України, мають бути засвідчені на території, де мала місце така аварія чи обставина непереборної сили згідно з вимогами законодавства відповідної країни.

    Документи, складені або засвідчені компетентними органами (установами) країн, з якими Україна має договори про правову допомогу і якими передбачена відмова від легалізації документів, приймаються до розгляду митними органами України без легалізації у консульських установах України.

    В інших випадках, крім зазначених у абзаці другому цього пункту, документи, складені або засвідчені компетентними органами (установами) іноземних країн, мають бути легалізовані консульською установою України за кордоном.

    У разі відсутності консульської установи України в країні видачі документів документи можуть бути засвідчені у найближчій консульській установі України, повноваження якої офіційно розповсюджуються на територію країни видачі документів.

    5. Якщо факт аварії чи дії обставин непереборної сили має місце на митній території України, особа, відповідальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевізник чи особа, відповідальна за дотримання митного режиму), повинна звернутись до митного органу, в зоні діяльності якого перебувають ці товари, транспортні засоби, із письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що надають можливість ідентифікувати товари, транспортні засоби як такі, що перебувають під митним контролем, а також інформацію про час, місце, обставини та наслідки аварії чи дії обставин непереборної сили.

    Керівник митного органу, в зоні діяльності якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, або особа, що виконує його обов’язки, після отримання заяви невідкладно організовує проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, за винятком випадків, коли такий огляд проводити недоцільно з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків. Огляд території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, також не проводиться у разі відсутності протягом тривалого часу внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили можливості дістатися до місця пригоди.

    За результатами огляду складається акт встановленої форми у трьох примірниках. Один примірник акта вручається особі, відповідальній за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, другий – невідкладно надсилається митному органу, під контролем якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, а третій – залишається у справах митного органу, посадовими особами якого він був складений.

    Якщо керівником митного органу, у зоні діяльності якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, або особою, що виконує його обов’язки, після опрацювання заяви з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків прийнято рішення про недоцільність проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, або якщо протягом тривалого часу внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили відсутня можливість дістатися до місця пригоди, особі, що подала заяву про аварію або дію обставин непереборної сили, митним органом невідкладно надається письмове підтвердження факту отримання такої заяви, у якому зазначаються причини непроведення митним органом огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, яке засвідчується підписом керівника цього митного органу або особи, що виконує його обов’язки, та завіряється відбитком печатки митного органу або особистої номерної печатки. Копія такого письмового підтвердження надсилається протягом трьох робочих днів митному органу, під контролем якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили.

    6. У випадку, якщо факт аварії чи дії обставин непереборної сили має місце, особа, відповідальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевізник чи особа, відповідальна за дотримання митного режиму), повинна звернутись до митного органу, яким здійснюється контроль за цими товарами, транспортними засобами, з письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що надають можливість ідентифікувати товари, транспортні засоби як такі, що перебувають під митним контролем, а також інформацію про час, місце, обставини та наслідки аварії чи дії обставин непереборної сили.

    Разом із заявою подаються:

    документи, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили, видані компетентними органами (установами) та засвідчені в установленому порядку;

    примірник акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України у зоні діяльності іншого митного органу та таким іншим митним органом проводився огляд;

    письмове підтвердження митного органу, якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України у зоні діяльності іншого митного органу і таким іншим митним органом огляд не проводився згідно з абзацом четвертим пункту 5 цього розділу.

    Заява розглядається митним органом, під контролем якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, протягом п’яти робочих днів з дати її подання.

    Якщо товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, перебувають у зоні діяльності цього самого митного органу, керівником такого органу або особою, що виконує його обов’язки, невідкладно після отримання заяви здійснюються заходи, передбачені пунктом 5 цього розділу.

    Розгляд заяви проводиться з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків, документів, наданих заявником та отриманих від іншого митного органу (якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України у зоні діяльності іншого митного органу), та результатів проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, безпосередньо митним органом, під контролем якого перебувають ці товари, транспортні засоби. Під час розгляду заяви митним органом враховується інформація (за наявності), надана іншими державними органами, митними або правоохоронними органами іноземних держав.

    За результатами розгляду заяви щодо факту аварії чи дії обставин непереборної сили керівник митного органу, під контролем якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, або особа, що виконує його обов’язки, виносить відповідне рішення згідно з Кодексом.

    Рішення про припинення (завершення) митного режиму приймається лише щодо транспортних засобів або товарів (їх частини), які внаслідок факту аварії чи дії обставин непереборної сили були знищені, повністю та безповоротно пошкоджені, втрачені або зіпсовані.

    Рішення оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві та засвідчується підписом особи, яка його винесла, та завіряється відбитком печатки митного органу або особистої номерної печатки.

    Якщо приймається рішення про припинення (завершення) митного режиму, у резолюції після запису «Митний режим (зазначається назва митного режиму) припинено (завершено)» має бути зазначено, відносно яких саме транспортних засобів або товарів (їх частини) припинено (завершено) митний режим.

    7. За наявності в ЄАІС відповідного програмно-інформаційного комплексу інформація про припинення (завершення) митного режиму вноситься посадовою особою митного органу, яким винесено відповідне рішення, до цього програмно-інформаційного комплексу.

    8. У разі прийняття рішення про відмову у припиненні (завершенні) митного режиму митний орган зобов’язаний невідкладно письмово повідомити заявника про причини і підстави такої відмови.

    9. Залишки або відходи товарів, транспортних засобів, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, повинні бути в установленому порядку задекларовані у відповідний митний режим або з дозволу митного органу видалені відповідно до законодавства України.

    Відходи, що підлягають видаленню, перебувають під митним контролем до моменту подання митному органу документів, які підтверджують видалення цих відходів (договорів, актів приймання-передавання, актів видалення тощо) шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1–D 15 розділу А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 (зі змінами).

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Форма

 

Начальнику_________________________
(найменування митного органу)

_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові керівника
підприємства, місцезнаходження)

ЗАЯВА

Прошу надати відповідно до

 ____________________________________
(положення нормативно-правових актів)

дозвіл на __________________________________________________________

__________________________________________________________________
(найменування — для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи)

__________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

__________________________________________________________________
(місцезнаходження — для юридичної особи; місце проживання — для фізичної особи)

__________________________________________________________________
(електронна адреса)

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ОПЕРАЦІЮ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА / ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник підприємства

(дата)

________________
(підпис)

М.П.
(за наявності)

__________________
(ініціали, прізвище)

Зворотний бік заяви

РІШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________

СТРОК ДІЇ ДОЗВОЛУ/ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОЗВОЛУ/ ПРИЧИНИ ВІДМОВИ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________
(посадова особа митного органу)(дата)
______________
(підпис)

М.П.

_______________
(ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 2
до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Форма

Облік марок акцизного податку, що тимчасово вивозяться з митної території України та реімпортуються на митну територію України підприємством

____________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

№ з/п

Тип марки акцизного податку
(ТІ, АІ)

Тимчасово вивезено за МД

Реімпортовано за МД або знято з контролю за іншим документом

Залишок марок
(шт.)

дата МД

номер МД

кількість марок
(шт.)

дата МД або іншого документа

номер МД або іншого документа

кількість марок
(шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Додаток 3
до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Форма

Електронне повідомлення для поміщення у митний режим митного складу товарів, що ввозяться на митну територію України

 

Тип повідомлення

1

Поміщення у митний режим митного складу товарів, що ввозяться на митну територію України

Код ПМО*

2

Реєстраційний номер митного складу

3

Автор електронного повідомлення**

4

Подання електронного повідомлення

дата

5

час

6

Транспортний документ на ввезення

код*

7

дата

8

номер

9

Транспортний засіб

вид*

10

країна реєстрації*

11

номер або назва

12

Найменування та звичайний торговельний опис товару

13

Код товарної позиції товару згідно з УКТ ЗЕД

14

Вага брутто, кг

15

Кількість місць, шт.

16

Код виду упаковки*

17

Фактурна вартість товару

18

Код валюти оцінки*

19

Запланований строк перебування товарів на митному складі (кількість діб)

20

Фактичне розміщення товарів на митному складі

дата

21

час

22

Дата закінчення строку перебування товарів на митному складі

23

Митний орган відправлення

24

 

    * Для заповнення використовуються класифікатори, передбачені для заповнення митної декларації.

    ** Зазначаються прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, яка безпосередньо склала повідомлення.

Форма

Електронне повідомлення для поміщення у митний режим реекспорту товарів, що вивозяться за межі митної території України

 

Тип повідомлення

1

Поміщення у митний режим реекспорту товарів, що вивозяться за межі митної території України

Код ПМО*

2

Реєстраційний номер митного складу

3

Автор електронного повідомлення**

4

Подання електронного повідомлення

дата

5

час

6

Транспортний документ на вивезення

код*

7

дата

8

номер

9

Транспортний засіб

вид*

10

країна реєстрації*

11

номер або назва

12

Найменування та звичайний торговельний опис товару

13

Код товарної позиції товару згідно з УКТ ЗЕД

14

Вага брутто, кг

15

Кількість місць, шт.

16

Код виду упаковки*

17

Фактурна вартість товару

18

Код валюти оцінки*

19

Запланований час випуску товарів з митного складу

дата

20

час

21

Митний орган призначення

22

 

    * Для заповнення використовуються класифікатори, передбачені для заповнення митної декларації.

    ** Зазначаються прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, яка безпосередньо склала повідомлення.

Форма

Електронне повідомлення для розміщення на митний склад товарів, поміщених у інші митні режими

 

Тип повідомлення

1

Розміщення на митний склад товарів, поміщених у інші митні режими

Код ПМО*

2

Реєстраційний номер митного складу

3

Автор електронного повідомлення**

4

Подання електронного повідомлення

дата

5

час

6

Транспортний документ на ввезення

код*

7

дата

8

номер

9

Транспортний засіб

вид*

10

країна реєстрації*

11

номер або назва

12

Найменування та звичайний торговельний опис товару

13

Код товарної позиції товару згідно з УКТ ЗЕД

14

Вага брутто, кг

15

Кількість місць, шт.

16

Код виду упаковки*

17

Фактурна вартість товару

18

Код валюти оцінки*

19

Дата закінчення строку перебування товарів на митному складі

21

МД або інший документ, що її замінює

22

Митний режим

23

Митний орган відправлення

24

Мета розміщення***

25

 

    * Для заповнення використовуються класифікатори, передбачені для заповнення митної декларації.

    ** Зазначаються прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, яка безпосередньо склала повідомлення.

    *** Зазначається інформація згідно з пунктом 8 розділу IV Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657.

Форма

Електронне повідомлення для вивезення з митного складу товарів, поміщених у інші митні режими

 

Тип повідомлення

1

Вивезення з митного складу товарів, поміщених у інші митні режими

Код ПМО*

2

Реєстраційний номер митного складу

3

Автор електронного повідомлення**

4

Подання електронного повідомлення

дата

5

час

6

Транспортний документ на вивезення

код*

7

дата

8

номер

9

Транспортний засіб

вид*

10

країна реєстрації*

11

номер або назва

12

Найменування та звичайний торговельний опис товару

13

Код товарної позиції товару згідно з УКТ ЗЕД

14

Вага брутто, кг

15

Кількість місць, шт.

16

Код виду упаковки*

17

Фактурна вартість товару

18

Код валюти оцінки*

19

Дата закінчення строку перебування товарів на митному складі

20

МД або інший документ, що її замінює

21

Митний режим

22

Митний орган призначення

23

 

    * Для заповнення використовуються класифікатори, передбачені для заповнення митної декларації.

    ** Зазначаються прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, яка безпосередньо склала повідомлення.

Додаток 4
до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Форма

Додаток до заяви підприємства, подання якої митному органу
передує митному оформленню товарів і транспортних засобів

 

Перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення

Основний

Коригуючий
1. Додаток до заяви:

____________________
(дата, номер)

 

2. Операція: ________________________________
(переробка на митній території, переробка за межами митної території)
3. Товари, що поміщуються у митний режим переробки:

Код товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування

Орієнтовна кількість

Орієнтовна вартість

основна одиниця

додаткова одиниця

4. Українські товари, що витрачатимуться при здійсненні операцій з переробки на митній території України (крім палива та енергії):

Код товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування

Орієнтовна кількість

Орієнтовна вартість

основна одиниця

додаткова одиниця

5. Продукти переробки, що отримуються в результаті здійснення операцій з переробки:

Код товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування

Орієнтовна кількість

Орієнтовна вартість

основна одиниця

додаткова одиниця

6. Орієнтовний вміст товарів, що ввозяться (вивозяться) для переробки в продуктах переробки:

Продукти переробки

Товари, що поміщуються в митний режим переробки

код товарної під-позиції згідно з УКТ ЗЕД

найменування

кількість (1 штука або 1 кг продукту переробки, зазначити)

код товарної під-позиції згідно з УКТ ЗЕД

найменування

кількість товару в 1 штуці продукту переробки (в додаткових одиницях) або в 1 кг продукту переробки (в основних одиницях)

7. Норми виходу продуктів переробки з товарів, які поміщуються в митний режим переробки, або методика, за якою ці норми обчислюються:

8. Способи здійснення переробки товарів:

9. Залишки і відходи переробки, що отримуються в результаті операцій з переробки на митній території України i мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані:

Код товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування

Орієнтовна кількість, кг

Орієнтовна вартість

10. Інші, ніж зазначені в пункті 9 цього Переліку, залишки і відходи переробки, що отримуються в результаті операцій з переробки на митній території України:

Найменування

Орієнтовна кількість, кг

11. Еквівалентна компенсація: Так Ні
11.1. Переробка на митній території України:

Іноземні товари, які ввозяться для переробки, або продукти їх переробки, що замінюються

Українські чи іноземні товари, що замінюють ввезені для переробки іноземні товари чи продукти їх переробки

код товарної під-категорії згідно з УКТ ЗЕД

найменування, виробник, комерційна якість, технічні характеристики

кількість

вартість

код товарної під-категорії згідно з УКТ ЗЕД

найменування, виробник, комерційна якість, технічні характеристики

кількість

вартість

Реекспорт продуктів переробки до ввезення іноземних товарів для переробки на митній території України або до завершення операцій з їх переробки: Так Ні

11.2. Переробка за межами митної території України:

Українські товари, які вивозяться для переробки, або продукти їх переробки, що замінюються

Іноземні товари, що замінюють вивезені для переробки українські товари чи продукти їх переробки

код товарної під-категорії згідно з УКТ ЗЕД

найменування, виробник, комерційна якість, технічні характеристики

кількість

вартість

код товарної під-категорії згідно з УКТ ЗЕД

найменування, виробник, комерційна якість, технічні характеристики

кількість

вартість

Ввезення продуктів переробки до вивезення українських товарів для переробки за межами митної території України або до завершення операцій з їх переробки: Так Ні
12. Митні органи:

Митний орган, у якому товари поміщуються у митні режими переробки

Митні органи, у зоні діяльності яких здійснюватимуться повний цикл або окремі операції з переробки товарів на митній території України

Митний орган, у якому продукти переробки поміщуються у митний режим реекспорту чи інші митні режими

 

Керівник підприємства
(дата)
________________
(підпис)

М.П.
(за наявності)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 травня 2012 року № 657

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2012 року за № 1670/21982

ПОРЯДОК
митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.

I. Загальні положення

    1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік), Порядку видачі книжок (карнетів) А.Т.А., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1654, Угоди про співробітництво між Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України від 22 лютого 2007 року.

    2. Терміни вживаються у цьому Порядку в такому значенні:

    ЄАІС – єдина автоматизована інформаційна система митних органів України;

    картка відмови – картка відмови в прийнятті митної декларації або митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

    Кодекс – Митний кодекс України;

    Конвенція про тимчасове ввезення – Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік);

    книжка А.Т.А. – книжка (карнет) А.Т.А.

    Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань державної митної справи.

    3. Цей Порядок визначає особливості виконання митних формальностей при переміщенні через митний кордон України товарів на умовах Конвенції про тимчасове ввезення з використанням книжок А.Т.А. у митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту, а також під час перебування товарів у відповідному митному режимі.

    4. Книжка А.Т.А. складається з:

    обкладинки;

    додаткових аркушів до загального списку (необов’язково);

    комплекту відривних документів;

    комплекту невідривних документів (корінців).

    Додаткові аркуші до загального списку використовуються, якщо відомості про товари не вміщаються на другій сторінці обкладинки книжки А.Т.А., де наведений загальний список товарів. Кількість додаткових аркушів до загального списку наводиться в полі «а» графи G першої сторінки обкладинки.

    Аркуші книжки А.Т.А. мають такі кольори:

    зелений – обкладинка книжки А.Т.А. (на якій зазначаються номер цієї книжки, ім’я власника та його адреса, мета тимчасового ввезення товарів, найменування асоціації, що видала цю книжку, загальний список товарів, інструкція з користування книжкою А.Т.А. тощо), а також додаткові аркуші до загального списку;

    жовтий – комплекти документів, що використовуються для тимчасового вивезення та реімпорту товарів (відривні документи, невідривні корінці і додаткові аркуші до загального списку);

    білий – комплекти документів, що використовуються для тимчасового ввезення та реекспорту товарів (відривні документи, невідривні корінці і додаткові аркуші до загального списку);

    блакитний – комплекти документів, що використовуються для транзиту товарів (відривні документи, невідривні корінці і додаткові аркуші до загального списку).

    При використанні додаткових аркушів до загального списку такі додаткові аркуші відповідного кольору долучаються до кожного відривного документа книжки А.Т.А. та її обкладинки.

    Наявність у книжці А.Т.А. необхідної для здійснення відповідних митних формальностей кількості комплектів документів за цією книжкою А.Т.А. забезпечується власником книжки та асоціацією, що видає документи.

    5. Видача книжок А.Т.А. на території України здійснюється Торгово-промисловою палатою України (далі – ТПП України) або регіональними торгово-промисловими палатами.

    Електронні примірники книжок А.Т.А., виданих ТПП України або регіональними торгово-промисловими палатами, відповідно до Угоди про співробітництво між Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України від 22 лютого 2007 року передаються ТПП України до ЄАІС за допомогою засобів інформаційних технологій у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом відповідальної особи ТПП України.

    Після передання ТПП України електронного примірника книжки А.Т.А. до ЄАІС внесення змін до цієї книжки А.Т.А. здійснюється згідно з цим Порядком після передання ТПП України до ЄАІС відкоригованого електронного примірника книжки А.Т.А. та відкликання попереднього.

    6. Книжка А.Т.А. використовується як митна декларація та як гарантія сплати сум, зазначених у статті 8 додатка A до Конвенції про тимчасове ввезення, при переміщенні товарів через митний кордон України на умовах Конвенції про тимчасове ввезення.

    7. Мета тимчасового ввезення товарів зазначається асоціацією, що видає документи, у графі C першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А.

    8. Товари, тимчасово ввезені на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, або тимчасово вивезені за межі митної території України з використанням книжки А.Т.А., повинні бути реекспортовані за межі митної території України (реімпортовані на митну територію України) з обов’язковим оформленням цієї книжки митним органом України.

    9. Митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що переміщуються через митний кордон України нерезидентами (крім громадян), здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через державний кордон.

    За наявності в книжці А.Т.А. блакитних документів на транзит та за бажанням власника книжки А.Т.А. або уповноваженої ним особи митне оформлення у режим тимчасового ввезення за книжкою А.Т.А. товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, може здійснюватися будь-яким митним органом України.

    10. Митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що переміщуються через митний кордон України резидентами (крім громадян), здійснюється будь-яким митним органом України.

    11. Місце здійснення митного оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, визначається відповідно до статті 365 Кодексу.

    12. Митне оформлення товарів, які декларуються із використанням книжки А.Т.А., здійснюється посадовою особою митного органу, уповноваженою на виконання таких функцій.

    13. Книжка А.Т.А. подається для митного оформлення разом з іншими документами та відомостями, передбаченими Кодексом.

    14. Після подання книжки А.Т.А. для митного оформлення уповноваженою посадовою особою митного органу здійснюється перевірка відповідності відомостей, зазначених у книжці А.Т.А., умовам Конвенції про тимчасове ввезеннята Додатків A, B.1 – B.9 і D до неї, а саме:

    чи внесено Україну до графи Р першої сторінки книжки А.Т.А., виданої іноземною асоціацією, до переліку країн, на територіях яких може бути використана зазначена книжка;

    чи не перевищує одного року та чи не закінчився строк дії книжки А.Т.А., наведений у полі «с» графи G першої сторінки обкладинки цієї книжки;

    чи є стороною Конвенції про тимчасове ввезення країна, в якій видано книжку А.Т.А.;

    чи заповнена графа Н першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. митним органом країни – учасниці відповідно до вимог Конвенції про тимчасове ввезення;

    чи містяться у графі І першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. підпис уповноваженої особи та відбиток печатки асоціації, що видає документи;

    чи заповнені відповідним чином інші графи першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А;

    чи згідно з положеннями Конвенції про тимчасове ввезення заповнена та оформлена книжка А.Т.А. асоціацією, що видає документи, власником книжки або уповноваженою ним особою;

    чи переміщення товарів, зазначених у книжці А.Т.А., здійснюється власником книжки або уповноваженою ним особою;

    чи містить книжка А.Т.А. необхідну кількість комплектів документів для здійснення відповідних митних формальностей;

    чи відповідає загальний список товарів на відривному документі, що підлягає оформленню, загальному списку товарів, наведеному на обкладинці книжки А.Т.А.

    15. Згідно з пунктом 1 статті 5 Додатка А до Конвенції про тимчасове ввезення строк дії книжки А.Т.А. не повинен перевищувати одного року з дати її видачі асоціацією, що видає документи.

    У разі подання для митного оформлення книжки А.Т.А., строк дії якої перевищує один рік, митним органом у встановленому порядку надається картка відмови.

    16. Якщо у переліку країн, зазначених у графі Р першої сторінки книжки А.Т.А., виданої іноземною асоціацією, відсутня Україна, така книжка може бути прийнята для оформлення у тих випадках, коли:

    слово «Україна» дописано у графі Р першої сторінки книжки А.Т.А. і зазначений запис завірено печаткою асоціації, яка видала цю книжку;

    особою, яка ввозить на митну територію України товари за книжкою А.Т.А., надано лист асоціації, якою видано цю книжку, з підтвердженням, що ця книжка дійсна на території України.

    17. Якщо книжка А.Т.А. заповнена іншою мовою, ніж українська, російська чи англійська, то згідно з пунктом 10 Інструкції з користування книжкою А.Т.А., наведеної на третій сторінці обкладинки цієї книжки, митний орган може вимагати переклад такої книжки А.Т.А. українською мовою. Правильність перекладу засвідчується особою, яка здійснила переклад, шляхом вчинення напису «Перекладено вірно», проставлення особистого підпису та печатки підприємства, співробітник якого зробив переклад.

    18. Після прийняття книжки А.Т.А. для митного оформлення внесення будь-яких змін до цієї книжки здійснюється згідно з абзацом третім пункту 5 цього розділу.

    19. Реєстраційний номер відривного документа книжки А.Т.А. формується відповідно до пункту 5 розділу І Інструкції по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657 (далі – Інструкція по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами).

    20. Для забезпечення контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України за книжками А.Т.А., а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.

    Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, протягом чотирьох годин після виконання цієї формальності.

    Відомості, передбачені цим Порядком, вносяться до облікових карток книжок А.Т.А. (далі – облікова картка), які створюються в ЄАІС відповідно до цього Порядку.

    Інформація до облікових карток вноситься державною мовою і повинна відповідати інформації, унесеній до оригіналу цієї книжки.

    Якщо оригінальне написання прізвища, імені та по батькові (за наявності) осіб, власних назв і адрес підприємств-нерезидентів, торговельних марок, моделей, артикулів тощо виконується іноземною мовою, у якій використовується латинський алфавіт, до облікових карток такі відомості вносяться латинськими літерами.

    Облікові картки на товари, що переміщуються через митний кордон України за книжками А.Т.А., виданими ТПП України або регіональними торгово-промисловими палатами, створюються з використанням електронних примірників книжок А.Т.А., надісланих ТПП України до ЄАІС за допомогою засобів інформаційних технологій у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом відповідальної особи ТПП України.

    21. До облікової картки вносяться:

    21.1. Загальна інформація про книжку А.Т.А. (вноситься посадовою особою митного органу, яка здійснює перше митне оформлення товарів за цією книжкою), а саме:

    номер книжки А.Т.А., присвоєний асоціацією, що видала цю книжку, наведений у полі «a» графи G першої сторінки обкладинки;

    відомості про асоціацію, що видала цю книжку, наведені в полі «b» графи G першої сторінки обкладинки;

    дата видачі книжки А.Т.А., наведена в графі I першої сторінки обкладинки;

    термін дії книжки А.Т.А., наведений у полі «c» графи G першої сторінки обкладинки;

    кількість додаткових аркушів до загального списку книжки А.Т.А., наведена в полі «a» графи G першої сторінки обкладинки;

    відомості про власника книжки А.Т.А., наведені в графі A першої сторінки обкладинки;

    кількість порядкових номерів товарів, наведених у загальному списку книжки А.Т.А. та додаткових аркушах до загального списку;

    мета тимчасового ввезення, зазначена в графі C першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А.

    21.2. Інформація про товари, оформлені з використанням книжки А.Т.А. у митні режими тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту або транзиту (вноситься посадовою особою митного органу, що здійснила таке оформлення), а саме:

    порядковий номер товару в загальному списку книжки А.Т.А.;

    стислий опис товару;

    кількість (шт.);

    вага (кг) (за наявності);

    об’єм (л) (за наявності);

    вартість та літерний код валюти відповідно до Класифікації валют, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 528.

    21.3. Відомості про митні формальності, виконані щодо всіх або окремих товарів, а саме:

    21.3.1. Зміст виконаних митних формальностей:

    випуск товарів (із використанням відривних документів «exportation», «reimportation», «importation», «reexportation», «transit»);

    відмова у митному оформленні товарів;

    пропуск товарів через митний кордон України;

    відмова в пропуску товарів через митний кордон України;

    продовження строку тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) в межах строку дії книжки А.Т.А.;

    продовження строку тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) на підставі нової книжки А.Т.А.;

    митний огляд товарів;

    призупинення строку виконання зобов’язання щодо реімпорту (реекспорту) товарів;

    припинення митного режиму (у разі конфіскації товарів за рішенням суду, яке набрало законної сили/ знищення чи повної втрати товарів унаслідок дії обставин непереборної сили/ оформлення в інший митний режим);

    доставка до митниці призначення;

    продовження строку транзитного переміщення.

    21.3.2. Дата виконання митних формальностей.

    21.3.3. Порядкові номери товарів, щодо яких виконані митні формальності, в загальному списку книжки А.Т.А.

    21.3.4. Тип відривного документа («exportation», «reimportation», «importation», «reexportation», «transit»).

    21.3.5. Реєстраційний номер відривного документа книжки А.Т.А., присвоєний згідно з пунктом 19 цього розділу.

    21.3.6. Застосовані засоби ідентифікації (у разі їх застосування).

    21.3.7. Відомості про транспортний засіб, яким переміщуються товари.

    21.3.8. Митниця призначення (для товарів, що поміщуються у митний режим транзиту).

    21.3.9. Назва та номер документа (книжки А.Т.А. у разі продовження строку тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) на підставі нової книжки А.Т.А., митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа у разі зміни митного режиму, картки відмови, протоколу про порушення митних правил тощо).

    21.3.10. Гранична дата тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарів або доставки їх до митниці призначення.

    21.3.11. Примітки (вноситься інформація про складення протоколів про порушення митних правил, здійснення митного контролю за товарами, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення, оформлення книжки А.Т.А. із застереженнями, направлення вимог до ТПП України та їх виконання або відкликання тощо).

    21.3.12. Найменування митного органу, посадовою особою якого виконано митні формальності.

    21.3.13. Прізвище та ініціали, номер особистої номерної печатки (за наявності) посадової особи, яка виконала митні формальності.

    22. Книжка А.Т.А. заповнюється уповноваженою посадовою особою митного органу згідно з Інструкцією по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами.

    23. Якщо митне оформлення у відповідний митний режим або пропуск товарів через митний кордон України із застосуванням книжки А.Т.А. неможливий, митним органом в установленому порядку надається картка відмови.

    24. Оригінали відривних документів та додаткових аркушів до них, що відповідно до цього Порядку вилучаються з книжки А.Т.А. уповноваженою посадовою особою митного органу, та інші документи, на підставі яких здійснювалось митне оформлення товарів із використанням книжки А.Т.А., або у випадках, визначених цим Порядком, копії таких документів передаються до підрозділу митниці, на який покладено функції з організації митного контролю, протягом трьох робочих днів після здійснення митного оформлення товарів.

    25. Після отримання документів, зазначених у пункті 24 цього розділу, залежно від характеру цих документів підрозділ митниці, на який покладено функції з організації митного контролю:

    ставить на контроль операцію з тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарів;

    знімає з контролю операцію з тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарів, якщо зобов’язання про реекспорт (реімпорт) виконано в повному обсязі;

    долучає ці документи до відповідних документів щодо операцій з тимчасового ввезення (тимчасового вивезення);

    організовує контроль за дотриманням митних режимів тимчасового ввезення, тимчасового вивезення згідно з положеннями Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657 (далі – Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму);

    вносить до облікової картки книжки А.Т.А. інформацію про:

    прийняття митним органом рішення щодо припинення митного режиму;

    необхідність проведення відповідної форми митного контролю;

    результати проведення відповідної форми митного контролю;

    продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів;

    призупинення строку виконання зобов’язання щодо реімпорту (реекспорту) товарів тощо.

    26. Взаємодія митних органів України з ТПП України, інформаційний обмін і взаємодопомога здійснюються відповідно до Угоди про співробітництво між Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України від 22 лютого 2007 року.

II. Тимчасове вивезення товарів з використанням книжок А.Т.А.

    1. Митне оформлення товарів, що тимчасово вивозяться з митної території України з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

    2. Строк тимчасового вивезення товарів за книжкою А.Т.А. визначається строком дії книжки А.Т.А.

    3. Уповноваженою посадовою особою митного органу здійснюються:

    3.1. Реєстрація книжки А.Т.А. та відповідного жовтого відривного документа на вивезення («exportation») згідно з пунктом 19 розділу І цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

    поля «с» графи Н «Засвідчення митних органів при вивезенні» першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше);

    верхньої частини поля «d» графи Н жовтого відривного документа на вивезення («exportation»);

    графи 3 жовтого невідривного корінця документа на вивезення («exportation»).

    3.2. Перевірка книжки А.Т.А. відповідно до пункту 14 розділу І цього Порядку.

    3.3. Перевірка правильності заповнення граф А–G жовтого відривного документа на вивезення («exportation»).

    3.4. Перевірка товарів, що тимчасово вивозяться, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А., та перевірка можливості забезпечення їх надійної ідентифікації.

    4. На підставі позитивних результатів перевірок згідно з пунктом 3 цього розділу уповноважена посадова особа митного органу вчиняє такі дії:

    4.1. Заповнює поля «а», «b», «d» графи Н «Засвідчення митних органів при вивезенні», яка міститься на першій сторінці обкладинки книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше).

    4.2. У разі необхідності здійснює заходи для забезпечення ідентифікації товарів згідно з розділом ІІІ Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму.

    4.3. Уносить до колонки графи 7 загального списку, розміщеного на другій сторінці обкладинки книжки А.Т.А. та на зелених додаткових аркушах (за наявності) до цього списку, номери, знаки та кількість митних забезпечень, застосованих для забезпечення ідентифікації товарів.

    4.4. Заповнює поля «b», «с» графи Н жовтого відривного документа на вивезення («exportation») книжки А.Т.А.

    4.5. Уносить до колонки графи 7 загального списку жовтого відривного документа на вивезення («exportation») та жовтих додаткових аркушів до загального списку (за наявності) книжки А.Т.А. номери, знаки та кількість митних забезпечень, застосованих для забезпечення ідентифікації товарів.

    4.6. Накладає, якщо можливо, митне забезпечення на транспортний засіб, з використанням якого здійснюватиметься вивезення товарів за межі України, та вносить відомості про це забезпечення до поля «Разом або для перенесення на додатковий аркуш» колонки графи 7 загального списку жовтого відривного документа на вивезення («exportation») книжки А.Т.А.

    4.7. Заповнює графи 1, 2, 4 і 5 жовтого невідривного корінця документа на вивезення («exportation») книжки А.Т.А.

    4.8. Якщо митне оформлення здійснюється митним органом, розташованим не у пункті пропуску через митний кордон України, знімає копії з першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А., загального списку та додаткових аркушів до нього (за наявності), жовтого відривного документа на вивезення («exportation»), жовтого невідривного корінця документа на вивезення («exportation»).

    4.9. Якщо митне оформлення здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через митний кордон України:

    заповнює нижню частину поля «d» графи Н жовтого відривного документа на вивезення («exportation») книжки А.Т.А. та графи 6 і 7 його невідривного корінця;

    вилучає жовтий відривний документ на вивезення («exportation») та відповідні жовті додаткові аркуші до загального списку (за наявності) з книжки А.Т.А.

    4.10. Повертає власнику або уповноваженій ним особі оформлену митним органом книжку А.Т.А. для переміщення разом з товарами в пункт пропуску через державний кордон України або за межі України.

    4.11. У строк, визначений пунктом 20 розділу І цього Порядку, створює облікову картку книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше) та заносить до неї відомості щодо виконаних митних формальностей.

    5. Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, у разі надходження товарів, що тимчасово вивозяться за межі України з використанням книжки А.Т.А., оформлених не у пункті пропуску через митний кордон України, приймає книжку А.Т.А. для оформлення та:

    5.1. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними, які містяться в її обліковій картці, та перевіряє цілісність і відповідність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб.

    Якщо митне забезпечення на транспортний засіб не накладалося, або в разі виявлення факту його пошкодження чи втрати, або за наявності інших підстав для перевірки товарів, що тимчасово вивозяться, перевіряє товари на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

    5.2. Якщо за результатами заходів, передбачених підпунктом 5.1 цього пункту, не виявлено порушень і розбіжностей, заповнює нижню частину поля «d» графи Н жовтого відривного документа на вивезення («exportation») книжки А.Т.А. та графи 6 і 7 його невідривного корінця, а також заносить до поля «d» графи Н жовтого відривного документа на вивезення («exportation») книжки А.Т.А. запис про здійснення митного огляду та відомості про нове митне забезпечення (якщо такий огляд здійснювався і таке забезпечення накладалось).

    5.3. Вилучає жовтий відривний документ на вивезення («exportation») та відповідні жовті додаткові аркуші до загального списку (за наявності) з книжки А.Т.А.

    5.4. Повертає власнику або уповноваженій ним особі оформлену митним органом книжку А.Т.А. для пропуску разом з товарами через митний кордон України.

    5.5. У строк, визначений пунктом 20 розділу І цього Порядку, заносить до облікової картки книжки А.Т.А. відомості щодо виконаних митних формальностей.

    6. Якщо в результаті заходів, передбачених підпунктом 5.1 пункту 5 цього розділу, виявлено порушення або розбіжності, уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, уживає заходів, передбачених законодавством України.

    7. У разі неможливості пропуску товарів за межі митної території України у зв’язку з необхідністю внесення змін до книжки А.Т.А. або її переоформлення ТПП України такі зміни, крім зазначених у абзаці третьому цього пункту, вносяться уповноваженою посадовою особою митного органу у пункті пропуску через державний кордон України після передання ТПП України до ЄАІС відкоригованого електронного примірника книжки А.Т.А. та відкликання попереднього.

    Уповноважена посадова особа митного органу у пункті пропуску через державний кордон України вчиняє дії, передбачені пунктом 4 цього розділу, за винятком тих, що вже вчинені, уносить відповідні виправлення до облікової картки книжки А.Т.А. та вчиняє дії, передбачені підпунктами 5.2–5.5 пункту 5 цього розділу.

    У разі необхідності внесення змін до першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. та загального списку, розміщеного на другій сторінці обкладинки цієї книжки та/або на додаткових аркушах до загального списку, митним органом в установленому порядку надається картка відмови в пропуску товарів через митний кордон України за цією книжкою.

    8. Товари, зазначені в полі «а» графи F жовтого відривного документа на вивезення («exportation») книжки А.Т.А. та в графі 1 його невідривного корінця, вважаються тимчасово вивезеними за наявності в полі «d» графи Н цього документа на вивезення та в графі 7 його невідривного корінця підпису та відбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу в пункті пропуску через державний кордон України.

III. Реімпорт товарів, тимчасово вивезених за межі митної території України з використанням книжок А.Т.А.

    1. Митне оформлення товарів, що реімпортуються на митну територію України з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

    2. Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, у разі надходження товарів, що реімпортуються в Україну з використанням книжки А.Т.А., вчиняє такі дії:

    2.1. Реєструє жовтий відривний документ на реімпорт («reimportation») книжки А.Т.А. згідно з пунктом 19 розділу І цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

    верхньої частини поля «с» графи Н цього документа;

    графи 2 жовтого невідривного корінця документа на реімпорт («reimportation»).

    2.2. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними облікової картки цієї книжки.

    2.3. Перевіряє дотримання власником цієї книжки або уповноваженою ним особою строку тимчасового вивезення, установленого митним органом.

    2.4. Перевіряє дані, занесені в графи А–G жовтого відривного документа на реімпорт («reimportation») книжки А.Т.А.

    2.5. Перевіряє можливість використання в установленому порядку існуючого митного забезпечення або накладає митне забезпечення на транспортний засіб, якщо це можливо, та вносить відомості про застосоване митне забезпечення до поля «Разом або для перенесення на додатковий аркуш» колонки графи 7 загального списку жовтого відривного документа на реімпорт («reimportation») книжки А.Т.А., якщо декларування товарів у митний режим реімпорту здійснюватиметься у іншому митному органі.

    2.6. Якщо накладення на транспортний засіб митного забезпечення неможливе, перевіряє товари, що реімпортуються, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у полях «а» і «b» графи F жовтого відривного документа на реімпорт («reimportation») книжки А.Т.А.

    2.7. Заповнює поле «b» графи Н жовтого відривного документа на реімпорт («reimportation») книжки А.Т.А.

    2.8. Вчиняє дії, передбачені пунктом 3 цього розділу, якщо митний орган, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, є одночасно митним органом, у якому здійснюється декларування товарів, що реімпортуються, у митний режим реімпорту.

    2.9. Якщо дії відповідно до підпункту 2.7 цього пункту не вчиняються, знімає копії жовтого відривного документа на реімпорт («reimportation») книжки А.Т.А. та відповідних жовтих додаткових аркушів до нього (за наявності).

    2.10. Повертає власнику або уповноваженій ним особі оформлену митним органом книжку А.Т.А. для переміщення разом з товарами до митного органу, у якому здійснюватиметься декларування товарів, що реімпортуються, у митний режим реімпорту.

    2.11. У строк, визначений пунктом 20 розділу І цього Порядку, заносить до облікової картки книжки А.Т.А. відомості щодо виконаних митних формальностей.

    3. При надходженні товарів, що реімпортуються, до митного органу, у якому здійснюватиметься їх декларування у митний режим реімпорту, уповноважена посадова особа зазначеного митного органу:

    3.1. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними, які містяться в її обліковій картці.

    3.2. Перевіряє правильність заповнення граф А – G жовтого відривного документа на реімпорт («reimportation») книжки А.Т.А.

    3.3. Перевіряє цілісність та відповідність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб, якщо таке застосовувалось.

    3.4. Перевіряє товари, що реімпортуються, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

    3.5. Перевіряє в обліковій картці книжки А.Т.А. інформацію про митні формальності, виконані відносно товарів, що реімпортуються.

    3.6. Заповнює нижню частину поля «с» графи Н жовтого відривного документа на реімпорт («reimportation») та жовтий невідривний корінець документа на реімпорт книжки А.Т.А.

    3.7. Вилучає з книжки А.Т.А. жовтий відривний документ на реімпорт («reimportation») та відповідні жовті додаткові аркуші до загального списку (за наявності).

    3.8. Повертає власнику або уповноваженій ним особі оформлену митним органом книжку А.Т.А.

    3.9. У строк, визначений пунктом 20 розділу І цього Порядку, заносить до облікової картки книжки А.Т.А. відомості щодо виконаних митних формальностей.

    4. Товари, зазначені в полях «а» і «b» графи F жовтого відривного документа на реімпорт («reimportation») книжки А.Т.А. та в графі 1 його невідривного корінця, вважаються реімпортованими за наявності в полі «с» графи Н цього документа на реімпорт та в графі 6 його невідривного корінця підпису та відбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

IV. Тимчасове ввезення товарів із використанням книжок А.Т.А.

    1. Митне оформлення товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

    2. Строк тимчасового ввезення товарів за книжкою А.Т.А. встановлюється уповноваженою посадовою особою митного органу в межах строку дії книжки А.Т.А., але не повинен бути меншим, ніж визначений відповідними додатками до Конвенції про тимчасове ввезення.

    3. Уповноваженою посадовою особою митного органу здійснюються:

    3.1. Реєстрація відповідного білого відривного документа на ввезення («іmportation») згідно з пунктом 19 розділу І цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

    поля «c» графи Н цього документа;

    графи 3 білого невідривного корінця документа на ввезення («іmportation»).

    3.2. Перевірка книжки А.Т.А. відповідно до пункту 14 розділу І цього Порядку.

    3.3. Перевірка правильності заповнення граф А – G білого відривного документа на ввезення («іmportation»).

    3.4. Перевірка відповідності мети тимчасового ввезення товарів, зазначеної у графі С першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А., іншим документам і відомостям, поданим для митного оформлення разом з книжкою А.Т.А.

    3.5. Перевірка товарів, що тимчасово ввозяться, на відповідність:

    вимогам Конвенції про тимчасове ввезення та відповідних додатків до неї для надання умовного повного звільнення від оподаткування;

    відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

    3.6. Перевірка можливості забезпечення надійної ідентифікації товарів, що тимчасово ввозяться.

    4. На підставі позитивних результатів перевірок згідно з пунктом 3 цього розділу уповноважена посадова особа митного органу вчиняє такі дії:

    4.1. Перевіряє можливість використання існуючих засобів ідентифікації товарів, зазначених у книжці А.Т.А. У разі необхідності здійснює заходи щодо забезпечення ідентифікації товарів згідно з розділом ІІ Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму.

    4.2. Заповнює поля «b», «d» графи Н білого відривного документа на ввезення («іmportation») та графи 1, 2, 4–8 білого невідривного корінця документа на ввезення книжки А.Т.А.

    4.3. Вилучає з книжки А.Т.А. білий відривний документ на ввезення («importation») та відповідні білі додаткові аркуші до нього (за наявності).

    4.4. Повертає власнику або уповноваженій ним особі оформлену митним органом книжку А.Т.А.

    4.5. У строки, визначені пунктом 20 розділу І цього Порядку, створює облікову картку книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше) та вносить до неї відомості щодо виконаних митних формальностей.

    5. У разі якщо оформлення товарів у митний режим тимчасового ввезення здійснюватиметься іншим митним органом відповідно до абзацу другого пункту 9 розділу І цього Порядку, дії, передбачені цим розділом, здійснюються митним органом, у якому завершується транзит товарів.

    Оформлення блакитних документів на транзит здійснюється посадовими особами митних органів відповідно до положень розділу VІ цього Порядку.

    6. Товари, зазначені в полі «а» графи F білого відривного документа на ввезення («іmportation») книжки А.Т.А. та в графі 1 його невідривного корінця, вважаються тимчасово ввезеними за наявності в полі «d» графи Н цього документа на ввезення та в графі 8 його невідривного корінця підпису та відбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

    7. Якщо результати перевірки, здійсненої відповідно до пункту 3 цього розділу, свідчать про неможливість тимчасового ввезення товарів або їх частини з використанням книжки А.Т.А., такі товари можуть бути поміщені в будь-який митний режим, що допускається Кодексом, у тому числі тимчасового ввезення, за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа або іншої форми, установленої законодавством України з питань державної митної справи.

V. Реекспорт товарів, тимчасово ввезених на митну територію України з використанням книжок А.Т.А.

    1. Митне оформлення товарів, що реекспортуються за межі митної території України з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

    2. При надходженні товарів, що реекспортуються, до митного органу, у якому здійснюватиметься їх декларування у митний режим реекспорту, уповноважена посадова особа зазначеного митного органу:

    2.1. Реєструє білий відривний документ на реекспорт («reexportation») книжки А.Т.А. згідно з пунктом 19 розділу І цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

    поля «d» графи Н цього документа;

    графи 4 білого невідривного корінця документа на реекспорт («reexportation»).

    2.2. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними облікової картки цієї книжки.

    2.3. Перевіряє дані, занесені в графи А–G білого відривного документа на реекспорт («reexportation») книжки А.Т.А.

    2.4. Перевіряє дотримання власником цієї книжки або уповноваженою ним особою строку тимчасового ввезення, установленого митним органом.

    2.5. Перевіряє в обліковій картці книжки А.Т.А. інформацію про митні формальності, виконані відносно товарів, що реекспортуються.

    2.6. Перевіряє цілісність та відповідність засобів ідентифікації товарів, якщо такі застосовувались.

    2.7. Перевіряє товари, що реекспортуються, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

    2.8. За відсутності зауважень заповнює поля «b», «с», «е», «f» графи Н білого відривного документа на реекспорт («reexportation») та графи 1–3, 5–8 білого невідривного корінця цього документа.

    2.9. Оформлює книжку А.Т.А. із застереженнями шляхом внесення запису «Conditionally discharged» до графи 2 білого невідривного корінця документа на реекспорт («reexportation») у разі виявлення підстав, у зв’язку з якими відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення та розділу VIII цього Порядку може виникнути зобов’язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежів та будь-яких інших сум, за винятком зазначених у пункті 4 статті 4 цієї Конвенції.

    2.10. Вилучає з книжки А.Т.А. білий відривний документ на реекспорт («reexportation») та відповідні білі додаткові аркуші до загального списку (за наявності).

    2.11. Повертає власнику або уповноваженій ним особі оформлену митним органом книжку А.Т.А.

    2.12. У строк, визначений пунктом 20 розділу І цього Порядку, вносить до облікової картки книжки А.Т.А. відомості щодо виконаних митних формальностей.

    3. У разі якщо декларування тимчасово ввезених товарів у митний режим реекспорту здійснюватиметься в іншому митному органі відповідно до абзацу другого пункту 9 розділу І цього Порядку, дії, передбачені цим розділом, здійснюються митним органом, у якому завершується транзит товарів.

    Оформлення блакитних документів на транзит здійснюється посадовими особами митного органу, у якому розпочинається транзит товарів, відповідно до положень пункту 3 розділу VІ цього Порядку та після виконання дій, передбачених підпунктами 2.2–2.7 пункту 2 цього розділу.

    4. Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, у разі надходження товарів, що реекспортуються за межі України та оформлені відповідно до пункту 3 цього розділу, приймає книжку А.Т.А. для оформлення та:

    4.1. Вчиняє дії, передбачені підпунктами 2.1–2.6 пункту 2 цього розділу.

    4.2. Перевіряє цілісність і відповідність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб.

    4.3. Якщо митне забезпечення на транспортний засіб не накладалося, або в разі виявлення факту його пошкодження чи втрати, або за наявності інших підстав для перевірки товарів, що реекспортуються, вчиняє дії, передбачені підпунктом 2.7 пункту 2 цього розділу.

    4.4. Вчиняє дії, передбачені підпунктами 2.8–2.12 пункту 2 цього розділу, якщо проведеною відповідно до підпункту 4.2 цього пункту перевіркою встановлено цілісність і відповідність митного забезпечення та за відсутності інших підстав для перевірки товарів, що реекспортуються, або після проведеної відповідно до підпункту 4.3 цього пункту перевірки.

    4.5. Оформлює блакитні документи на транзит відповідно до положень пункту 4 розділу VІ цього Порядку.

    5. Товари, зазначені в полі «а» графи F білого відривного документа на реекспорт («reexportation») книжки А.Т.А. та в графі 1 його невідривного корінця, вважаються реекспортованими за наявності в полі «f» графи Н цього документа та у графі 8 його невідривного корінця підпису та відбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

    Поряд з цим митним органом можуть прийматися як доказ реекспорту товарів:

    наданий власником книжки А.Т.А. або гарантуючою асоціацією невідривний корінець білого відривного документа на реекспорт («reexportation») книжки А.Т.А., заповнений митним органом території тимчасового ввезення, на якому є підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу території тимчасового ввезення;

    документи, зазначені в пункті 2 статті 10 Додатка А до Конвенції про тимчасове ввезення, за погодженням з Держмитслужбою України.

VІ. Транзит товарів з використанням книжок А.Т.А.

    1. Митне оформлення товарів, що переміщуються транзитом з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

    2. Строки транзитних перевезень товарів митною територією України встановлюються відповідно до Кодексу залежно від виду транспорту.

    3. Уповноважена посадова особа митного органу у разі надходження товарів, що переміщуватимуться транзитом з використанням книжки А.Т.А., вчиняє такі дії:

    3.1. Реєструє за одним номером два примірники блакитних відривних документів на транзит («transit») книжки А.Т.А. згідно з пунктом 19 розділу І цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

    поля «c» графи Н двох примірників блакитних відривних документів на транзит («transit»);

    графи 3 двох блакитних невідривних корінців документів на транзит.

    3.2. Здійснює перевірку книжки А.Т.А. відповідно до пункту 14 розділу І цього Порядку.

    3.3. Здійснює перевірку правильності заповнення граф А–G двох примірників блакитних відривних документів на транзит («transit»).

    3.4. Перевіряє можливість використання в установленому порядку існуючого митного забезпечення або накладає митне забезпечення на транспортний засіб, якщо це можливо, та вносить відомості про застосоване митне забезпечення до поля «Разом або для перенесення на додатковий аркуш» колонки графи 7 загального списку двох примірників блакитних відривних документів на транзит («transit») книжки А.Т.А.

    3.5. Якщо накладення на транспортний засіб митного забезпечення неможливе, перевіряє товари, що переміщуються транзитом, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

    3.6. Заповнює поля «а», «b», «d», «е» графи Н обох блакитних відривних документів на транзит («transit») та графи 1, 2, 4–7 верхньої частини двох блакитних невідривних корінців документів на транзит книжки А.Т.А.

    3.7. Вилучає з книжки А.Т.А. перший блакитний відривний документ на транзит («transit») та відповідні додаткові аркуші до нього (за наявності).

    3.8. Повертає власнику або уповноваженій ним особі оформлену митним органом книжку А.Т.А.

    3.9. У строк, визначений пунктом 20 розділу І цього Порядку, створює облікову картку книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше) та заносить до цієї картки відомості щодо виконаних митних формальностей.

    4. При надходженні товарів, що переміщуються транзитом з використанням книжки А.Т.А., до митного органу, у якому завершується таке транзитне переміщення, уповноважена посадова особа зазначеного митного органу:

    4.1. Перевіряє дані, занесені до граф А–G блакитного відривного документа на транзит («transit») книжки А.Т.А.

    4.2. Перевіряє дотримання власником цієї книжки або уповноваженою ним особою строку транзитного переміщення товарів, установленого митним органом відповідно до Кодексу.

    4.3. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними, які містяться в обліковій картці цієї книжки.

    4.4. Перевіряє в обліковій картці книжки А.Т.А. інформацію про митні формальності, виконані відносно товарів, що переміщуються транзитом.

    4.5. Перевіряє цілісність і відповідність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб.

    4.6. Якщо митне забезпечення на транспортний засіб не накладалося, або в разі виявлення факту його пошкодження чи втрати, або за наявності інших підстав для перевірки товарів, що переміщуються транзитом, перевіряє ці товари на відповідність відомостям, зазначеним у книжці А.Т.А.

    4.7. Якщо за результатами заходів, передбачених підпунктом 4.6 цього пункту, не виявлено порушень і розбіжностей, заповнює поле «g» графи Н блакитного відривного документа на транзит («transit») та графи 3–6 нижньої частини двох блакитних невідривних корінців документів на транзит.

    4.8. Оформлює книжку А.Т.А. із застереженнями шляхом внесення запису «Conditionally discharged» до графи 2 нижньої частини двох блакитних невідривних корінців документів на транзит («transit») у разі виявлення підстав, у зв’язку з якими відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення та розділу VIII цього Порядку може виникнути зобов’язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежів та будь-яких інших сум, за винятком зазначених у пункті 4 статті 4 цієї Конвенції.

    4.9. Вилучає з книжки А.Т.А. другий блакитний відривний документ на транзит («transit») і відповідні додаткові аркуші до нього (за наявності).

    4.10. Повертає власнику або уповноваженій ним особі оформлену митним органом книжку А.Т.А.

    4.11. У строк, визначений пунктом 20 розділу І цього Порядку, заносить до облікової картки цієї книжки відомості щодо виконаних митних формальностей.

VІІ. Продовження строків тимчасового ввезення (вивезення) товарів за книжками А.Т.А.

    1. Строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів може бути продовжений митним органом, на контролі якого перебувають тимчасово ввезені (вивезені) товари, у межах строку дії книжки А.Т.А. або у межах строку дії наданої власником або уповноваженою ним особою нової книжки А.Т.А. згідно з розділами ІІ, ІІІ Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму.

    2. При продовженні строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів за новою книжкою А.Т.А. уповноважена посадова особа митного органу вчиняє такі дії:

    здійснює перевірку книжки А.Т.А. відповідно до пунктів 14–16 розділу І цього Порядку;

    здійснює перевірку правильності і повноти заповнення книжки А.Т.А.;

    здійснює перевірку відповідності мети тимчасового ввезення товарів, зазначеної у графі С першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А., іншим документам і відомостям, поданим для продовження строку тимчасового ввезення разом з книжкою А.Т.А, та умовам Конвенції про тимчасове ввезення і відповідних додатків до неї для надання умовного повного звільнення від оподаткування;

    здійснює перевірку відомостей про митні формальності щодо товарів, строк тимчасового ввезення яких продовжується, внесених до ЄАІС.

    3. На підставі позитивних результатів перевірок згідно з пунктом 2 цього розділу уповноважена посадова особа митного органу вчиняє такі дії:

    реєструє книжку А.Т.А. та відповідний жовтий відривний документ на ввезення («importation») або вивезення («exportation») цієї книжки згідно з пунктом 19 розділу І цього Порядку;

    при продовженні строку тимчасового ввезення товарів заповнює графу Н білого відривного документа на ввезення («importation») книжки А.Т.А. і його невідривний корінець та вилучає з книжки А.Т.А. білий відривний документ на ввезення («importation») і відповідні білі додаткові аркуші до загального списку (за наявності);

    при продовженні строку тимчасового вивезення товарів заповнює графу Н обкладинки книжки і жовтого відривного документа на вивезення («exportation») книжки А.Т.А. і його невідривний корінець та вилучає з книжки А.Т.А. жовтий відривний документ на вивезення («exportation») і відповідні жовті додаткові аркуші до нього (за наявності);

    у строк, визначений пунктом 20 розділу І цього Порядку, створює облікову картку нової книжки А.Т.А.;

    вносить до облікової картки нової книжки А.Т.А. відомості про виконання відповідних митних формальностей;

    вносить до облікової картки попередньої книжки А.Т.А. відомості про продовження строку тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарів за новою книжкою А.Т.А.

VIII. Здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму щодо товарів, переміщених через митний кордон України з використанням книжок А.Т.А.

    1. Організація, координація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму щодо товарів, переміщених через митний кордон України з використанням книжок А.Т.А., покладаються на митний орган, посадовими особами якого здійснено випуск товару у відповідний митний режим, згідно з розділами ІІ, ІІІ Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму.

    2. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, переміщені через митний кордон України з використанням книжки А.Т.А., за рішенням цього органу, або за зверненням митного органу, посадовими особами якого здійснено випуск товару у відповідний митний режим, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заінтересованої особи в разі наміру цієї особи ініціювати продовження строку тимчасового ввезення товарів, зміну їх митного режиму тощо.

    3. Відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення зобов’язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежів та будь-яких інших сум, за винятком зазначених у пункті 4 статті 4 цієї Конвенції, виникає у зв’язку з:

    невивезенням за межі митної території України товарів, тимчасово ввезених в Україну з використанням книжки А.Т.А.;

    порушенням установленого митним органом терміну реекспорту товару, увезеного в Україну з використанням книжки А.Т.А.;

    використанням товарів, щодо яких надано пільги зі сплати податків і зборів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги;

    недоставлянням у митний орган призначення в установлені строки товарів, що переміщувалися через митну територію України транзитом з використанням книжки А.Т.А.

    4. У разі виявлення обставин, вказаних у пункті 3 цього розділу, митниця, посадовими особами якої здійснено випуск товару у відповідний митний режим, надсилає на адресу ТПП України вимогу щодо сплати податків за книжкою А.Т.А. (далі – Вимога) за формою згідно з додатком до Угоди про співробітництво між Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України від 22 лютого 2007 року.

    5. Вимога оформлюється на бланку митниці та надсилається на адресу ТПП України поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення протягом одного місяця після розгляду справи про порушення митних правил митним органом або судом (суддями), але не пізніше ніж протягом одного року від дати втрати чинності книжкою A.T.A. у зв’язку із закінченням терміну її дії.

    До Вимоги повинні додаватися завірені митним органом у встановленому порядку копії відривних документів книжок А.Т.А., документів, що підтверджують виявлене порушення, а також розрахунок суми податків згідно з книжкою А.Т.А.

    Копії Вимоги та документів, надісланих на адресу ТПП України, надсилаються митницею до Державної митної служби України.

    6. Контроль за виконанням ТПП України зобов’язань за цією Вимогою до повного її виконання або до прийняття згідно з Конвенцією про тимчасове ввезення та цим Порядком рішення про визнання одержаних від ТПП України доказів реекспорту чи доставки товарів у встановлені митним органом строки здійснюється митницею, яка надіслала таку Вимогу.

    7. У разі коли кошти, унесені ТПП України на відповідний рахунок митного органу на виконання відповідної Вимоги, перераховані до державного бюджету або коли митним органом згідно з Конвенцією про тимчасове ввезення та цим Порядком визнані одержані від ТПП України докази реекспорту чи доставки товарів у встановлені митним органом строки, книжка А.Т.А., за якою надсилалася Вимога, звільняється від зобов’язань.

    Про звільнення книжки А.Т.А. від зобов’язань згідно з абзацом першим цього пункту митниця, якою була надіслана відповідна Вимога, повідомляє ТПП України офіційним листом, оформленим на бланку митниці та надісланим на адресу ТПП України поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення.

    8. У разі припинення митного режиму тимчасового ввезення або транзиту з причин конфіскації товарів, їх повної втрати внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили книжка А.Т.А., за якою товари ввозились на митну територію України, звільняється від зобов’язань. При цьому Вимога до ТПП України не надсилається, а вже надіслана Вимога відкликається.

    Про звільнення книжки А.Т.А. від зобов’язань згідно з абзацом першим цього пункту та відкликання Вимоги (у разі її надіслання) митниця, якою була надіслана відповідна Вимога, повідомляє ТПП України офіційним листом, оформленим на бланку митниці та надісланим на адресу ТПП України поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 травня 2012 року № 657

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2012 року за № 1671/21983

Інструкція
по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами

I. Загальні положення

    1. Уповноважена посадова особа митного органу заповнює графу Н та колонку 7 загального списку обкладинки, відривних документів до неї, графи відповідних невідривних корінців книжки (карнета) А.Т.А. (далі – книжка А.Т.А.).

    2. Відривні документи книжки А.Т.А. заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу відповідно до цієї Інструкції державною мовою.

    3. Якщо книжка А.Т.А. заповнена асоціацією, що її видала, українською чи російською мовою, то невідривні корінці документів цієї книжки заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу українською чи російською мовою відповідно. В інших випадках невідривні корінці документів книжки А.Т.А. заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу відповідно до цієї Інструкції англійською мовою.

    4. До колонки 7 загального списку, який міститься на другій сторінці обкладинки книжки А.Т.А. та відривних документах до неї, вносяться номери, знаки та кількість митних забезпечень, застосованих відповідно до статті 326 Митного кодексу України для забезпечення ідентифікації товарів, які переміщуються через митний кордон України з використанням книжки А.Т.А.

    5. Реєстраційний номер відривного документа книжки А.Т.А. формується за такою схемою:

    МММММММММ/РРРР/НННННН,

    де МММММММММ – дев’ятизначний код згідно з класифікатором митних органів підрозділу митного оформлення митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність за книжкою А.Т.А.;

    РРРР – чотири цифри поточного року;

    НННННН – порядковий номер відривного документа книжки А.Т.А., зареєстрованого відповідним підрозділом митного оформлення митного органу у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці.

II. Заповнення граф книжки А.Т.А. при тимчасовому вивезенні та реімпорті товарів

1. Обкладинка

Графа Н

    Поле «a» «Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s). at the General List / Проставлення ідентифікаційних відміток, зазначених у колонці 7, навпроти наступного(их) номера(ів) загального списку» – номери товарів відповідно до загального списку книжки А.Т.А., щодо яких митним органом застосовано заходи ідентифікації згідно зі статтею 326 Митного кодексу України.

    Поле «b» «Goods examined*/Товари перевірено*» – знак «X» у рамці «Yes/Так», якщо товари оглядалися митним органом, або в рамці «No/Ні», якщо митний огляд товарів не здійснювався.

    Поле «c» «Registered under No.*/Зареєстровано під номером*» – реєстраційний номер книжки А.Т.А., присвоєний митницею. Цей номер присвоюється митним органом при першому тимчасовому вивезенні товарів за книжкою А.Т.А. та повинен відповідати номеру жовтого відривного документа на тимчасове вивезення («exportation»), що оформлюється.

    Поле «d»:

    «Customs Office/Митний орган» – митний орган, уповноважена посадова особа якого здійснює митне оформлення товарів, що тимчасово вивозяться;

    «Place/Місце» – місцезнаходження митного органу;

    «Date (year/month/day)/Дата (рік/місяць/день)» – поточна дата у форматі рік/місяць/день;

    «Signature and Stamp/Підпис та печатка» – підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

2. Жовтий відривний документ на вивезення (exportation)

Графа Н

    Поле «b» «Final date for duty-free re-importation/ Гранична дата безмитного зворотного ввезення» – гранична дата реімпорту товарів у форматі рік/місяць/день.

    Поле «c» «This voucher must be forwarded to the Customs Office at:*/Цей відривний талон має бути переданий до митного органу:*» – найменування й місцезнаходження митного органу, уповноважена посадова особа якого прийняла рішення про можливість допущення до переміщення товарів у митному режимі тимчасового вивезення.

    Поле «d» «Other remarks*/Інші дані*»:

    верхня частина поля – реєстраційний номер відривного документа на вивезення;

    «At/у………Customs Office/Митний орган» – найменування митного органу, через який здійснюється фактичне вивезення товарів за межі України;

    «Date (year/month/day)/ Дата (рік/місяць/день)» – дата у форматі рік/місяць/день фактичного вивезення товару за межі митної території України;

    «Signature and Stamp/ Підпис та печатка» – особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, через який фактично вивозиться товар за межі митної території України.

3. Жовтий невідривний корінець документа на вивезення («exportation»)

Графа 1 «The goods described in the General List under item No(s)./Товари, наведені у загальному списку під номером(ами)»

    Порядкові номери товарів, що тимчасово вивозяться, з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки А.Т.А.

Графа 2 «Final date for duty-free re-importation/Гранична дата безмитного зворотного ввезення»

    Гранична дата у форматі рік/місяць/день реімпорту товарів, що відповідає даті, зазначеній у полі «b» графи H жовтого відривного документа на вивезення.

Графа 3 «Other remarks*/Інші дані*»

    Реєстраційний номер відривного документа на вивезення книжки (карнета) А.Т.А., що наведений у полі «d» графи H цього документа на вивезення.

Графа 4 «Customs Office/Митний орган»

    Найменування митного органу, через який передбачається фактичне вивезення товарів за межі України.

Графа 5 «Place/Місце»

    Місцезнаходження митного органу, через який передбачається фактичне вивезення товарів за межі України.

Графа 6 «Date (year/month/day)/ Дата (рік/місяць/день)»

    Дата фактичного вивезення товару за межі митної території України у форматі рік/місяць/день.

Графа 7 «Signature and Stamp/ Підпис та печатка»

    Особистий підпис і відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, через який товар фактично вивозиться за межі митної території України.

4. Жовтий відривний документ на реімпорт («reimportation»)

Графа Н

    Поле «b» «This voucher must be forwarded to the Customs Office at:*/Цей талон має бути переданий до митного органу:*» – найменування й місцезнаходження митного(их) органу(ів), на контролі якого (яких) перебувають товари, що тимчасово вивозилися.

    Поле «с»:

    верхня частина поля «c» «Other remarks*/Інші дані*» – запис «Товар перетнув митний кордон», місце та дата перетину митного кордону. Запис засвідчується особистим підписом і завіряється відбитком штампа «Під митним контролем» уповноваженої посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення;

    «Other remarks*/Інші дані*» – реєстраційний номер відривного документа на реімпорт («reimportation»);

    «At/у………Customs Office/Митний орган» – найменування митного органу, на контролі якого перебувають тимчасово вивезені товари;

    «Date (year/month/day)/Дата (рік/місяць/день)» – поточна дата у форматі рік/місяць/день митного оформлення товарів, що реімпортуються;

    «Signature and Stamp/Підпис та печатка» – особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів.

5. Жовтий невідривний корінець документа на реімпорт («reimportation»)

Графа 1 «The goods described in the General List under item

No(s)./Товари, наведені у загальному списку під номером(ами) /… which were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No(s)/тимчасово відправлені згідно з відривним(и) документом(ами) №/ … of this Carnet have been re-imported*/цього Карнета, бути зворотно ввезені*»

    Порядкові номери товарів, наведених у колонці 1 загального списку книжки А.Т.А., що реімпортуються.

    Реєстраційний номер відривного документа на вивезення книжки (або документів у разі вивезення товарів за декількома відривними документами).

Графа 2 «Other remarks*/Інші дані*»

    Реєстраційний номер відривного документа на реімпорт книжки А.Т.А., що наведений у графі H цього документа на реімпорт.

Графа 3 «Customs Office/Митний орган»

    Найменування митного органу, уповноважена посадова особа якого здійснила митне оформлення товарів, що реімпортуються.

Графа 4 «Place/Місце»

    Місцезнаходження митного органу, уповноважена посадова особа якого здійснила митне оформлення товарів.

Графа 5 «Date (year/month/day)/ Дата (рік/місяць/день)»

    Поточна дата у форматі рік/місяць/день митного оформлення товарів, що реімпортуються.

Графа 6 «Signature and Stamp/ Підпис та печатка»

    Особистий підпис і відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів.

ІІІ. Заповнення граф книжки (карнета) А.Т.А. при тимчасовому ввезенні та реекспорті товарів

1. Білий відривний документ на ввезення («importation»)

Графа Н

    Поле «b» «Final date for re-exportation/production to Customs:*/Гранична дата для вивезення/пред’явлення на митниці:*» – гранична дата реекспорту товарів у форматі рік/місяць/день.

    Поле «c» «Registered under reference No.:*/Зареєстровано під №:*» – реєстраційний номер відривного документа на ввезення («importation»).

    Поле «d» «Other remarks*/Інші дані*»:

    «At/у………Customs Office/Митний орган» – найменування митного органу, уповноважена посадова особа якого прийняла рішення про допущення до переміщення товарів у митному режимі тимчасового ввезення;

    «Date (year/month/day)/ Дата (рік/місяць/день)» – поточна дата у форматі рік/місяць/день;

    «Signature and Stamp/Підпис та печатка» — особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка прийняла рішення про допущення до переміщення товарів у митному режимі тимчасового ввезення.

2. Білий невідривний корінець документа на ввезення («importation»)

Графа 1 «The goods described in the General List under item No(s)./Товари, наведені у загальному списку під номером(ами)»

    Порядкові номери товарів, наведені в колонці 1 загального списку книжки А.Т.А., що підлягають тимчасовому ввезенню на митну територію України.

Графа 2 «Final date for re-exportation/production to Customs:*/Гранична дата для вивезення/пред’явлення на митниці:*»

    Гранична дата реекспорту товарів у форматі рік/місяць/день, зазначена в полі «b» графи H документа на ввезення («importation»).

Графа 3 «Registered under reference No.:*/Зареєстровано під №:*»

    Реєстраційний номер відривного документа на ввезення книжки А.Т.А., зазначеного в полі «c» графи H цього документа.

Графа 4 «Other remarks*/Інші дані*»

    Вносяться інші відомості щодо товарів, які тимчасово ввозяться, або митних процедур, які були здійснені щодо таких товарів (за потреби).

Графа 5 «Customs Office/Митний орган»

    Найменування митного органу, уповноважена посадова особа якого прийняла рішення про допущення товарів до переміщення в митному режимі тимчасового ввезення і на контролі якого перебуватимуть тимчасово ввезені товари.

Графа 6 «Place/Місце»

    Місцезнаходження митного органу, на контролі якого перебуватимуть тимчасово ввезені товари.

Графа 7 «Date (year/month/day)/Дата (рік/місяць/день)»

    Поточна дата у форматі рік/місяць/день, що вважатиметься датою тимчасового ввезення товарів.

Графа 8 «Signature and Stamp/Підпис та печатка»

    Підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка прийняла рішення про допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення.

3. Білий відривний документ на реекспорт («reexportation»)

Графа Н

    Поле «b» «Action taken in respect of goods produced but not reexported:*/Дії, здійснені стосовно товарів, пред’явлених, але не вивезених» – порядкові номери товарів у загальному списку, які оформлено в інший митний режим; реквізити МД, за якими товари оформлено в інший митний режим.

    Поле «c» «Action taken in respect of goods NOT produced and NOT intended for later re-exportetion:*/Дії, здійснені стосовно раніше ввезених товарів, НЕ пред’явлених і НЕ призначених для подальшого вивезення:*» –порядкові номери товарів у загальному списку книжки (карнета) А.Т.А., щодо яких припинено митний режим тимчасового ввезення внаслідок конфіскації або дії обставин непереборної сили; причина припинення. Реквізити документа, який є підставою припинення режиму тимчасового ввезення.

    Поле «d» «Registered under reference No.:*/Зареєстровано під №:*» – реєстраційний номер відривного документа книжки А.Т.А на вивезення раніше ввезених товарів («reexportation»).

    Поле «e» «This voucher must be forwarded to Customs Office at:*/ Цей документ має бути переданий до митного органу (місце знаходження):*» – найменування й місцезнаходження митного органу (митних органів), на контролі якого (яких) перебувають тимчасово ввезені товари.

    Поле «f» «Other remarks*/Інші дані:*»:

    «At/у………Customs Office/Митний орган» – найменування митного органу, через який здійснюється реекспорт тимчасово ввезених товарів;

    «Date (year/month/day)/Дата (рік/місяць/день)» – поточна дата у форматі рік/місяць/день;

    «Signature and Stamp/Підпис та печатка» – особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки.

4. Білий невідривний корінець документа на реекспорт («reexportation»)

Графа 1

    Поле «The goods described in the General List under No(s)./Товари, наведені у загальному списку під номером(ами)» – порядкові номери товарів з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки А.Т.А.;

    Поле «which were temporarily imported under cover of importation voucher(s) No(s). … of this Carnet have been re-exported*/тимчасово ввезені згідно з відривним(и) документом(ами) № … цього Карнета, були вивезені*» — реєстраційний номер чи номери білих відривних документів на ввезення, за якими ці товари тимчасово ввозилися.

Графа 2 «Action taken in respect of goods produced but not re-exported*/Дії, здійснені стосовно товарів, пред’явлених, але не вивезених*»

    Порядкові номери товарів з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки А.Т.А. і реквізити МД, зазначені в полі «b» білого відривного документа на реекспорт.

    У разі виявлення підстав, у зв’язку з якими відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення та розділу VIII Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А., затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, може виникнути зобов’язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежів та будь-яких інших сум, за винятком зазначених у пункті 4 статті 4 цієї Конвенції, вносяться застереження у вигляді запису «Conditionally discharged» при реекспорті товарів та порядкові номери товарів, щодо яких зроблено таке застереження.

Графа 3 «Action taken in respect of goods not produced and not intended for later re-exportetion*/Дії, здійснені стосовно раніше ввезених товарів, не пред’явлених і не призначених для подальшого вивезення*»

    Порядкові номери товарів з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки А.Т.А., щодо яких припинено митний режим тимчасового ввезення внаслідок конфіскації або дії обставин непереборної сили; причина припинення. Реквізити документа, на підставі якого прийнято рішення про припинення режиму тимчасового ввезення.

Графа 4 «Registered under Reference No.*/Зареєстровано під №*»

    Реєстраційний номер відривного документа на вивезення раніше ввезених товарів («reexportation») книжки А.Т.А.

Графа 5 «Customs Office/Митний орган»

    Найменування митного органу, через який здійснюється реекспорт тимчасово ввезених товарів.

Графа 6 «Place/Місце»

    Місцезнаходження митного органу, через який здійснюється реекспорт тимчасово ввезених товарів.

Графа 7 «Date (year/month/day)/Дата (рік/місяць/день)»

    Поточна дата у форматі рік/місяць/день.

Графа 8 «Signature and Stamp/Підпис та печатка»

    Особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи, яка здійснила митне оформлення товарів.

IV. Заповнення граф при оформленні товарів, що переміщуються транзитом

1. Блакитні відривні документи на транзит («transit»)

Графа Н

    Поле «a» «The goods referred to in the above declaration have been cleared for transit to the Customs Office at:/Товари, які є предметом вищезазначеної заяви, отримали дозвіл на транзит до митного органу» – найменування митного органу, до якого товари повинні бути доставлені.

    Поле «b» «Final date for re-exportation/production to the Customs:*/Гранична дата для вивезення/пред’явлення на митниці:*» – гранична дата у форматі рік/місяць/день доставки товарів у митний орган, зазначений у полі «a» цього документа.

    Поле «c» «Registered under reference No.:*/Зареєстровано під №:*» – реєстраційний номер книжки А.Т.А., що формується відповідно до пункту 5 розділу I цієї Інструкції.

    Поле «d» «Customs seals applied:*/Застосовано митні пломби:*» – відомості про митне забезпечення.

    Поле «e» «This voucher must be forwarded to the Customs Office at:*/Цей документ має бути переданий до митного органу *»:

    «At/у………Customs Office/Митний орган» верхньої частини – найменування й місцезнаходження митного органу, у якому розпочалося транзитне переміщення товарів;

    «Date (year/month/day)/Дата (рік/місяць/день)» графи Н – поточна дата у форматі рік/місяць/день;

    «Signature and Stamp/Підпис та печатка» графи Н – особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи, яка прийняла рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту.

    Поле «g» «Other remarks:*/ Інші дані:*»

    «At/у………Customs Office/Митний орган» – найменування митного органу, у якому завершилось транзитне переміщення товарів;

    «Date (year/month/day)/Дата (рік/місяць/день)» – поточна дата у форматі рік/місяць/день;

    «Signature and Stamp/Підпис та печатка» – особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

2. Блакитні невідривні корінці документів на транзит книжки А.Т.А.

Верхня частина невідривних корінців

Графа 1

    Поле «The goods described in the General List under No(s)./Товари, наведені у загальному списку під номером(ами) графи 1» – порядкові номери товарів з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки А.Т.А., що переміщуються транзитом;

    Поле «have been despatched in transit to the Customs Office at/були відправлені транзитом до митного органу» – найменування митного органу, до якого товари повинні бути доставлені.

Графа 2 «Final date for re-exportation/production to Customs:*/Гранична дата для вивезення/пред’явлення на митниці:*»

    Гранична дата у форматі рік/місяць/день доставки товарів у митний орган, зазначений у графі 1 цього корінця.

Графа 3 «Registered under reference No.:*/Зареєстровано під №:*»

    Реєстраційний номер книжки А.Т.А., наведений у полі «c» графи H документа на транзит («transit»).

Графа 4 «Customs Office/Митний орган»

    Найменування митного органу, де розпочинається транзитне переміщення товарів.

Графа 5 «Place/Місце»

    Місцезнаходження митного органу, де розпочинається транзитне переміщення товарів.

Графа 6 «Date (year/month/day)/Дата (рік/місяць/день)»

    Поточна дата у форматі рік/місяць/день, що вважатиметься датою початку транзитного переміщення товарів.

Графа 7 «Signature and Stamp/Підпис та печатка»

    Особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої особи митного органу, яка прийняла рішення про допущення товарів до переміщення в митному режимі транзиту.

Нижня частина невідривних корінців

Графа 2 «Other remarks*/Інші дані*»

    У разі виявлення підстав, у зв’язку з якими відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення та розділу VIII Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А., затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, може виникнути зобов’язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежів та будь-яких інших сум, за винятком зазначених у пункті 4 статті 4 цієї Конвенції, вносяться застереження у вигляді запису «Conditionally discharged» при завершенні транзиту та порядкові номери товарів, щодо яких зроблено таке застереження.

Графа 3 «Customs Office/Митний орган»

    Найменування митного органу, у якому завершилось транзитне переміщення товарів.

Графа 4 «Place/Місце»

    Місцезнаходження митного органу, де завершується транзитне переміщення товарів.

Графа 5 «Date (year/month/day)/Дата (рік/місяць/день)»

    Поточна дата у форматі рік/місяць/день, що є датою завершення транзитного переміщення товарів.

Графа 6 «Signature and Stamp/Підпис та печатка»

    Особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої особи митного органу.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
від 31 травня 2012 року № 657

ПЕРЕЛІК
наказів Державної митної служби України, що втратили чинність

    1. Наказ Державної митної служби України від 28 березня 2000 року № 173 «Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року за № 250/4471.

    2. Наказ Державної митної служби України від 01 квітня 2002 року № 174 «Про затвердження Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за № 353/6641.

    3. Наказ Державної митної служби України від 13 травня 2002 року № 249 «Про внесення зміни до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за № 456/6744.

    4. Наказ Державної митної служби України від 13 вересня 2003 року № 609 «Про затвердження Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2003 року за № 897/8218.

    5. Наказ Державної митної служби України від 07 жовтня 2003 року № 661 «Про затвердження Порядку застосування митного режиму реекспорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003 року за № 983/8304.

    6. Наказ Державної митної служби України від 07 жовтня 2003 року № 662 «Про затвердження Порядку застосування митного режиму реімпорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2003 року за № 958/8279.

    7. Наказ Державної митної служби України від 24 грудня 2003 року № 905 «Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1246/8567.

    8. Наказ Державної митної служби України від 26 грудня 2003 року № 918 «Про внесення змін до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 62/8661.

    9. Наказ Державної митної служби України від 21 липня 2005 року № 685 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2005 року за № 839/11119.

    10. Наказ Державної митної служби України від 11 січня 2007 року № 8 «Про затвердження Порядку ведення переліку суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 березня 2007 року за № 219/13486.

    11. Наказ Державної митної служби України від 08 жовтня 2007 року № 827 «Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення важких дистилятів (дизельного палива)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2007 року за № 1201/14468.

    12. Наказ Державної митної служби України від 17 грудня 2007 року № 1058 «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2007 року за № 1415/14682.

    13. Наказ Державної митної служби України від 20 липня 2009 року № 680 «Про внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 812/16828.

    14. Наказ Державної митної служби України від 06 серпня 2009 року № 727 «Про внесення змін до деяких наказів Державної митної служби», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2009 року за № 942/16958.

    15. Наказ Державної митної служби України від 06 серпня 2009 року № 728 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2009 року за № 944/16960.

    16. Наказ Державної митної служби України від 11 березня 2010 року № 227 «Про внесення змін до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2010 року за № 258/17553.

    17. Наказ Державної митної служби України від 11 березня 2010 року № 228 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2010 року за № 254/17549.

    18. Наказ Державної митної служби України від 12 березня 2011 року № 188 «Про внесення зміни до Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за № 413/19151.

    19. Наказ Державної митної служби України від 07 квітня 2011 року № 287 «Про затвердження Порядку застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2011 року за № 723/19461.

    20. Наказ Державної митної служби України від 28 квітня 2011 року № 353 «Про затвердження Інструкції по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами та внесення змін до деяких наказів Держмитслужби», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2011 року за № 956/19694.

    21. Наказ Державної митної служби України від 18 травня 2011 року № 399 «Про затвердження Порядку застосування митного режиму транзиту та внесення змін до деяких наказів Держмитслужби», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2011 року за № 961/19699.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Джерело

Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber

Оставьте комментарий