Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих сімейних та інших потреб не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності

Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих сімейних та інших потреб не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ  НАКАЗ

28.05.2012 № 614

Поточна редакція — Прийняття від 28.05.2012

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2012 р.
за № 1014/21326

Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності

Відповідно до частини шостої статті 257 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 4 червня 2008 року № 604 „Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 629/15320.

3. Державній митній службі України (Калєтнік І. Г):

забезпечити митні органи бланками декларацій встановленої форми, виготовленими друкарським способом, у кількостях, що відповідають їхнім потребам;

інформувати Міністерство закордонних справ України та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його офіційного опублікування.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.05.2012 № 614

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2012 р.
за № 1014/21326

ПОРЯДОК
заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правила заповнення, подання та використання митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, під час здійснення митного оформлення товарів, що переміщуються ними через митний кордон України в ручній поклажі, супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажному відправленні та підлягають письмовому декларуванню в порядку, передбаченому для громадян.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

багаж, що відстав від громадянина (далі — БВГ), — супроводжуваний багаж або його частина, що:

на момент здійснення громадянином декларування товарів не прибув у пункт призначення;

прибув у пункт призначення, але не був отриманий громадянином з будь-яких причин;

митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності (далі — декларація), — письмова заява громадянина або уповноваженої особи, що подається митному органу та містить відомості щодо товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України (надходять на адресу громадян або відправляються громадянами), необхідна для їх митного контролю та митного оформлення;

товаросупровідні документи — документи, що прямують разом з товарами, що переміщуються через митний кордон України, та містять дані про ці товари.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Митному кодексі України.

1.3. Декларація заповнюється власноручно громадянином, який досяг 16-річного віку, або уповноваженою ним особою і засвідчується його особистим підписом до пред’явлення товарів для митного контролю. Відомості про товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не досягли 16-річного віку та/або є недієздатними особами чи особами, цивільна дієздатність яких обмежена, зазначаються в деклараціях осіб, що їх супроводжують.

При декларуванні товарів уповноваженою особою у верхньому лівому куті лицьового та/або зворотного боку декларації вчиняється запис „За дорученням” і зазначаються реквізити нотаріально посвідченого доручення (дата, серія та номер бланка (за наявності)), а також прізвище, ім’я, по батькові та серія і номер паспорта довірителя.

1.4. Декларація заповнюється в одному примірнику, крім випадків, установлених цим Порядком.

1.5. Відомості зазначаються громадянином українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування.

1.6. Пункти та підпункти декларації, що потребують відповіді „Так” чи „Ні”, заповнюються шляхом проставлення X-подібної позначки у відповідній рамці. При проставленні відмітки в рамці „Так” уносяться необхідні дані до полів (таблиць), які деталізують відповідний пункт декларації.

Відомості, що не вмістилися на одному бланку декларації (основному аркуші), зазначаються громадянином на окремих бланках декларації (додаткових аркушах), у яких повторюються відомості пункту 1, а пункти (підпункти), що не використовуються, перекреслюються Z-подібною лінією. При цьому у верхньому правому куті лицьового боку кожного додаткового аркуша декларації громадянином учиняється запис „Додатковий аркуш”. Заповнені додаткові аркуші є невід’ємною частиною декларації.

1.7. Посадові особи митних органів не мають права заповнювати декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в декларації, за винятком унесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

1.8. Декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі:


заповнення декларації, форма якої відрізняється від установленої;

заповнення декларації з порушенням вимог цього Порядку;

заповнення декларації олівцем;

заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями.

В таких випадках громадянином або уповноваженою особою заповнюється нова декларація з дотриманням вимог цього Порядку.

1.9. Разом з декларацією, заповненою відповідно до цього Порядку, для митного контролю та митного оформлення товарів громадянином або уповноваженою особою залежно від мети переміщення, виду транспорту, найменування товару, способу переміщення та інших факторів, що впливають на митні процедури, подаються такі документи:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи:

паспорт або інший документ громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України. Громадянин або уповноважена особа, який (яка) не виїжджав (ла) за кордон, може подавати паспорт громадянина України;

документи, що підтверджують громадянство (підданство) громадянина;

документи, що підтверджують країну постійного проживання громадянина (з відповідними відмітками);

2) товарні чеки, ярлики, рахунки тощо, які можна ідентифікувати з наявними товарами, або інший документ, який підтверджує вартість товару (за наявності);

3) товарно-транспортні документи на перевезення товарів: залізнична накладна (УМВС/СМГС, ЦІМ/CIM, ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading), автомобільна накладна (CMR), багажні документи тощо (за наявності);

4) документи, що підтверджують право на застосування звільнення від оподаткування (за наявності);

5) документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України (у випадках, установлених законодавством);

6) документи, що підтверджують право вчиняти дії, пов’язані з пред’явленням товарів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами (за наявності);

7) документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб особистого користування;

8) зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення або транзит товарів;

9) документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків (фінансових установ) (у випадках, установлених законодавством).

1.10. З моменту прийняття декларації посадовою особою митного органу для оформлення вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а громадянин або уповноважена особа несе відповідальність за подання недостовірних відомостей, наведених у цій декларації.

1.11. Факт здійснення передбачених законодавством видів контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, у встановлених законодавством України випадках засвідчується шляхом проставлення посадовими особами органів контролю відміток (штампів, печаток) про результати контролю у поданих товаросупровідних документах або в декларації.

1.12. Документи або їх копії (у встановлених законодавством випадках тільки оригінали документів), що подані для митного оформлення товарів і є підставою для їх пропуску через митний кордон України та митного оформлення, залишаються у справах митного органу, крім випадків, установлених цим Порядком.

Будь-які документи або їх копії, що залишаються у справах митного органу, повинні бути засвідчені особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів.

1.13. Декларація, оформлена посадовою особою митного органу, передається громадянину або уповноваженій особі, крім випадків, установлених цим Порядком.

1.14. Декларація, оформлена посадовою особою митного органу відповідно до розділу ІІІ цього Порядку, є підставою для переміщення задекларованих у ній товарів через митний кордон України громадянином або уповноваженою особою за умови дотримання законодавства з питань митної справи.

ІІ. Порядок заповнення граф декларації громадянином

2.1. У полі для зазначення напрямку переміщення товарів через митний кордон України (в’їзд, виїзд) ставиться X-подібна позначка в потрібній рамці.

2.2. Пункт 1 „Відомості про особу” заповнюється шляхом унесення документально підтверджених даних про громадянина або уповноважену особу:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

країна постійного проживання;

громадянство (підданство), крім осіб без громадянства;

документ, що посвідчує особу;

країна, з якої прибув та до якої прямує (згідно з документами, що підтверджують маршрут прямування, у разі їх наявності);

наявність (відсутність) дітей віком до 16 років, які супроводжуються громадянином і перетинають митний кордон України разом з ним, із зазначенням кількості (цифрами та словами) таких дітей.

2.3. Відомості про дітей віком до 16 років та/або недієздатних осіб чи осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, які супроводжуються громадянином, зазначаються у верхньому лівому куті лицьового та/або зворотного боку митної декларації із зазначенням ступеня родинного зв’язку та/або факту недієздатності (обмеженої дієздатності) особи.

2.4. У пункті 2 „Відомості про спосіб переміщення товарів” наводяться дані про ручну поклажу, супроводжуваний і несупроводжуваний багаж громадянина (у тому числі ручну поклажу та багаж осіб, яких він супроводжує) та вантажне відправлення.

2.5. У підпункті 2.1 „Супроводжуваний багаж, ручна поклажа” зазначаються дані про наявність (відсутність) супроводжуваного багажу та ручної поклажі, а також про кількість їх місць.

Кількість місць БВГ (за наявності) зазначається в дужках після кількості місць супроводжуваного багажу та ручної поклажі.

2.6. У підпункті 2.2 „Несупроводжуваний багаж” зазначаються дані про наявність (відсутність) несупроводжуваного багажу (далі — НСБ) і про кількість його місць.

Заповнення підпункту 2.2 проводиться на підставі багажних документів, що засвідчують наявність такого багажу.

2.7. У разі відправлення громадянином товарів за межі митної території України у вантажному відправленні заповнюється підпункт 2.3 „Вантажне відправлення”.

2.8. У пункті 3 „Відомості про наявність товарів” наводяться дані про товари, що декларуються громадянином або уповноваженою особою.

2.8.1. Підпункт 3.1 „Відомості про валюту України та іноземну валюту готівкою, платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали” заповнюється громадянином за наявності валютних цінностей, що підлягають письмовому декларуванню.

На бажання громадянина в декларації можуть зазначатися дані про валютні цінності, що можуть переміщуватись через митний кордон України за умови усного (шляхом учинення дій) декларування.

Громадянин не зобов’язаний зазначати в декларації відомості про наявні в нього валютні цінності, сума яких не перевищує встановленої Національним банком України граничної суми валютних цінностей, що не підлягає письмовому декларуванню, у тому числі якщо він заповнює декларацію на вимогу посадової особи митного органу. За таких умов X-подібна позначка ставиться в рамці „Ні”.

У графі „Найменування валютних цінностей” таблиці підпункту 3.1 зазначається найменування валютних цінностей (валюти України, іноземної валюти, банківських металів, а також інших валютних цінностей).

У графі „Сума/кількість” таблиці підпункту 3.1 зазначаються (цифрами та словами):

для валюти України, іноземної валюти — сума;

для банківських металів — вага в грамах;

для інших валютних цінностей зазначаються їх кількість у штуках і номінальна вартість. Номінальна вартість наводиться у тому випадку, якщо вона зазначена в цих валютних цінностях.

2.8.2. У підпункті 3.2 „Транспортний засіб особистого користування” наводяться детальні відомості про транспортний засіб особистого користування, що тимчасово ввозиться на митну територію України, ввозиться на митну територію України з метою транзиту або зворотно вивозиться за межі митної території України.

У полі для зазначення мети переміщення транспортного засобу особистого користування через митний кордон України ставиться X-подібна позначка в потрібній рамці.

2.8.3. Заповнення підпункту 3.3 „Товари, переміщення яких через державний кордон України обмежено (здійснюється за дозвільними документами, що видаються органами виконавчої влади) або заборонено” здійснюється шляхом проставлення позначки у відповідній рамці: „Так” — за наявності товарів переміщення, „Ні” — за їх відсутності.

2.9. У пункті 4 „Відомості про товари, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню митними платежами, товари, переміщення яких через державний кордон України заборонено або здійснюється за дозвільними документами, що видаються органами виконавчої влади, та інші товари, що декларуються письмово за бажанням громадянина або на вимогу митного органу” наводяться детальні відомості про:

товари, зазначені в підпункті 3.3 пункту 3 декларації;

товари, що переміщуються в обсягах, які підлягають оподаткуванню;

інші товари, що декларуються письмово за бажанням громадянина або на вимогу митного органу.

У графі „Порядковий номер” таблиці пункту 4 зазначається порядковий номер задекларованих товарів.

У графі „Найменування та інші характерні ознаки товару, номер і дата видачі дозвільного документа та орган, що його видав” таблиці пункту 4 зазначаються точні дані про товари (назви, характеристики товарів, відмітні ознаки тощо), необхідні для їх ідентифікації, а також реквізити:

дозвільних документів (найменування, номер і дата видачі дозвільного документа й орган, що його видав) — у разі декларування товарів з поданням дозвільних документів, які є підставою для пропуску товарів через митний кордон України;

документів, що є документальним підтвердженням для надання пільг в оподаткуванні (вид, номер і дата документа), — при здійсненні митного оформлення товарів з наданням пільг в оподаткуванні.

У графі „Вага/кількість” таблиці пункту 4 зазначається вага або кількість задекларованих товарів за кожним найменуванням (цифрами та словами).

У графі „Вартість у валюті України або в євро” таблиці пункту 4 зазначається фактурна вартість задекларованих товарів.

Перед переліком особистих речей, що декларуються громадянином за його бажанням або на вимогу посадової особи митного органу, громадянин учиняє запис „Особисті речі”.

2.10. На полях для дати та особистого підпису громадянин або уповноважена особа власноручно проставляє дату заповнення декларації, яка має збігатися з датою подання декларації до оформлення, та особистий підпис.

ІІІ. Дії посадової особи митного органу при внесенні до декларації відомостей, що належать до компетенції митних органів

3.1. При прийнятті декларації до оформлення посадова особа митного органу перевіряє:

відповідність заповненої декларації установленій формі;

повноту та правильність заповнення декларації згідно з вимогами цього Порядку;

відповідність даних, зазначених у декларації, відомостям, що містяться у поданих разом з декларацією документах.

3.2. Після закінчення дій, передбачених підпунктом 3.1 цього розділу, посадова особа митного органу обводить дані, зазначені в підпункті 3.1 пункту 3 та пункті 4 декларації, суцільною лінією, яка унеможливлює внесення будь-яких доповнень, та перекреслює незаповнені рядки. Після цього посадовою особою митного органу в графі „Для службових позначок” або на вільному верхньому полі лицьового або зворотного боку аркуша декларації проставляються відбиток штампа „Під митним контролем”, час прийняття декларації до оформлення та підпис цієї посадової особи митного органу, чим засвідчується прийняття декларації до митного оформлення.

3.3. Графа „Для службових позначок” заповнюється посадовою особою митного органу.

У графі „Для службових позначок” посадовою особою митного органу зазначаються відомості про:

валютні цінності (словами):

пропущені через митний кордон України, у тому числі на підставі поданих митному органу документів;

не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених законодавством заборон або обмежень;

номер уніфікованої митної квитанції МД-1, якщо вона оформлювалася;

фактурну вартість товарів, пропущених на підставі поданої декларації зі сплатою або без сплати митних платежів (за наявності НСБ або БВГ);

товари, не пропущені через митний кордон України внаслідок заборон чи обмежень або у зв’язку з несплатою митних платежів, із зазначенням номера уніфікованої митної квитанції МД-1 про прийняття цих товарів на склад митного органу та номера картки відмови в прийнятті митної декларації;

кількість додаткових аркушів декларації (за їх наявності);

товари, вилучені за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику, та реквізити документа, за яким товари вилучалися;

інші відомості, що є суттєвими при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів.

Відомості, що не вмістилися на основному бланку декларації, зазначаються посадовою особою митного органу на додаткових бланках декларації.

3.4. Завершення митного оформлення товарів, зазначених у декларації, засвідчується посадовою особою митного органу шляхом проставлення свого підпису, часу завершення митного оформлення та відбитка особистої номерної печатки в графі „Для службових позначок” декларації.

3.5. Додаткові аркуші декларації оформлюються таким самим чином, що й основний аркуш.

ІV. Особливості заповнення та використання декларації при митному оформленні товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в НСБ і БВГ

4.1. Громадянин — власник НСБ (БВГ) при в’їзді в Україну повинен заявити в декларації, яка заповнюється ним у пункті пропуску через митний кордон України в одному примірнику, відомості про наявність НСБ (БВГ) і про кількість його місць.

Оформлена належним чином декларація передається власнику НСБ (БВГ).

4.2. При отриманні НСБ (БВГ) громадянин — власник НСБ (БВГ) або уповноважена особа подає посадовій особі митного органу декларацію, оформлену в пункті пропуску через митний кордон України, та у випадках, встановлених законодавством, декларацію, у якій задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон у НСБ (БВГ).

Декларація на товари, що переміщуються через митний кордон України у НСБ, заповнюється громадянином — власником НСБ у двох примірниках.

4.3. Після завершення митного оформлення декларація, оформлена в пункті пропуску через митний кордон України, оформлена декларація, у якій задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон України у БВГ, і один примірник оформленої декларації, у якій задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон України у НСБ, передаються громадянину або уповноваженій особі.

Копія декларації, оформленої в пункті пропуску, і другий примірник оформленої декларації, у якій задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон у НСБ, залишаються у справах митного органу.

4.4. Заповнення та використання декларації при митному оформленні товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України в НСБ:

4.4.1. При відправленні НСБ за межі України громадянин — власник НСБ або уповноважена особа заповнює декларацію у двох примірниках, у кожному з яких зазначає відомості про товари, що містяться у НСБ.

4.4.2. Після завершення митного оформлення товарів у НСБ перший примірник оформленої декларації залишається у справах митного органу, другий примірник додається до товаросупровідних документів на НСБ.

V. Особливості заповнення та використання декларації при складанні протоколу про порушення митних правил

5.1. При складанні протоколу про порушення митних правил декларація громадянина долучається до матеріалів справи про порушення митних правил.

5.2. Копія долученої до матеріалів справи про порушення митних правил декларації, завірена підписом та відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу, видається громадянину.

VІ. Особливості заповнення та використання декларації при вивезенні товарів, не пропущених через митний кордон України при їх увезенні

6.1. У разі прийняття громадянином рішення про повернення в іншу державу товарів, не пропущених через митний кордон України при їх увезенні, громадянин або уповноважена особа при виїзді з митної території України заповнює два примірники декларації на вивезення таких товарів і подає декларацію, заповнену при їх увезенні (у разі якщо така декларація заповнювалася).

6.2. Після завершення митного оформлення товарів для вивезення один примірник декларації з відмітками посадової особи митного органу про завершення митного оформлення передається громадянину або уповноваженій особі, другий примірник декларації разом з декларацією, заповненою при ввезенні товарів (у разі якщо така декларація заповнювалася), залишається у справах митного органу.

VІІ. Особливості використання митної декларації при вивезенні громадянами-нерезидентами товарів, придбаних на території України на суму ввезеної іноземної валюти, за умови подання відповідних документів

7.1. Після завершення митного оформлення товарів, що були придбані на території України громадянами-нерезидентами, загальна фактурна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами в Україну, копія декларації, у якій задекларовані товари, що вивозяться за межі митної території України, залишається у справах митного органу.

7.2. Разом з копією оформленої декларації у справах митного органу залишається декларація, в якій задекларовано суму іноземної валюти, що перевищує встановлену Національним банком граничну суму валютних цінностей, що не підлягає письмовому декларуванню, яка ввозилась на митну територію України та є підставою для вивезення придбаних товарів.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук

 

Джерело

 

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий