Про затвердження переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2016 рік в Україні

Про затвердження переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2016 рік в Україні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Від 30 грудня 2015 р. N 1176

Київ

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік

    Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити на 2016 рік:

1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;

2) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;

3) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться в контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 3;

4) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 4;

5) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5.

2. Установити, що:

1) не використані у 2015 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 1 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік» (Офіційний вісник України, 2015 р., N 6, ст. 123), дійсні до 1 березня 2016 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;

2) відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» для митного оформлення товарів, що навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, що можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 2 і 3 до цієї постанови, здійснюється лише до/з країн — сторін Монреальського протоколу.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;

2) інформувати щомісяця:

Державну фіскальну службу — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту (імпорту) яких встановлено квоти;

Міністерство екології та природних ресурсів — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у додатках 2 і 3 до цієї постанови.

5. Державній фіскальній службі подавати щомісяця:

1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою;

2) Міністерству екології та природних ресурсів — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, зазначених у додатках 2 і 3 до цієї постанови.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

    Інд. 34

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. N 1176

ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2016 році

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Обсяг квоти / одиниця виміру

Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів) 7106

0 грамів

Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (крім банківських металів) 7108

0 грамів

Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів 7112

0 грамів

Газ природний у газоподібному стані українського походження 2711 21 00 00*  

    ____________
* Обсяг квоти визначається згідно з прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу в Україні, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Примітка.

1. Обсяги квоти товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106, 7108, 7112 установлено в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті.
Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» без ліцензій.
Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюються в порядку, установленому Національним банком.
Національний банк здійснює експорт та імпорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону України «Про Національний банк України», без ліцензій.

 

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. N 1176

ПЕРЕЛІК
товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2016 році

Найменування речовини

Код згідно з УКТЗЕД

Тетрахлорид вуглецю 2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 2903 19 10 00
Бромистий метил 2903 39 11 00
Хлордифторметан (ГХФВ-22) 2903 71 00 00
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123), 2903 72 00 00
Дихлорфторетан (ГХФВ-141) 2903 73 00 00
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b) 2903 74 00 00
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225) 2903 75 00 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211) 2903 76 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301) 2903 76 20 00
Дибромтетрафторетан 2903 76 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13) 2903 77 10 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 2903 77 20 00
Трихлортрифторетан 2903 77 30 00
Дихлортетрафторетан 2903 77 40 00
Хлорпентафторетан (ХФВ-115) 2903 77 50 00
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропани (ХФВ-212), пентахлортрифторпропани (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214), трихлорпентафторпропани (ХФВ-215), дихлоргексафторпропани (ХФВ-216), хлоргептафторпропани (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112) 2903 77 90 00
Дибромдифторметан (Галон 1202) 2903 78 00 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271) 2903 79 11 00


2903 79 19 00

Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан 2903 79 21 00

2903 79 29 00

2903 79 90 00

 

Примітки.

1. Ліцензії на експорт та імпорт речовин, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінприроди в установленому цим органом порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономрозвитку без залучення суб’єкта господарювання в порядку міжвідомчого обміну інформацією.
2. На виконання Монреальського протоколу, рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу та 49-го засідання Комітету з виконання М онреальського протоколу (рішення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною) установлюється розрахунковий рівень для споживання у 2016 році озоноруйнівних речовин у розмірі 16,42 ОРП-тон.

 

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. N 1176

ПЕРЕЛІК
товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2016 році (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном)

Найменування товарів

Код згідно з УКТЗЕД

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі 3004*
Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу 3204*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені в неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до групи 32 УКТЗЕД 3208*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі 3209*
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо 3214*
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру 3304*
Засоби для догляду за волоссям 3305*
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі 3306*
Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них 3307*
Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило 3401 30 00 00*
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401) 3402*
Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення

з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів

3403*
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404 3405*
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки та папір липкий від мух) 3808*
Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені 3809*
Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси 3812*
Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби 3813 00 00 00*
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків 3814 00*
Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші 3820 00 00*
Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві 3824 90 70 00*
Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану 3824 72 00 00

3824 73 00 00

3824 74 00 00

3824 78 00 00

3824 79 00 00

Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин 2852 90 00 00

3824 75 00 00

3824 76 00 00

3824 77 00 00

3824 81 00 00

3824 82 00 00

3824 83 00 00

3824 90 87 00

3824 90 97 10

3824 90 97 90

3826 00 10 00

3826 00 90 00

Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 100 3907 20 20 90
Силікони у первинних формах 3910 00 00*
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо 8415
Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415 8418
Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки) 8419 89 10 00
Вогнегасники заряджені 8424 10 00
Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями 8476 21 00 00

8476 81 00 00

Зволожувачі та осушувачі повітря 8479 89 97 90
Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці 9304 00 00 00*

    ____________
* Товари виключно в аерозольній упаковці.

Примітка.

Ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у цьому додатку, що містять озоноруйнівні речовини, видаються на виконання положеньМонреальського протоколу на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінприроди в установленому цим органом порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономрозвитку без залучення суб’єкта господарювання в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, зазначених у цьому додатку, митне оформлення здійснюється без ліцензії.

 

 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. N 1176

ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2016 році в рамках тарифної квоти відповідно до положеньУгоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 р.

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Обсяг тарифної квоти, метричних тонн*

Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена 0204

500

Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свіжий або охолоджений 0709 60

5000

Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки 0712

500

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801 — 0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи 0813

200

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрібнений чи мелений 0904

500

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному в парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені 1211 90

500

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао 1704

500

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао 1806

500

Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені в інший спосіб, в іншому місці не зазначені 1904

500

Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки 1905 31

1905 32

100

Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти 2001

6000

Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти 2002

4000

Овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 2005

3000

Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодове або горіхове пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 2007

100

Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані у інший спосіб, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені 2008

500

Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 2009

3000000**

Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця 2103

3000

Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім продуктів товарної позиції 2009 2204

40000000**

Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду 2208 20

100000**

Спиртові напої 2208 90

100000**

Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти 2209 00

100000**

Тютюн з невідділеною середньою жилкою 2401 10

10000

    ____________
* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 р., ратифікованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
** Літрів.

 

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. N 1176

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2016 році

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Антрацит*

2701 11 00 00

    ____________
* Клас за розміром куска — штиб.

Примітка.

Ліцензії видаються за погодженням з Міненерговугіллям. Дії щодо погодження здійснюються Мінекономрозвитку без залучення суб’єкта господарювання в порядку міжвідомчого обміну інформацією.

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberВерховная Рада ратифицировала отмену двойного налогообложения с Японией
Визначення мінімального податкового зобов’язання роз’яснення податкової
Медичний висновок та електронний лікарняний що потрібно знати та як отримати?
Як подати роботодавцю заяву-розрахунок на отримання фінансування по лікарняних через вебпортал Пенсі...
Уряд спростив вимоги до митного оформлення при імпорті генераторів та енергетичного обладнання
Переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2023 рік в Україні
В Украине с августа 2020 года запускают новый Госреестр ФЛП и юридических лиц что изменится
Наказ ДМСУ вступає в силу з 08 грудня 2019 Про затвердження Класифікатора Державної митної служби Ук...
Щодо маркування алкогольних напоїв
Вимога подання сертифіката ТПП про форс мажор необґрунтована Велика Палата ВС

Оставьте комментарий