Про затвердження Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом України

Про затвердження Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом України 

Редакція від 26.11.2012

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.12.2004 N 1098

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2004 р.
за N 1657/10256

Про затвердження Правил оформлення вантажних
перевізних документів на перевезення
морським транспортом

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 622 ( z1878-12 ) від 18.10.2012 }

Відповідно до статей 3 та 144 Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ) та пункту 4 Положення про
Міністерство транспорту та зв’язку України, затвердженого Указом
Президента України від 27.08.2004 N 1009 ( 1009/2004 ),
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила оформлення вантажних перевізних
документів на перевезення морським транспортом (далі — Правила),
що додаються.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Работньов В.Г.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств,
установ, організацій, фізичних осіб та забезпечити контроль за
його виконанням.

3. Після введення в дію цього наказу вважати таким, що не
застосовується на території України, керівний документ
Мінморфлоту СРСР від 02.01.90 РД N 31.10.07-89 «Правила оформления
грузовых и перевозочных документов».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.

Міністр Г.Кірпа

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв’язку
України
13.12.2004 N 1098

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2004 р.
за N 1657/10256

ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ
НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

1. Загальні положення

1.1. Правила оформлення вантажних перевізних документів на
перевезення морським транспортом (далі — Правила) розроблені
відповідно до статей 3 та 144 Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ) і встановлюють порядок оформлення вантажних
перевізних документів на перевезення вантажів морським
транспортом.

1.2. Правила поширюються на морські порти України та всіх
суб’єктів підприємницької діяльності, що є учасниками процесу
транспортування вантажів через ці порти.

1.3. Правила встановлюють порядок оформлення вантажних
перевізних документів за формами бланків, що додаються.
Застосування інших форм бланків вантажних перевізних
документів, не передбачених цими Правилами, не допускається.

1.4. Порядок надання адміністрації морського порту оформлених
вантажних перевізних документів на перевезення морським
транспортом встановлюється відповідно до законодавства.
{ Главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 622 ( z1878-12 ) від 18.10.2012 }

2. Вимоги до заповнення бланків
вантажних перевізних документів


2.1. При оформленні вантажних перевізних документів графи
форм бланків (додатки 1-16) заповнюються таким чином:
а) «Відправник» — указується точне і повне найменування
підприємства, організації, установи або фізичної особи —
відправника вантажу. Якщо вантаж відправляється фізичною особою,
зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, яка відправляє
вантаж.
У графі може бути вказана тільки одна юридична чи фізична
особа;
б) «Місцезнаходження (місце проживання) відправника» —
вказуються поштовий індекс і адреса відправника з назвою країни,
міста або населеного пункту, району, вулиці та номера будинку.
Замість повної адреси може бути вказаний номер абонементної
поштової скриньки.
Скорочене найменування місцезнаходження (місця проживання) не
допускається;
в) «Одержувач» — указуються точне і повне найменування
підприємства, організації, установи, особи — одержувача вантажу.
Якщо вантаж одержує фізична особа, зазначається прізвище, ім’я та
по батькові особи, яка одержує вантаж.
У графі може бути вказана тільки одна юридична чи фізична
особа;
г) «Місцезнаходження (місце проживання) одержувача» —
вказуються поштовий індекс і адреса одержувача із назвою країни,
міста або населеного пункту, району, вулиці та номера будинку.
Замість повної адреси може бути вказаний номер абонементної
скриньки.
Телеграфне і скорочене найменування адреси не допускаються;
ґ) «Вантажовласник» — указуються точне і повне (без
скорочення) найменування підприємства, організації, установи чи
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи.
У графі може бути вказана тільки одна юридична чи фізична
особа;
д) «Судно» — вказується повне (без скорочення) найменування
судна англійською мовою, що зазначене в суднових документах.
Допускається написання найменування судна українською мовою під
час заповнення складських вантажних документів. При здійсненні
внутрішніх перевезень — вказується повне (без скорочень)
найменування судна українською мовою.
е) «Порт навантаження» і «порт вивантаження» — вказуються
повні (без скорочень) найменування портів.
є) «Країна призначення» — вказується повне (без скорочень)
найменування держави, до якої адресується вантаж.
ж) «Найменування вантажу» — вказується повне і точне
найменування вантажу відповідно до єдиної тарифно-статистичної
номенклатури вантажів, визначеної у Збірнику тарифів на роботи і
послуги, що надаються вантажовласникам морськими портами України,
затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 31.10.95
N 392 ( z0476-95 ) та зареєстрованому Міністерством юстиції
України 26.12.95 за N 476/1012.
Вантажі, найменування яких відсутні у єдиній
тарифно-статистичній номенклатурі вантажів, визначеній у Збірнику
тарифів на роботи і послуги, що надаються вантажовласникам
морськими портами України ( z0476-95 ), зазначаються під тією
назвою, під якою вони зазначені у стандартах або технічних умовах
на виготовлення продукції.
У випадку відсутності стандартів чи технічних умов на вантаж
він зазначається в перевізних документах найменуванням, під яким
використовується у виробництві чи товарообігу. У цьому разі
відправник повинен указати відмінні ознаки вантажу, достатні для
віднесення його до тієї чи іншої тарифно-номенклатурної групи,
наприклад: вид вантажу, матеріал, з якого вантаж виготовлено,
призначення вантажу тощо.
Скорочені та неповні найменування не допускаються.
Якщо в єдиній тарифно-статистичній номенклатурі вантажів
вантаж названий із вказівкою його стану чи відмінних ознак
(твердий, рідкий, мелений і т. п.), то ці відомості повинні бути
внесені у вантажні перевізні документи.
Під час перевезення вантажів під пломбами відправника
вказується: «Під пломбами відправника NN_____».
Під час перевезення вантажів у супроводі провідника
відправника чи одержувача слід вказати: «Провідник
відправника/одержувача: прізвище, ім’я та по батькові, паспорт
N _____, серія ___________, ким виданий __________________,
дата видачі ____________, місцезнаходження»;
з) «Марки і номери» — вказуються:
під час перевезення генеральних вантажів — транспортне
маркування;
під час перевезення вантажів в контейнерах — відбитки пломб,
літерні індекси, номери контейнерів;
під час перевезення вантажів у пакетах — через дріб: у
чисельнику — загальна кількість пакетів, у знаменнику — кількість
вантажних місць у пакеті, у дужках — порядковий номер пакета.
Наприклад: «3/50 (2)»;
и) «Умови та відмітки» — вказуються стан вантажу і вид
пакування, вид засобів пакетування, умови з перевантаження
вантажу, перелік супровідних документів (сертифікати, ветеринарні
свідоцтва та ін.), а також інші відмітки;
і) «Кількість місць» — вказується кількість вантажних місць
окремо за кожним найменуванням і за кожним видом упакування.
У випадку перевезення вантажів пакетами в цій графі
вказується дробом: у чисельнику — загальна кількість пакетів, у
знаменнику — кількість вантажних місць у пакеті. Наприклад:
«3/50».
У випадку пред’явлення вантажу до перевезення навалом,
насипом чи наливом у графу вноситься відмітка «навалом», «насипом»
або «наливом»;
ї) «Вид упакування» — вказуються найменування упакування
(ящики, мішки, кипи, бочки і т. п.).
У випадку пред’явлення вантажу до перевезення навалом,
насипом чи наливом у цій графі пишеться слово «відсутнє».
Якщо до перевезення пред’явлений вантаж без упакування, то в
цій графі вказується скорочено «н/у» (тобто «неупакований»);
й) «Маса вантажу, кг» — вказується маса вантажу брутто в
кілограмах.
Якщо одним вантажним документом оформлюється збірне
відправлення генеральних вантажів під різними найменуваннями та в
різних видах пакування, то в цьому випадку вказується маса брутто
за вантажем кожного окремого найменування, за кожним видом
упакування і загальна маса брутто всього збірного вантажу;
к) «Довіреність N _____ від ____________ р. на
ім’я _______________, паспорт серії N ______, зареєстрований
у ____________ вул. ___________ будинок N _____ кв. N _____» —
указується номер довіреності на одержання вантажу, дата її видачі,
серія і номер паспорта матеріально відповідальної особи, яка
одержує вантаж, і місце її реєстрації;
л) «Станція: ________ залізниці: ________» — вказуються (без
скорочень) назва станції та найменування залізниці;
м) «Митниця» — вказується повне найменування митниці, що
оформлює дозвіл на ввіз вантажу в країну чи вивіз його з країни;
н) «Підпис» і «підписи» — після ретельної перевірки
зазначених у вантажному документі реквізитів відповідальні особи
ставлять свої підписи і розбірливо вказують свої прізвища.
Якщо відповідальні особи, передбачені формою бланка, що
підписують вантажний документ, тимчасово відсутні (у зв’язку з
відпусткою, відрядженням тощо), то вантажний документ підписує
особа, яка тимчасово виконує обов’язки відсутньої відповідальної
особи.
Інші графи форм бланків вантажних перевізних документів
заповнюються відповідно до їх призначення.

2.2. Вимоги цього розділу поширюються також на порядок
заповнення граф бланків коносаментів та інших документів, що їх
замінюють.

3. Оформлення вантажних
перевізних документів

3.1. Бланки вантажних перевізних документів повинні
виготовлятися на аркушах паперу білого кольору стандартного
формату А4 (210 х 297 мм). Допускається виготовляти бланки
«Вантажного плану» та «Маніфесту на вантажі» на аркушах паперу
формату А3 (297 х 420 мм).

3.2. Указані бланки заповнюються чіткими літерами та цифрами
із використанням якісних друкованих матеріалів. Виправлення
помилки у вантажному перевізному документі здійснюється особою,
яка заповнювала його, шляхом закреслювання неправильного тексту
та/або цифри та написанням правильного тексту та/або цифри, яке
підтверджується підписом цієї особи та завіряється печаткою.
{ Пункт 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 622 ( z1878-12 ) від 18.10.2012 }

3.3. Допускається оформлення вантажних перевізних документів
із використанням електронних інформаційних систем та дотриманням
вимог законодавства про електронний документообіг. У такому разі
паперовий документообіг не здійснюється. Формат електронних
перевізних документів, а також порядок їх обігу на території
морського порту визначаються спільно адміністрацією морського
порту та заінтересованими органами виконавчої влади і суб’єктами
господарювання, які провадять свою діяльність на території
морського порту (за їх згодою).
{ Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 622 ( z1878-12 ) від 18.10.2012 }

Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додатки 

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberВерховная Рада ратифицировала отмену двойного налогообложения с Японией
Визначення мінімального податкового зобов’язання роз’яснення податкової
Медичний висновок та електронний лікарняний що потрібно знати та як отримати?
Як подати роботодавцю заяву-розрахунок на отримання фінансування по лікарняних через вебпортал Пенсі...
Уряд спростив вимоги до митного оформлення при імпорті генераторів та енергетичного обладнання
Переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2023 рік в Україні
В Украине с августа 2020 года запускают новый Госреестр ФЛП и юридических лиц что изменится
Наказ ДМСУ вступає в силу з 08 грудня 2019 Про затвердження Класифікатора Державної митної служби Ук...
Щодо маркування алкогольних напоїв
Вимога подання сертифіката ТПП про форс мажор необґрунтована Велика Палата ВС

Оставьте комментарий