О деятельности таможенных брокеров в Украине сентябрь 2015

О деятельности таможенных брокеров в Украине сентябрь 2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

04 серпня 2015 р.

N 693

Про діяльність митних брокерів

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2015 р. за N 1036/27481

    Відповідно до статті 407 Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити такі, що додаються:

    Порядок подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею;

    форму заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

    форму заяви про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

    форму Витягу з реєстру митних брокерів.

    2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

    подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

    оприлюднення цього наказу.

    3. Визнати такими, що втратили чинність:

    наказ Державної митної служби України від 18 серпня 2009 року N 767 «Про затвердження Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2009 року за N 868/16884 (із змінами);

    наказ Державної митної служби України від 30 листопада 2009 року N 1142 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2009 року за N 1243/17259 (із змінами);

    наказ Державної митної служби України від 08 грудня 2009 року N 1169 «Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2009 року за N 1259/17275;

    наказ Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року N 1233 «Про затвердження форми акта перевірки, який складається за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів, та внесення змін до наказу Державної митної служби України від 30 листопада 2009 року N 1142», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 року за N 2052/22364.

    4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

    5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної фіскальної служби України Лікарчука К. І.

Міністр

Н. Яресько

   
ПОГОДЖЕНО:  
   
Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

В. М. Серватюк

   
Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

   
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 серпня 2015 року N 693

   
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2015 р. за N 1036/27481

Порядок
подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею

I. Загальні положення

    1. Цей Порядок регламентує подання та розгляд заяв щодо провадження митної брокерської діяльності, а також надання, переоформлення, анулювання чи зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі — Дозвіл) та контролю за нею.

    2. Термін в цьому Порядку вживається у такому значенні:

    реєстр митних брокерів — програмно-інформаційний комплекс автоматизованої системи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, призначений для накопичення, систематизації і зберігання відомостей про митних брокерів.

    Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України.

    3. З метою провадження митної брокерської діяльності підприємства повинні отримати Дозвіл, що надається Державною фіскальною службою України (ДФС) та Адміністрацією Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) відповідно до поданої заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі — Заява про надання/переоформлення Дозволу), за формою, затвердженою цим наказом.

    4. Підприємство, якому надано Дозвіл, включається до реєстру митних брокерів.

    Дія Дозволу, наданого підприємству, поширюється на всі його відокремлені підрозділи.

    Право використання Дозволу не може передаватись іншій особі.

    5. Митний брокер може розпочати декларування товарів з моменту включення його до реєстру митних брокерів.

    6. У разі виникнення підстав для переоформлення Дозволу, передбачених статтею 413 Митного кодексу України, підприємство зобов’язане протягом 30 днів з дати виникнення таких підстав звернутися до ДФС із Заявою про надання/переоформлення Дозволу.

    Під час переоформлення Дозволу його дія не зупиняється.

    7. Прийняття рішення про надання, переоформлення Дозволу спільною групою, створеною відповідно до наказу ДФС та Адміністрації Держприкордонслужби (далі — спільна група), та внесення відповідної інформації до реєстру митних брокерів здійснюється протягом 20 робочих днів з дня надходження до ДФС Заяви про надання/переоформлення Дозволу.

    Рішення спільної групи фіксуються у протоколі засідання.

    Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання Дозволу Витяг з реєстру митних брокерів надається підприємству за формою, затвердженою цим наказом.

    8. ДФС забезпечує оприлюднення та оновлення на офіційному сайті реєстру митних брокерів.

    9. Інформація, яка міститься у реєстрі митних брокерів і розміщена в автоматизованій інформаційній системі ДФС, є доступною для перегляду посадовими особами ДФС, митниць у межах їх компетенції.

II. Надання та переоформлення Дозволу

    1. З метою отримання та переоформлення Дозволу підприємство надсилає на адресу ДФС засобами поштового зв’язку або нарочно Заяву про надання/переоформлення Дозволу, яка заповнюється у друкованому вигляді за допомогою друкувального пристрою на аркуші паперу формату А4 та засвідчується підписом керівника підприємства або громадянина-підприємця та печаткою (за наявності).

    Будь-які виправлення та підчистки у Заяві про надання/переоформлення Дозволу не допускаються.

    2. ДФС перевіряє повноту та достовірність відомостей, зазначених у Заяві про надання/переоформлення Дозволу.

    3. Інформація про надання/переоформлення Дозволу вноситься до реєстру митних брокерів посадовою особою структурного підрозділу ДФС, на який покладено обов’язки з ведення такого реєстру, протягом 24 годин з моменту оформлення відповідного протоколу спільної групи.

    Реєстр митних брокерів містить такі відомості:

    дата, номер звернення підприємства про надання, переоформлення, анулювання або зупинення дії Дозволу;

    дата, номер протоколу спільної групи про надання, переоформлення, анулювання або зупинення дії Дозволу;

    реєстраційний номер митного брокера, який формується за такою схемою:

    серія АА N ВВВВВВ,

    де АА — літери, які відображають серію Дозволу;

    ВВВВВВ — порядковий номер у реєстрі, який присвоюється у порядку зростання, починаючи з 000001;

    дата внесення інформації до реєстру митних брокерів;

    код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

    найменування митного брокера або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця;

    адреса місцезнаходження підприємства або місця проживання громадянина-підприємця;


    дата, до якої зупиняється дія Дозволу, підстави для зупинення дії Дозволу;

    дата анулювання Дозволу, підстави для анулювання Дозволу;

    телефон, факс та електронна адреса підприємства;

    код організаційно-правової форми господарювання підприємства;

    код території підприємства (КОАТУУ);

    підстави для переоформлення Дозволу.

    Повторне використання реєстраційного номера у реєстрі митних брокерів не допускається.

    4. Одночасно з переоформленням Дозволу відповідно до пункту 6 розділу I цього Порядку попередній реєстраційний номер митного брокера у реєстрі митних брокерів визнається недійсним.

    5. Витяг з реєстру митних брокерів підписується керівником структурного підрозділу ДФС, на який покладено обов’язки з ведення такого реєстру. Будь-які виправлення, підчистки у витязі з реєстру митних брокерів не допускаються.

    Протягом трьох робочих днів після дати включення підприємства до реєстру митних брокерів витяг з цього реєстру надсилається ДФС засобами поштового зв’язку на адресу місцезнаходження юридичної особи / місця проживання громадянина-підприємця, яка зазначена у Заяві про надання/переоформлення Дозволу.

    6. У разі втрати або пошкодження витягу з реєстру митних брокерів підприємство може письмово звернутись до ДФС про повторне надання (надсилання) такого витягу.

    7. Заява про повторне надання витягу з реєстру митних брокерів заповнюється у друкованому вигляді за допомогою друкувального пристрою на аркуші паперу формату А4. У заяві зазначаються реквізити заявника (код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), повне найменування, місцезнаходження тощо) та причини повторного надання витягу. Дані, зазначені у такій заяві, засвідчуються підписом керівника та печаткою підприємства (за наявності).

    8. Підставою для прийняття спільною групою рішення про відмову у наданні/переоформленні Дозволу є неповні та/або недостовірні відомості, що містяться у Заяві про надання/переоформлення Дозволу.

    9. Про відмову у наданні/переоформленні Дозволу ДФС повідомляє підприємство в письмовій формі із зазначенням причин відмови за адресою місцезнаходження юридичної особи / місця проживання громадянина-підприємця, зазначеною у Заяві про надання/переоформлення Дозволу, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

    10. У разі відмови у наданні/переоформленні Дозволу заявник після усунення причин, які стали підставою для такої відмови, має право повторно надіслати Заяву про надання/переоформлення Дозволу.

    11. Рішення про відмову у наданні/переоформленні Дозволу може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.

III. Анулювання та зупинення дії Дозволу

    1. Дозвіл може бути анульовано або його дію зупинено на строк до 30 днів за рішенням спільної групи.

    2. Дія дозволу зупиняється:

    1) у разі невиконання підприємством вимог, встановлених Митним кодексом України, актами Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, — в межах строку, встановленого пунктом 1 цього розділу, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог;

    2) у разі подання підприємством заяви про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі — Заява про анулювання/зупинення дії Дозволу) за формою, затвердженою цим наказом.

    3. Дозвіл анулюється:

    1) у разі неусунення підприємством обставин, зазначених у підпунктах 1 та 2 пункту 2 цього розділу, протягом 30 днів, що настають за днем зупинення дії Дозволу;

    2) у разі повторного протягом року виникнення підстав для зупинення дії Дозволу, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

    3) у разі подання підприємством Заяви про анулювання/зупинення дії Дозволу;

    4) у разі припинення підприємства, якому надано Дозвіл;

    5) у разі встановлення факту надання під час отримання Дозволу недостовірної інформації.

    4. Відсутність або пошкодження витягу з реєстру митних брокерів не є підставою для анулювання або зупинення дії Дозволу.

    5. Розгляд питань про анулювання або зупинення дії Дозволу (крім випадків, коли такі питання розглядаються за Заявою про анулювання/зупинення дії Дозволу підприємства) здійснюється спільною групою з обов’язковим запрошенням представників підприємства, якому надано Дозвіл.

    6. Зупинення дії Дозволу здійснюється на підставі рішення спільної групи шляхом блокування реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних брокерів із зазначенням причини такого зупинення.

    7. Анулювання Дозволу здійснюється на підставі рішення спільної групи шляхом анулювання реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних брокерів із зазначенням причини анулювання.

    8. ДФС протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення, про анулювання або зупинення дії Дозволу, оформленого у встановленому законодавством порядку, письмово повідомляє підприємство із зазначенням причин такого рішення.

    9. Підприємство після усунення порушень, які були підставою для зупинення дії Дозволу, може направити до ДФС Заяву про надання/переоформлення Дозволу відповідно до розділу II цього Порядку.

    10. Оскарження рішення про зупинення дії чи анулювання дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.

IV. Контроль за діяльністю митних брокерів у частині дотримання ними вимог законодавства у сфері державної митної справи

    1. Митниця зобов’язана письмово інформувати ДФС (з детальним описом та документальним підтвердженням) про встановлені:

    порушення митним брокером вимог законодавства України з питань державної митної справи, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

    систематичні помилки, визначені частиною першою статті 268 Митного кодексу України, які допустили агенти з митного оформлення у митних деклараціях.

    2. У разі притягнення агента з митного оформлення до кримінальної відповідальності у справах про контрабанду або до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із провадженням митної брокерської діяльності, митниця, яка встановила або отримала інформацію про таке порушення, протягом п’яти робочих днів повідомляє ДФС шляхом надання (надсилання) до ДФС наявних документальних підтверджень, у тому числі завірених митницею постанов у справах про порушення митних правил, які набрали законної сили.

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 серпня 2015 року N 693

 

______________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику)

ЗАЯВА
про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності

Прошу надати/переоформити дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

______________________________________________________________________________________
(необхідне виділити, непотрібне закреслити)

Заявник ______________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця)

             ______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства)
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса))

_________________________
(телефони)

 

_________________________
(факс)

________________________________________
(організаційно-правова форма (КОД))

________________________________________
(код території підприємства
(КОАТУУ))

                   

(ідентифікаційний код, або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта))

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності
номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серія ______ N ___ _____  від ____________________
(зазначається у разі переоформлення дозволу)

Підстава для переоформлення дозволу __________________________________________________
(зазначається у разі переоформлення дозволу)

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках

«___» ____________ 20__ р.

_______________________
(підпис керівника підприємства або
громадянина-підприємця)
М. П. (за наявності)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 серпня 2015 року N 693

 

_____________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику)

ЗАЯВА
про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності

Прошу анулювати/зупинити дію дозволу на провадження митної брокерської діяльності

______________________________________________________________________________________
(необхідне виділити, непотрібне закреслити)

Заявник______________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса))

_______________________
(телефони)

 

_________________________
(факс)

________________________________________
(організаційно-правова форма (КОД))

________________________________________
(код території підприємства
(КОАТУУ))

                   

(ідентифікаційний код, або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта))

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності
номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серія _________ N _________ від _________________

Підстава для анулювання/зупинення дії дозволу_________________________________________

_________________________
(необхідне виділити, непотрібне закреслити)

Зупинити дію дозволу до _____________
(зазначити дату в разі зупинення дії дозволу)

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках

«___» ____________ 20__ р.

_______________________
(підпис керівника підприємства або
громадянина-підприємця)
М. П. (за наявності)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 серпня 2015 року N 693

_____________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику)

ВИТЯГ
З РЕЄСТРУ МИТНИХ БРОКЕРІВ

 

МИТНИЙ БРОКЕР
_________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної
особи або реєстраційний номер
облікової картки платника
податків та інших обов’язкових
платежів
___________________
Місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання
громадянина-підприємця
_______________________________________________________
Номер і дата рішення пронадання дозволу на
провадження митної
брокерської діяльності _________________________________________________
Номер і дата запису в реєстрі серія ________________ N _________________ від ________________
митних брокерів

________________________
(посада уповноваженої особи)

__________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

 

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий