Уповноважений схвалений експортер Україна

Уповноважений схвалений експортер Україна

gerbukrayiny Уповноважений схвалений експортер Україна
Уповноважений схвалений експортер Україна

Уповноважений (схвалений) експортер — підприємство-експортер, юридична особа, зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод та має право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості товару та відповідає вимогам цього Порядку (дивіться далі).

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2014  № 1013

 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1529/26306

Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

Відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією», положень Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії», а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено процедуру надання та анулювання статусу уповноваженого (схваленого) експортера, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

 

Міністр

О. Шлапак

 

В.о. Голови
Державної фіскальної служби України

Голова Державної служби
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

А.В. Макаренко

М.Ю. Бродський


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів  України
07.10.2014 № 1013

 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1529/26306

ПОРЯДОК
надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією», та положень Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI«Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії», а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера (далі — угоди).

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у таких значеннях:

декларація інвойс або декларація про походження (далі — декларація) — це декларація про преференційне походження товару з України, оформлена підприємством-експортером на інвойсі, накладній чи будь-якому іншому комерційному документі, за винятком транспортних документів, складених перевізниками, який описує відповідний товар з достатньою для його ідентифікації деталізацією, форму та текст якої наведено у додатках до угод;

уповноважений (схвалений) експортер — підприємство-експортер, юридична особа, зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод та має право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості товару та відповідає вимогам цього Порядку.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, встановлених в угодах та Митному кодексі України.

ІІ. Порядок надання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

1. З метою отримання статусу уповноваженого (cхваленого) експортера підприємство-експортер подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву, заповнену за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку (далі — заява), підписану керівником і завірену печаткою (у разі наявності печатки) підприємства-експортера.

2. До заяви про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера додаються належним чином завірені копії:

а) зовнішньоекономічного договору (контракту), за яким буде експортовано товар(и) преференційного походження з України;

б) документів про преференційне походження товару(ів) з України, що експортується(ються) на умовах угод.

3. У разі якщо підприємство-експортер не є виробником товару(ів), до заяви додаються декларації постачальника (виробника), заповнені  за формами, наведеними в додатках 2, 3 до цього Порядку.

4. Уповноважений (схвалений) експортер повинен відповідати таким критеріям:

здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження з України не менше одного року до дня звернення до митниці із заявою про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера;

відсутність до дня звернення до митниці із заявою про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, виявлених за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;

товар, який експортується, відповідає правилам визначення преференційного походження товарів, встановленим угодами;

забезпечує митниці у порядку, встановленому чинним законодавством, моніторинг виробництва товару та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом, що підтверджують преференційне походження товару з України.

5. Якщо протягом одного року до дня звернення до митниці  підприємством-експортером здійснювалося митне оформлення товару(ів) в іншій митниці та/або виробництво товару(ів) преференційного походження з України розміщено у зоні діяльності іншої митниці, то митниця, до якої подана заява, надсилає до такої митниці запит у довільній формі про перевірку відомостей, наведених у пункті 4 цього розділу, в електронній формі.

Перевірка проводиться упродовж чотирнадцяти календарних днів з дня отримання запиту. Результати перевірки надсилаються до митниці відправника запиту в електронній формі.

6. Статус уповноваженого (схваленого) експортера надається митницею підприємству-експортеру протягом 30 календарних днів з дня отримання нею заяви у випадку, передбаченому пунктом 5 цього розділу. Цей строк може бути продовжений до 30 календарних днів з дати направлення митницею відповідного запиту.

7. У разі надання митницею підприємству-експортеру статусу уповноваженого (схваленого) експортера інформація про таке підприємство вноситься до програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі — ЄАІС) «Реєстр уповноважених експортерів» (далі — Реєстр).

8. Підприємству-експортеру присвоюється номер авторизації уповноваженого (схваленого) експортера (далі — номер авторизації), який формується за допомогою Реєстру:

№ UA ХХХ/YYYY/ММММ,

де UA — код Альфа-2;

ХХХ — перші три цифри коду митниці, якою надано статус уповноваженого (схваленого) експортера;

YYYY — цифри поточного року;

ММММ — порядковий номер уповноваженого (схваленого) експортера в Україні.

9. Статус уповноваженого (схваленого) експортера підтверджується інформаційним аркушем, який оформлюється митницею у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

10. Один примірник інформаційного аркуша зберігається у справах митниці, другий примірник видається або надсилається поштою уповноваженому (схваленому) експортеру у строк, встановлений пунктом 6 цього розділу.

11. Інформаційний аркуш видається митницею на товар(и) в межах товарної позиціїУкраїнської класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТ ЗЕД), що експортується(ються) уповноваженим (схваленим) експортером, без зміни номера авторизації.

12. У разі невідповідності підприємства-експортера критеріям, переліченим у пункті 4цього розділу, митниця письмово повідомляє підприємство-експортера про відмову в межах строку, встановленого пунктом 6 цього розділу.

13. Відмова у наданні статусу уповноваженого (схваленого) експортера не перешкоджає повторному зверненню підприємства-експортера до митниці відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до відмови.

14. Строк дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежений у часі, за винятком випадків, визначених пунктом 1 розділу ІІІ цього Порядку.

15. Подані підприємством-експортером разом із заявою документи залишаються у справах митниці.

ІІІ. Порядок анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

1. Статус уповноваженого (схваленого) експортера анулюється у разі:

подання підприємством-експортером заяви у довільній формі про анулювання його статусу уповноваженого (схваленого) експортера;

припинення юридичної особи — уповноваженого (схваленого) експортера згідно із законодавством України;

порушення правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, що експортуються уповноваженим (схваленим) експортером;

оформлення декларації на товар(и), відсутній (відсутні) в інформаційному аркуші;

невиконання обов’язків, встановлених розділом IV цього Порядку.

2. У разі анулювання статусу уповноваженого (схваленого) експортера митниця письмово інформує про це підприємство-експортера у строк не пізніше робочого дня, що настає за датою анулювання статусу уповноваженого (схваленого) експортера, з обов’язковим зазначенням підстав для такого рішення, наведених у пункті 1 цього розділу.

3. Митниця не пізніше робочого дня, що настає за датою анулювання статусу уповноваженого (схваленого) експортера, вилучає підприємство-експортера та номер його авторизації з Реєстру.

IV. Права та обов’язки уповноваженого (схваленого) експортера

1. Уповноважений (схвалений) експортер має право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості преференційного походження товару з України, що експортується на умовах угод.

2. Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний на товар(и) в межах товарної позиції УКТ ЗЕД отримати інформаційний аркуш відповідно до вимог розділу ІІ цього Порядку.

3. Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний оформлювати декларацію тільки на товар, який відповідає правилам визначення преференційного походження товарів, встановленим угодами.

4. Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний зберігати копію декларації протягом не менше трьох років з дня її оформлення, а також документи, що підтверджують преференційне походження експортованих товарів з України.

5. Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний інформувати митницю у разі зміни умов технологічного процесу виробництва товару, що впливає на преференційне походження експортованих товарів з України, не пізніше дня, що настає за днем зміни таких умов.

6. На запит митниці уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний у найкоротший строк, але не більше 10 календарних днів з дня направлення такого запиту, надати копію декларації та документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, експортованого(их) відповідно до митної декларації.

7. Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний забезпечити митниці моніторинг виробництва товару та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом, що підтверджують преференційне походження товару з України.

8. Уповноважений (схвалений) експортер є відповідальним відповідно до чинного законодавства за незаконне використання наданого йому статусу уповноваженого (схваленого) експортера.

V. Права та обов’язки митниці

1. Митниця веде облік уповноважених (схвалених) експортерів та їх номерів авторизації, що підтверджує їх статус, шляхом внесення до Реєстру.

2. У разі подання уповноваженим (схваленим) експортером відомостей, передбаченихпунктом 5 розділу IV цього Порядку, митниця не пізніше дня, що настає за днем зміни таких відомостей, вносить відповідні зміни (доповнення) до Реєстру.

3. З метою підтвердження преференційного походження товарів з України митниця у порядку, встановленому чинним законодавством, проводить моніторинг виробництва товару та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом, що підтверджують преференційне походження товару з України.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

 

 

Додаток 1
до Порядку надання та анулювання
митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
на отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера

 

 

Додаток 2
до Порядку надання та анулювання
митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера
(пункт 3 розділу ІІ)

ДЕКЛАРАЦІЯ
постачальника (виробника) товару, цілком виробленого з матеріалів та сировини, що походять з України або з країн — учасниць угод про вільну торгівлю

 

 

Додаток 3
до Порядку надання та анулювання
митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера
(пункт 3 розділу ІІ)

ДЕКЛАРАЦІЯ
постачальника (виробника) товару походженням з України, виробленого з матеріалів та сировини іноземного або невідомого походження

 

 

Додаток 4
до Порядку надання та анулювання
митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера
(пункт 9 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АРКУШ,
що підтверджує статус уповноваженого (схваленого) експортера

Джерело

Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber

Оставьте комментарий