Особливості заповнення транспортної документації при здійсненні міжнародних перевезень

Особливості заповнення транспортної документації при здійсненні міжнародних перевезень
Особливості заповнення транспортної документації при здійсненні міжнародних перевезень

До зовнішньоторговельних документів відносять документи, що виконують на різних етапах виконання зовнішньоторговельної угоди свої специфічні функції. Зовнішньоторговельні документи можна поділити на оперативно-комерційні (контрольні документи щодо забезпечення виробництва експортного товару, щодо підготовки товару до відвантаження), транспортні (коносамент, товарно-транспортні накладні, вантажний маніфест та інші пов’язані із забезпеченням доставлення товару документи), товаросупровідні, розрахункові та страхові документи.

Міжнародна автодорожня товарно-транспортна накладна типової форми CMR

Застосування накладної типової форми CMR у міжнародних перевезеннях ґрунтується на Конвенції КДПВ. Положення Конвенції КДПВ застосовуються до будь-якого договору дорожнього перевезення вантажів, що передбачає винагороду, з використанням транспортних засобів, у разі якщо місце навантаження вантажу і місце доставлення вантажу, зазначені в контракті, знаходяться на території двох різних країн, з яких принаймні одна є учасницею Конвенції КДПВ.

Відповідно до вимог глави III Конвенції КДПВ накладна CMR складається у трьох оригіналах, підписаних відправником та перевізником:

перший примірник накладної передається відправнику;

другий – супроводжує вантаж;

третій – залишається у перевізника.

Згідно з нормами Конвенції КДПВ у тому випадку, коли належний до перевезення вантаж має бути навантажено на різні автомобілі або ж коли йдеться про різного роду вантажі чи про різні партії вантажів, відправник або перевізник має право вимагати складання такої кількості накладних, яка відповідає кількості автомобілів, що використовуються, кількості належних до перевезення різних вантажів або партій вантажів.

Відправник зобов’язаний до початку перевезення долучити до накладної або надати в розпорядження перевізника необхідні документи. Перевірка правильності та повноти цих документів не входить до обов’язків перевізника.

Накладна CMR має містити такі відомості (п. 1 ст. 6 Конвенції КДПВ):

місце і дату її складання;

ім’я та адресу відправника;

ім’я та адресу транспортного агента;

місце і дату прийняття вантажу до перевезення та місце його доставлення;

ім’я та адресу одержувача;

прийняте позначення характеру вантажу і тип його упаковки та, у разі перевезення небезпечних вантажів, їх загальноприйняте позначення;

кількість вантажних місць, їх особливу розмітку і номери;

вагу вантажу брутто або виражену в інших одиницях виміру кількість вантажу;

пов’язані з перевезенням витрати (вартість перевезення, додаткові витрати, мито і митні збори, а також інші витрати з моменту укладення договору до здавання вантажу);

інструкції, необхідні для проходження митного контролю, та інші;

вказівку, що перевезення незалежно від будь-якого застереження провадиться згідно з вимогами, установленими цією Конвенцією.

У разі потреби накладна повинна також містити такі дані (п. 2 ст. 6 Конвенції КДПВ):

заборону перевантаження вантажу;

витрати, які відправник приймає на свій рахунок;

суму накладеного на вантаж платежу, що підлягає відшкодуванню при здаванні вантажу;

заявлену вартість вантажу та суму додаткової цінності його при доставленні;

інструкцію відправника перевізнику щодо страхування вантажу;

додатковий термін виконання перевезення;

перелік документів, переданих перевізнику.

Договірні сторони можуть внести до накладної будь-яку іншу вказівку, яку буде визнано ними необхідною.

Відправник несе відповідальність за всі витрати перевезення та збитки, заподіяні йому внаслідок неточності або недостатності:

відомостей, наведених у підпунктах «b», «d», «e», «f», «g», «h», «j» пункту 1 статті 6;

даних, наведених у пункті 2 статті 6;

усіх інших вказівок чи інструкцій, що даються відправником при складанні накладної.

Під час прийняття вантажу перевізник зобов’язаний перевірити:

a) точність записів, зроблених у накладній щодо кількості вантажних місць, а також їх маркування та розмірів;

b) зовнішній стан вантажу та його упаковки.

Якщо перевізник не має можливості перевірити правильність записів щодо кількості вантажних місць, їх маркування та розмірів, він має вписати до накладної обґрунтовані застереження, а також обґрунтувати всі зроблені ним застереження стосовно зовнішнього стану вантажу та його упаковки. Відправник має право вимагати перевірки перевізником ваги брутто або його кількості, вираженої в інших одиницях виміру. Він може також вимагати перевірки вмісту вантажних місць. Перевізник може вимагати відшкодування витрат, пов’язаних із перевіркою. Результати перевірок вносяться до накладної.

Відправник має право розпоряджатися вантажем, зокрема, вимагати від перевізника припинення перевезення, зміни місця, передбаченого для доставлення вантажу або доставлення вантажу не тому одержувачу, якого зазначено в накладній. Відправник втрачає право розпоряджатися вантажем з того моменту, коли другий примірник накладної передано одержувачу. Із цього моменту перевізник має керуватися вказівками одержувача вантажу. Однак право розпорядження вантажем може належати одержувачу і з моменту складання накладної, якщо в накладній відправником зроблено такого роду вказівку.


Крім того, варто зауважити, що накладна CMR, якщо не доведено протилежне, має силу договору стосовно його умов та задоволення прийняття вантажу перевізником, оскільки графи 22 і 23 містять реквізити «Підпис і штамп відправника» та «Підпис і штамп перевізника».

Міжнародні перевезення із застосуванням книжки МДП (Carnet TIR)

В Україні згідно із Законом України «Про міжнародні договори України» від 22.12.93 р. № 3767-ХII та Законом України «Про участь України в Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)» від 15.07.94 р. № 117/94-ВР діє Конвенція МДП. Механізм застосування Конвенції МДП деталізується в Порядку № 775.

Конвенція МДП застосовується до перевезень вантажів, що виконуються без проміжного перевантаження, дорожніми транспортними засобами, составами транспортних засобів або в контейнерах із перетином одного чи кількох кордонів з митниці країни відправлення однієї Договірної сторони до митниці країни призначення іншої Договірної сторони або тієї ж Договірної сторони за умови, що вся процедура МДП або певна її частина від початку до кінця здійснюється автомобільним транспортом.

Перевезення на умовах Конвенції МДП може здійснюватися через кілька митниць призначення в одній або кількох країнах тільки за умови, що загальна кількість митниць відправлення та митниць призначення не перевищуватиме чотирьох.

За відсутності особливого дозволу митниці місця відправлення повинні знаходитися лише в одній країні, митниці місця призначення повинні знаходитися не більше ніж у двох країнах.

Держателем книжки МДП може бути юридична або фізична особа, допущена до перевезень на умовах Конвенції МДП у порядку, передбаченому законодавством країни, в якій зареєстровано перевізника та яка набула права користування книжкою МДП у гарантійному об’єднанні. Гарантійне об’єднання – це національна організація в системі МДП, уповноважена Міжнародним союзом автомобільного транспорту (МСАТ) здійснювати видачу книжок МДП перевізникам та визнана митним органом договірної сторони гарантом сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) за товари, що перевозяться на умовах Конвенції МДП.

Товари, що перевозяться на умовах Конвенції МДП опломбованими транспортними засобами, причепами транспортних засобів або в опломбованих контейнерах, як правило, звільняються від митного контролю на проміжних митницях і їх митне оформлення здійснюється в першу чергу у спрощеному порядку.

Митний огляд товарів і транспортних засобів, що перевозять їх на умовах Конвенції МДП, провадиться відповідно до статей 41, 55, 62, 63, 75 Митного кодексу України в таких випадках:

за наявності оперативної інформації митниць, підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, правоохоронних органів про те, що у транспортному засобі містяться предмети контрабанди або предмети, що безпосередньо є об’єктами порушення митних правил та заборонені до ввезення на митну територію України;

якщо товарно-транспортні документи містять суперечливі дані про товари;

якщо виникає розбіжність між даними, зазначеними в товарно-транспортных документах, і результатами зважування транспортного засобу;

за необхідності уточнення кодування товарів при ввезенні їх на митну територію України, якщо це уточнення може вплинути на порядок пропуску цих товарів через державний кордон України;

якщо під час митного огляду транспортного засобу кінологічною службою виникає підозра про наявність у вантажному відділенні транспортного засобу наркотичних речовин.

Митний огляд товарів і транспортних засобів може провадитися тільки у присутності особи, котра їх переміщує через митний кордон України.

За результатами митного огляду завжди складається акт про проведення митного огляду. Один примірник акта про проведення митного огляду обов’язково видається перевізнику. При цьому в графі 16 відривних аркушів № 1 білого кольору і № 2 зеленого кольору книжки МДП робиться позначка про накладене митне забезпечення, що засвідчується відбитком особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу, яка здійснила митний огляд. Відомості про колишнє накладене митне забезпечення у графі 16 перекреслюються.

Операція МДП здійснюється за умови, що товари перевозяться транспортними засобами за наявності Свідоцтва про допуск дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів, засвідченого митними печатками та пломбами (крім перевезень вантажів великовагових чи громіздких), а товари, що перевозяться в контейнерах, – Свідоцтва про допуск контейнера до перевезення вантажів з митною печаткою та пломбами за типами конструкції або Свідоцтва про допуск контейнера до перевезення вантажів з митними печатками та пломбами.

Держатель книжки МДП, який здійснює МДП і прибуває в Україну з іншої країни, або держатель книжки МДП, який здійснює МДП та виїжджає за кордон, повинен мати:

реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух (Відень, 1968);

на транспортному засобі – реєстраційний номерний знак, літери якого відповідають латинському алфавіту, прямокутні таблички з написом «TIR», що відповідають вимогам ст. 16 Конвенції МДП, а також розпізнавальний знак держави, в якій зареєстровано цей транспортний засіб;

Свідоцтво про допуск.

Якщо при ввезенні в Україну товару сума податків та зборів, що підлягають сплаті за цей товар у разі випуску його у вільний обіг, перевищує розмір гарантії, тобто суму, еквівалентну 50000 доларів США в національній валюті України в перерахунку за курсом Національного банку України на день подання книжки МДП до оформлення, операція МДП не провадиться. При цьому перевезення на умовах Конвенції МДП є не завершеним, а контроль за доставленням товару до митниці призначення здійснюється відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів до митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 № 771 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за № 42/3335 (зі змінами та доповненнями), шляхом складання попереднього повідомлення, попередньої вантажної митної декларації чи іншого документа.

Книжка МДП

У випадку здійснення міжнародного перевезення на умовах Конвенції МДП документом, що підтверджує гарантії доставлення вантажу до митниці призначення, сплату митних платежів (зборів) та містить інформацію про перевізника і вантаж, є книжка МДП. Книжка МДП є дійсною тільки для одного перевезення.

Одна книжка МДП може оформлятися на:

один дорожній транспортний засіб;

состав транспортних засобів;

кілька контейнерів, навантажених на один дорожній транспортний засіб, або на состав таких транспортних засобів (у цьому разі вантажний маніфест книжки МДП має містити дані про вміст кожного дорожнього транспортного засобу чи кожного контейнера).

Книжка МДП складається із чотирьох сторінок обкладинки, невідривного аркуша № 1 / № 2 жовтого кольору та невідривного корінця № 1 / № 2 жовтого кольору, відривних аркушів № 1 білого кольору та невідривних корінців № 1 білого кольору, відривних аркушів № 2 зеленого кольору (включаючи їх відривні частини з графами 18 – 28) та невідривних корінців № 2 зеленого кольору, а також бланка Протоколу книжки МДП (Proces-verbal de constat) жовтого кольору. Відривні аркуші № 1 і № 2 та невідривні корінці № 1 і № 2 використовуються в кожній країні (відправлення, транзиту і призначення) в різних комбінаціях. Як правило, книжки МДП складаються із 4, 6, 14 або 20 аркушів та призначені для застосування при перевезенні товарів через території кількох держав.

Книжка МДП друкується французькою мовою, за винятком першої (титульної) сторінки обкладинки, що друкується англійською та французькою мовами, та невідривного аркуша № 1 / № 2 і Правил користування книжкою МДП на третій сторінці обкладинки, що друкуються англійською мовою або мовою держави – учасника Конвенції МДП. Крім того, до книжки МДП може бути додано додаткові аркуші з перекладом друкованого тексту мовою держав – учасниць Конвенції МДП.

Гарантійне об’єднання встановлює термін дії книжки МДП, який не може бути продовжено. Дата його закінчення зазначається в рядку 2 титульної сторінки обкладинки. Якщо книжку МДП було прийнято до оформлення митницею відправлення в останній день терміну її дії або до цієї дати, то вона є дійсною до завершення перевезення на умовах Конвенції МДП.

Перевезення великовагових і громіздких вантажів може здійснюватися в неопломбованих відкритих транспортних засобах (у такому разі перевізнику не потрібно мати Свідоцтво про допуск дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митною печаткою та пломбами), а на обкладинці та всіх відривних аркушах книжки МДП до початку митного оформлення держателем книжки МДП має бути проставлено штамп «Великовагові або громіздкі вантажі» (англійською мовою – «Heavy or bulky goods») або штамп «Відкрита МДП» (англійською мовою – «Ope№ TIR»).

Держателі книжок МДП повинні вживати заходів, що унеможливлюють підміну вантажів. Для цього їм необхідно докладно описувати вантажі в товарно-транспортних документах, наносити на вантаж розпізнавальні знаки, фотографувати товари тощо.

Перевезення великовагових, громіздких або небезпечних вантажів має здійснюватися за умови наявності на транспортному засобі відповідних розпізнавальних знаків та наявності у держателя книжки МДП погодження ДАІ на таке перевезення.

Посадовою особою митниці відправлення, яка здійснювала митне оформлення вантажів, додаткові документи (погодження ДАІ) прикріпляються до внутрішньої частини другого аркуша обкладинки книжки МДП, засвідчуються відбитком особистої номерної печатки (далі – ОНП) та підписом посадової особи митниці, а у всіх вантажних маніфестах книжки МДП у графі 8 робиться позначка про наявність цих документів.

Правила заповнення книжки МДП затверджено наказом Державної митної служби України від 05.03.2003 р. № 172.

Перша (титульна) сторінка обкладинки книжки МДП заповнюється таким чином:

рубрики (далі – графи) 1 – 5 – гарантійним об’єднанням, що видає книжку МДП.

Виправлення можуть бути внесені до цих граф цим же гарантійним об’єднанням і повинні бути засвідчені його спеціальною печаткою.

У графі 1 «Дійсна для прийняття вантажів митницею місця відправлення до (включно)…» зазначається дата, до якої книжку МДП може бути пред’явлено митниці відправлення (термін дії книжки МДП).

У графі 2 «Видана (ким)» зазначається найменування гарантійного об’єднання, яке видало книжку МДП.

У графі 3 «Власник» проставляються найменування та повна поштова адреса держателя книжки МДП.

Якщо держатель книжки МДП є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності – резидентом, у графі зазначається його код за ЄДРПОУ чи ідентифікаційний код фізичної особи – платника податків.

Перевезення на умовах МДП може здійснювати лише держатель книжки МДП, зазначений у графі 3.

Графи 6 – 12 заповнюються держателем книжки МДП.

Виправлення та зміни до цих граф, крім графи 8, вносяться лише посадовою особою митного органу, засвідчуються її підписом та печаткою ОНП.

Невідривний аркуш № 1 / № 2 заповнюється таким чином:

графи 1, 3 – МСАТ друкарським способом;

графа 4 – держателем книжки МДП;

графи 2, 5 – 12 – декларантом (власником товару) чи уповноваженою особою.

Графи 2, 5 – 12 також можуть заповнюватися держателем книжки МДП.

Виправлення та зміни вносяться до книжки МДП тільки посадовою особою митного органу, засвідчуються її підписом та відбитком ОНП.

У рядках під графами 13, 14, 15 держателем книжки МДП записується: «Я заявляю, що відомості, наведені вище в рубриках 1 – 12, точні та повні. Місце і дата. Підпис власника чи його представника» із зазначенням місця, дати заповнення книжки МДП, далі йде підпис держателя книжки МДП.

Графи 1 – 15 відривних аркушів № 1 заповнюються в порядку, передбаченому для заповнення невідривного аркуша № 1 / № 2. Відомості, заявлені в цих графах, мають відповідати відомостям, відзначеним у невідривному аркуші № 1 / № 2.

Держатель книжки МДП заповнює всі аркуші, які буде використано при МДП.

Графи з 16 до 23 відривних аркушів № 1 і № 2 та невідривний корінець № 1 заповнюються митницями відправлення та проміжними митницями при ввезенні товару до транзитних країн (країн призначення).

Невідривний корінець № 1 заповнюється посадовою особою митного органу на проміжній митниці при в’їзді на митну територію України або на митниці відправлення транспортних засобів чи контейнера в разі їх направлення на іншу митницю в межах території однієї договірної сторони під час здійснення операції МДП.

Графи 1 – 23 відривного аркуша № 2 заповнюються аналогічно порядку заповнення граф відривного аркуша № 1. Графи 24 – 28 відривного аркуша № 2 заповнюються проміжною митницею при виїзді або митницею призначення.

Невідривний корінець № 2 оформляється митницями призначення та митницями виїзду країн транзиту.

Протокол книжки МДП оформляється, якщо:

митні печатки та пломби пошкоджено в дорозі (за винятком випадків, коли вони знімалися для проведення перевірки чи огляду товару митними органами або для усунення зсуву товару);

товар пошкоджено, втрачено (частково чи повністю) без пошкодження митної печатки та пломб;

у результаті поломки транспортного засобу або ДТП його потрібно перевантажити на інший транспортний засіб або в інший контейнер.

При встановленні, що пошкодження митних печаток та пломб відбулося не внаслідок зловживань з боку держателя книжки МДП, оформляється Протокол книжки МДП.

У книжці МДП не має бути підчищень або помарок. Виправлення повинні здійснюватися шляхом закреслення помилкових даних і внесення, за необхідності, правильних. Усі виправлення завіряються підписом та ОНП інспектора митниці.

Не допускаються виправлення у графах 2, 3, 4, 5 титульної сторінки обкладинки книжки МДП, графі 4 відривних аркушів, графах 2, 3, 5 Протоколу книжки, який складено відповідно до ст. 25 Конвенції МДП (тобто при пошкодженні пломб і печаток через надзвичайні обставини).

У разі складання протоколу про порушення митних правил книжка МДП закривається та вилучається митницею в разі, якщо у книжці були підчищення, недопустимі виправлення або неправдиві дані чи її було отримано незаконним шляхом.

Микита Корнєв, економіст-аналітик редакції газети «Податки та бухгалтерський облік»

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий