Наказ № 201 від 06 вересня 2001року Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів контрактів Україна

Наказ № 201 від 06 вересня 2001 (06.09.2011) року Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів контрактів Україна

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

Редакція від 13.08.2013

Наказ
№ 201 від 06.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
21 вересня 2001 р.
за N 833/6024

Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів)

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 51 ( z1218-11 ) від 12.09.2011
N 65 ( z1129-11 ) від 28.09.2011
N 767 ( z1233-13 ) від 08.07.2013 }

Відповідно до пункту 9 спільної постанови Кабінету Міністрів
України і Національного банку України від 17 липня 1995 р. N 523
( 523-95-п ) «Про стан виконання Указу Президента України від 18
червня 1994 року N 319 «Про невідкладні заходи щодо повернення в
Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами»
та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до
Указу Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573/99
( 1573/99 ) «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої
влади» Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) (додається).

2. Начальнику управління правового забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту
Федоренку Ю.В. подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установлений законодавством термін
та забезпечити його подальше супроводження.

3. Начальнику управління правового забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту
Федоренку Ю.В. після державної реєстрації цього наказу довести
його до відома Міністерства економіки Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, а також
забезпечити його опублікування в офіційних засобах масової
інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗЕЗторгу
України від 05.10.95 N 75, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 09.10.95 року за N 367/903 ( z0367-95 ), зі змінами та
доповненнями.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гончарука А.І.

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції О.Шлапак

Затверджено
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
06.09.01 N 201

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21.09.2001 р.
за N 833/6024

Положення
про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

{ У тексті Положення слова «давальницької сировини»
замінено словом «товару» згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 767 ( z1233-13 ) від 08.07.2013 }

Це Положення розроблено відповідно до статті 6 Закону України
«Про зовнішньоекономічну діяльність» ( 959-12 ) та пункту 9
постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 17 липня 1995 р. N 523 ( 523-95-п ) «Про стан виконання Указу
Президента України від 18 червня 1994 року N 319 «Про невідкладні
заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно
знаходяться за її межами». Воно застосовується при укладанні
договорів купівлі/продажу товарів (надання послуг, виконання
робіт) та товарообмінних договорів між українськими суб’єктами
підприємницької діяльності та іноземними суб’єктами
підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів
діяльності.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) — матеріально
оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності та їх іноземних контрагентів, та спрямована на
встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків
у зовнішньоекономічній діяльності.

Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України
«Про зовнішньоекономічну діяльність» ( 959-12 ) та інших законів
України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб’єкти
підприємницької діяльності при складанні тексту договору
(контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї,
рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не
заборонено прямо та у виключній формі Законом України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» ( 959-12 ) та іншими законами
України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій
письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором
України чи законом. Повноваження представника на укладення
зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з
доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які
не суперечать Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
( 959-12 ). Дії, які здійснюються від імені іноземного суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктом зовнішньоекономічної
діяльності України, уповноваженим на це належним чином, уважаються
діями цього іноземного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому
порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або
міжнародних договорів України.

Права та обов’язки сторін зовнішньоекономічної угоди
визначаються матеріальним та процесуальним правом місця її
укладання, якщо сторони не погодили інше, і відображаються в
умовах договору (контракту).

1. До умов, які повинні бути передбачені в договорі
(контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не
погодилися про інше щодо викладення умов договору і така
домовленість не позбавляє договір предмета, об’єкта, мети та інших
істотних умов, без погодження яких сторонами договір може
вважатися таким, що неукладений, або його може бути визнано
недійсним внаслідок недодержання форми згідно з чинним
законодавством України, відносяться:
1.1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його
укладення.

1.2. Преамбула.
У преамбулі зазначається повне найменування сторін —
учасників зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно
зареєстровані, із зазначенням країни, скорочене визначення сторін
як контрагентів («Продавець», «Покупець», «Замовник»,
«Постачальник» тощо), особа, від імені якої укладається
зовнішньоекономічний договір (контракт), та найменування
документів, якими керуються контрагенти при укладенні договору
(контракту) (установчі документи тощо).

1.3. Предмет договору (контракту).
У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги)
один з контрагентів зобов’язаний поставити (здійснити) іншому із
зазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого
результату роботи, що виконується.

У разі бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або
контракту на переробку товару визначається також точне
найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару,
що є кінцевою метою переробки товару).

Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної
характеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить
велика, то все це зазначається у додатку (специфікації), який має
бути невід’ємною частиною договору (контракту), про що робиться
відповідна відмітка в тексті договору (контракту).

Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту)
згаданий додаток (специфікація), крім того балансується іще за
загальною вартістю експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).
У додатку до договору (контракту) про переробку товару
зазначається відповідна технологічна схема такої переробки.

Технологічна схема переробки товару повинна відображати:
усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення
сировини в готову продукцію;
кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з
обгрунтуванням технологічних втрат сировини;
втрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.

1.4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт,
надання послуг).
У цьому розділі визначається, залежно від номенклатури,
одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах,
кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні
характеристики.

У тексті договору (контракту) про виконання робіт (надання
послуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх
виконання.

1.5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання
виконаних робіт або послуг).

У цьому розділі зазначається вид транспорту та базисні умови
поставки (відповідно до правил «Інкотермс», які визначають
обов’язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент
переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний
строк поставки товару (окремих партій товару). { Абзац другий
підпункту 1.5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 51 ( z1218-11 )
від 12.09.2011 }

У випадку укладення договору (контракту) про виконання робіт
(надання послуг) у цьому розділі визначаються умови та строки
виконаних робіт (послуг).

1.6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).
У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та
загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих
послуг), що поставляються згідно з договором (контрактом), крім
випадків, коли ціна товару розраховується за формулою, та валюта
контракту. Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються
товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за
одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору
(контракту) зазначається його загальна вартість. У цьому разі
цінові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях),
на які робиться посилання в тексті договору (контракту).
При розрахунках ціни договору (контракту) за формулою
зазначається орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його
укладення.

У договорі (контракті) про переробку товару крім того
зазначається його заставна вартість, ціна та загальна вартість
готової продукції, загальна вартість переробки.
У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті)
зазначається загальна вартість товарів (робіт, послуг), що
експортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що
імпортуються за цим договором (контрактом), з обов`язковим
вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком
України до першої групи Класифікатора іноземних валют
( v0521500-98 ).

1.7. Умови платежів.
Цей розділ визначає валюту платежу, спосіб, порядок та строки
фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних
платіжних зобов’язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу
в тексті договору (контракту) зазначаються:
умови банківського переказу до (авансового платежу) та/або
після відвантаження товару або умови документарного акредитива,
або інкасо (з гарантією), визначені відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21
червня 1995 р. N 444 ( 444-95-п ) «Про типові платіжні умови
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми
захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті»;
умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна (вид
гарантії: на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії,
можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій.

1.8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг)
У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної
передачі товару, перелік товаросупровідних документів.
Приймання-здавання проводиться за кількістю згідно з
товаросупровідними документами, за якістю — згідно з документами,
що засвідчують якість товару.

1.9. Упаковка та маркування.
Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики,
мішки, контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування
(найменування продавця та покупця, номер договору (контракту),
місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і
транспортування та інше), а за необхідності також умови її
повернення.

1.10. Форс-мажорні обставини.
Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови
договору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні
лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При
цьому сторони звільняються від виконання зобов`язань на строк дії
цих обставин, або можуть відмовитися від виконання договору
(контракту) частково або в цілому без додаткової фінансової
відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується
торгово-промисловою палатою відповідної країни.

1.11. Санкції та рекламації.
Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій,
відшкодування збитків та пред’явлення рекламацій у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх
зобов’язань.
При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій
(у відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг)
або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів — від якого
терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють, або їх
граничний розмір), строки, протягом яких рекламації можуть бути
заявлені, права та обов’язки сторін договору (контракту) при
цьому, способи врегулювання рекламацій.

1.12. Урегулювання спорів у судовому порядку.
У цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення
спорів у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або
неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви
суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін
залежно від предмета та характеру спору, а також погоджений
сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке буде
застосовуватися цим судом, та правил процедури судового
урегулювання

1.13. Місцезнаходження (місце проживання), поштові та
платіжні реквізити сторін.
При цьому зазначаються місцезнаходження (місце проживання),
повні поштові та платіжні реквізити (N рахунку, назва та
місцезнаходження банку) контрагентів договору (контракту).

2. За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть
визначатися додаткові умови:
страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців
договору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм
навантаження (розвантаження), умови передачі технічної
документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати
податків, митних зборів, різного роду захисні застереження, з
якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість
підписаних примірників договору (контракту), можливість та порядок
унесення змін до договору (контракту) та ін.

3. Перелік нормативно-правових актів України, що регулюють
питання форми, порядку укладання та виконання
зовнішньоторговельних договорів (контрактів):
Цивільний кодекс України ( 435-15 ); { Абзац другий пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 65 ( z1129-11 ) від 28.09.2011 }
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
( 959-12 );
Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті» ( 185/94-ВР );

{ Абзац п’ятий пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 767 ( z1233-13 )
від 08.07.2013 }

Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» ( 351-14 );
Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року N 566/94 «Про
заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають
суб’єкти підприємницької діяльності України» ( 566/94 );

{ Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 65 ( z1129-11 )
від 28.09.2011 }

{ Абзац дев’ятий пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 65 ( z1129-11 )
від 28.09.2011 }

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р.
N 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»
( 15-93 );
постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 21 червня 1995 року N 444 ( 444-95-п ) «Про типові
платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і
типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній
валюті».

Начальник управління правового
забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності Ю.Федоренко

Джерело

Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber

Оставьте комментарий