Про рекомендації з оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 Державна фіскальна служба України

Про рекомендації з оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 Державна фіскальна служба України

gerbukrayiny Про рекомендації з оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 Державна фіскальна служба України

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.12.2015 р. № 47656/7/99-99-25-02-03-17

    Митниці ДФС (Державна фіскальна служба)

Про рекомендації з оформлення та
видачі митницею сертифіката з
перевезення товару EUR.1 до країн ЄС

Надсилаємо для керівництва та використання в роботі: Рекомендації щодо оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 до країн ЄС;

Рішення Комісії ЄС від 17.04.2007 № 2007/С83/01 про пояснення окремих положень правил походження.

1) Рекомендації щодо оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 до країн ЄС (у форматі PDF) на 13 арк.;

2) Рішення Комісії ЄС від 17.04.2007 № 2007/С83/01 (у форматі PDF) на 19 арк.;

3) Правила походження до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (у форматі PDF) українською та англійською мовами на 249 арк.;

4) Форма звіту про сертифікати з перевезення товару EUR.1, видані митницями на 1 арк.;

5) Перелік назв митниць на англійській мові на 1 арк.

Додатки в електронному вигляді:

Директор Департаменту
адміністрування митних платежів
та митно-тарифного регулювання

М.М. Іванюк

 

 

Додаток

Рекомендації щодо оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 до країн ЄС

1. Загальні положення

1.1. Рекомендації щодо оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 до країн ЄС розроблені відповідно з Протоколом 1 «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року (далі – Правила походження) та наказу Міністерства фінансів України від 18 листопада 2014 року № 1142 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03 грудня 2014 року за № 1557/26334) (далі — Порядок).

1.2. Експортер — особа, яка надає митну декларацію на експорт товарів з України, або його уповноважена особа, від імені якої надається ця декларація. Експортер не обов’язково має бути виробником або продавцем товарів, на які він подає заяву про видачу сертифіката з перевезення товару EUR.1, але він повинен мати документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до вимог Правил походження.

1.3. Комерційні документи – документи, що застосовуються в звичайній торговельній практиці, у яких достатньо детально для їх ідентифікації описані товари (наприклад, рахунки-фактури (інвойси), специфікації тощо).

1.4. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 (далі – сертифікат) — документ, який підтверджує статус преференційного походження товару, зразок якого наведений у Додатку III до Правил походження.

1.5. Терміни, що використовуються в цих методичних рекомендаціях, застосовуються у значеннях, встановлених в Правилах походження та в Порядку.

2. Технічні характеристики бланка сертифіката

2.1 Бланк сертифіката має наступні технічні характеристики:

розмір 210×297мм;

папір офсетний білий 80 г/м2 формату А4, фарбованість.

2.2. Бланк сертифіката складається з трьох аркушів:

2.1 Перший аркуш сертифіката (сітка «гільош» салатного кольору, текстова частина чорного кольору) є оригіналом та призначений для подання митним органам країн ЄС для застосування пільг зі сплати мита.

2.2.2. Другий та третій аркуші сертифіката є копіями, які повинні мати текстову частину чорного кольору, та зберігаються у експортера й у справах митниці.

2.3. В рамках Угоди застосовується бланк сертифіката з назвою англійською мовою «Movement certificate».

3. Зразки відбитків печаток посадових осіб митниць, уповноважених видавати сертифікати

3.1. Відповідно до статті 32 «Взаємна допомога» Правил походження митні органи держав-членів Європейського Союзу і України повинні надавати один одному через Європейську комісію зразки відбитків печаток, що використовуються у їхніх митних службах для видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1 і адреси митних органів, які відповідають за перевірку цих сертифікатів і декларацій інвойсів. Аналогічні вимоги містяться в угодах про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами ЄАВТ та Чорногорією.

3.2. ДФС на адресу Єврокомісії, Секретаріату ЄАВТ та митної адміністрації Чорногорії доводяться один раз на рік зразки відбитків печаток посадових осіб митниць, уповноважених видавати сертифікати.

3.3. Сертифікати засвідчуються виключно доведеними до ДФС зразками відбитків печаток посадових осіб митниць.

3.4. У разі зміни/припинення повноважень посадових осіб митниць на видачу сертифікатів, про це невідкладно інформувати ДФС з урахуванням вимог листа ДФС від 27 жовтня 2015 року № 39408/7/99-99-25-02-03-17.

4. Заповнення сертифіката

4.1. Сертифікат заповнюється однією з офіційних мов Сторони Угоди (як правило англійською мовою) машинописом або друкованими літерами від руки чорнилами чорного або синього кольору.

4.2. Для заповнення сертифіката машинописом використовується електронна копія сертифіката.

4.3. Усі аркуші сертифіката мають бути заповнені однотипно, чітко та акуратно. Виправлення вносяться шляхом викреслення помилкових даних та написання над ними правильних. Підчистки, зафарбовування або заклеювання не допускаються. Виправлення в сертифікаті завіряються підписом експортера та печаткою посадової особи структурного підрозділу митниці, до функціональних повноважень якої віднесено видачу сертифікатів (далі – посадова особа митниці).

4.4. Сертифікат заповнюється на одну партію товарів, що експортується.

4.5. Графи сертифіката заповнюються з дотриманням вимог Угоди та Порядку:

4.5.1. Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9 та 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером.

4.5.2. Графи 3, 6 та 10 сертифіката заповнюються за бажанням експортера.

4.5.3. Графа 11 заповнюється посадовою особою митниці.

4.5.4. Графи 13, 14 (на звороті) заповнюються при верифікації сертифіката.

4.6. Заповнення графи 9 «Gross mass (kg) or other measure» («Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3 та інші)») сертифіката відповідає порядку заповнення графи 35 митної декларації «Вага брутто (кг)», встановленому наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 651«Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа».

4.7. Графа 11 «Customs Endorsement» («Митний дозвіл») сертифіката заповнюється посадовою особою митниці:

4.7.1. В секції «Customs office» («Митний підрозділ») зазначається назва митниці, що видає сертифікат, наприклад «Poltava customs house» (перелік назв митниць на англійській мові додається).

4.7.2. В секції «Issuing country or territory» («Країна або територія видачі») зазначається назва країни: «UKRAINE».

4.7.3. В секції «Place and date» («Місце і дата») зазначається назва населенного пункту (місце розташування підрозділу митниці, який видає сертифікат) та дата видачі сертифіката у форматі дд.мм.yyyy.

4.7.4. В секції «Signature» («Підпис») проставляється підпис посадової особи митниці ДФС та зазначаються її ініціали, прізвище англійською мовою.

4.7.5. В секції «Stamp» («Печатка») проставляється відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці, зразок якого доведено до ДФС.

4.8. У графі 12 «Customs Endorsement» («Декларація експортера») сертифіката експортером зазначаються:

4.8.1. В секції «Place and date» («Місце і дата») зазначаються місце та дата декларування відомостей про країну походження товару.

4.8.2. В секції «Signature» («Підпис») обов’язково проставляється підпис, прізвище та ініціали посадової особи підприємства-експортера.

4.9. У графі 12 сертифіката проставляється печатка експортера (за наявності).

5. Електронна копія сертифіката та алгоритм роботи модулю «Сертифікат з перевезення товару EUR.1» в АСМО «Інспектор»

5.1. Для видачі сертифіката, заповненого машинописом, експортером надається митниці електронна копія сертифіката на електронному носії або засобами електронного зв’язку.

5.2. В АСМО «Інспектор» створено підрозділ «Сертифікат з перевезення товару EUR.1» (далі — модуль «Сертифікат»).

5.3. Посадовою особою митниці для видачі сертифіката:

5.3.1. Вноситься електронна копія сертифіката до модулю «Сертифікат».

5.3.2. Зберігається електронна копія сертифіката в модулі «Сертифікат» в статусі «В роботі».

5.3.3. Встановлюються відступи від меж полів електронної копії сертифіката для друкування на бланк сертифіката (у разі необхідності).

5.3.4. Електронна копія сертифіката переводиться в статус «Оформлені» (у графі 11 сертифіката проставляється автоматично дата та час видачі).

5.3.5. Присвоюється номер сертифіката (в автоматичному режимі) та електронна копія сертифіката друкується на оригіналі бланка сертифіката та його двох паперових копіях сертифіката.

5.4. Електронна копія сертифіката автоматично вноситься до центральної бази даних модулю «Сертифікат» після переведення її в статус «Оформлені».


5.5. У разі заповнення сертифіката експортером від руки, електронна копія сертифіката до модулю «Сертифікат» вноситься посадовою особою митниці.

6. Видача сертифіката

6.1 Сертифікат видається безоплатно на одну партію товарів, що експортуються, уповноваженою на це посадовою особою митниці під час здійснення/гарантування або після експорту товару у випадках, встановлених Угодою.

6.2. Для видачі сертифіката експортер або його уповноважена особа повинен пред’явити митниці такі документи:

6.2.1. Заяву, що містить декларацію експортера для видачі сертифіката (далі – заява), за формою, визначеною у додатку III до Правил походження.

6.2.2. Заповнені відповідно до вимог Угоди та Порядку електронна копія сертифіката та оригінал бланка сертифіката (у разі наявності його в експортера).

6.2.3. Документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України, вказаних у сертифікаті при першій поставці таких товарів до країн ЄС або у разі зміни умов технологічного процесу виробництва товару, що впливає на преференційне походження експортованих товарів з України.

6.3. Сертифікат видається у найкоротший термін, але не більше трьох робочих днів, з наступного дня після реєстрації заяви у митниці.

6.4. При видачі сертифікату під час здійснення експорту, дата видачі сертифіката має бути не пізнішою, ніж дата митної декларації на експорт.

6.5. Заяву для видачі сертифіката може бути подано до здійснення експорту, але в цьому випадку експортером має бути гарантовано експорт товарів з України.

6.6. У разі нездійснення експорту товарів, виданий сертифікат анулюється митницею.

7. Видача сертифіката після здійснення експорту товарів

7.1. Сертифікат може бути виданий після експорту відповідної партії товарів, якщо експортер разом із документами, зазначеними в пункті 3 розділу III Порядку, додатково надає митниці документи про те, що сертифікат:

7.1.1. Не був виданий на момент здійснення експорту товару через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини, або

7.1.2. Виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту.

7.2. У заяві експортера про видачу сертифіката після здійснення експорту товарів повинні бути зазначені номер експортної декларації, оформленої на відповідну партію товарів, та дата її оформлення в митниці.

7.3. Посадовою особою митниці до графи 11 сертифіката обов’язково вносяться відомості про номер та дату оформлення митної декларації на експорт товарів з України:

7.3.1. До секції «Form» («Бланк») графи — вносяться літерні коди напрямку переміщення та типу декларації (наприклад, EX10AA);

7.3.2. До секції «№» графи – реєстраційний номер та дата митної декларації.

7.4. Експортером для видачі сертифіката після експорту надається сертифікат виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту.

7.5. Рішенням Комісії ЄС (2007/С 83/01 від 17.04.2007) наведено такі випадки неприйняття митними органами країн ЄС сертифіката з технічних причин:

7.5.1. Бланк наданого сертифіката не відповідає зразку бланку, наведеному у додатку III до Правил походження (істотна різниця у розмірі чи кольорі, відсутній номер сертифіката, сертифікат заповнений мовою, що не є однією з офіційних мов Сторін Угоди).

7.5.2. Не заповнено одну з обов’язкових граф сертифіката (наприклад графа 4).

7.5.3. Відсутня печатка посадової особи митниці (графа 11).

7.5.4. Проставлений в сертифікаті відбиток печатки посадової особи митниці, не відповідає зразку відбитку печатки, доведеної до митних органів країн ЄС.

7.5.5. Надано не оригінал, а копію сертифіката.

7.5.6. В графах 2 та 5 сертифіката зазначено відомості про країну, яка не є учасником Угоди.

7.6. У разі неприйняття сертифіката з технічних причин на ньому митними органами країн ЄС може проставлятись відмітка «Document not Accepted» («Документ не приймається»), після чого сертифікат повертається імпортеру для отримання нового сертифіката після здійснення експорту товарів.

7.7. Виданий, але неприйнятий митними органами країн ЄС сертифікат з технічних причин, анулюється митницею.

8. Випадки, коли не вимагається видача сертифіката

8.1. Видача сертифіката не вимагається якщо:

8.1.1. Загальна фактурна вартість партії товарів, походженням з України, не перевищує 6000 євро (для отримання тарифних преференцій в країнах ЄС експортер складає декларацію інвойс на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншому комерційному документі, текст декларації інвойс наведено у Додатку IV до Правил походження).

8.1.2. Експортер має статус затвердженого, відповідно до статті 23 Правил походження.

8.1.3. В країнах ЄС товари оподатковуються за нульовою ставкою ввізного мита Митного тарифу ЄС (за винятком положень Правил походження щодо кумуляції та квот, тощо).

8.2. Інформація про ставки ввізного мита Митного тарифу ЄС розміщено у мережі інтернет за такими адресами: 
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2Fform_My… або 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en.

9. Окремі аспекти положень Правил походження

9.1. Товари вважаються такими, що походять з країн ЄС або України:

9.1.1. Які цілком вироблені в країнах ЄС або в Україні.

9.1.2. Вироблені в країнах ЄС або в Україні з використанням матеріалів, що не походять з територій країн ЄС та України ( далі — іншого походження) за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в країнах ЄС або в Україні.

9.1.3. Вироблені в країнах ЄС або в Україні з використанням матеріалів, походженням з країн ЄС та України (кумуляція).

9.2. Товари, які цілком вироблені в країнах ЄС або в Україні

9.2.1. Товари вважаються цілком виробленими в країнах ЄС або в Україні, якщо у складі товарів відсутні матеріали іншого походження.

9.2.2. Перелік товарів, які цілком вироблені в країнах ЄС або в Україні наведено у статті 5 Правил походження.

9.3. Товари, вироблені в країнах ЄС або в Україні, з використанням матеріалів іншого походження

9.3.1. У Додатку 2 до Правил походження наведено Список технологічних дій та обробок, що необхідні для надання матеріалам іншого походження статусу товарів, що походять з певної країни (далі – Перелік операцій).  

9.3.2. Перелік операцій затверджено у табличній формі:

у першій колонці наведено код товарної групи або позиції товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів (далі — ГС);

у другій колонці — опис товару згідно з кодом, зазначеним у першій колонці;

у третій та четвертій колонках наведено правила походження, які застосовуються до матеріалів іншого походження.

Приклад:

Код ГС

Опис товару

    Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з певної країни

1

2

3

4

ex 8712

Велосипеди без шарикопідшипників 

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком позиції 8714

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 30 % ціни франко-завод готового товару 

У цьому прикладі товар набуває походження за умови виконання виробником одного із правил походження, наведених у колонках 3 або 4 Переліку операцій.

9.3.3. Якщо коду товару передує позначка «ex» — це вказує на те, що правила походження в третій та четвертій колонках застосовуються тільки до товарів, що класифікуються в даній товарній групі, позиції та зазначені в другій колонці. У даному випадку необхідно керуватися також найменуванням товару.

9.3.4. У третій та четвертій колонках Переліку операцій застосовуються такі критерії походження, як:

товари, які цілком вироблені в країнах ЄС або в Україні (наприклад, м’ясо та харчові м’ясні субпродукти товарної групи 02 ГС);

зміна товарної позиції ГС, що сталася в результаті переробки матеріалів іншого походження (цукор і кондитерські вироби групи 17 ГС);

технологічні операції та конкретні етапи виробництва товару (мастила позиції 2707 ГС);

заборона використання певних матеріалів іншого походження (при виробництві хлібобулочних, кондитерських виробів позиції 1905 ГС забороняється використовувати матеріали групи 11 ГС);

ліміт ціни франко-завод готового товару (навігаційні прилади позиції 9014 ГС, при виробництві яких вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 40 % ціни франко-завод готового товару).

9.3.5. Перелік операцій не застосовується до матеріалів іншого походження, які набули походження на попередніх етапах виробництва.

Приклад, постільна білизна позиції 6302 ГС виготовляється в Україні з невибіленої тканини походженням з Туреччини. Вартість тканини складає 10 євро.

Переробка тканини в Україні включає в себе наступні технологічні операції:

друкування тканини, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями;

розкрій переробленої тканини для виготовлення постільної білизни. Вартість виготовленої вибивної тканини складає 25 євро.

Згідно Переліку операцій постільна білизна позиції 6302 ГС набуває походження за умови виробництва з невибіленої однониткової пряжі.

Правила походження для постільної білизни позиції 6302 ГС не застосовуються, оскільки на попередньому етапі виробництва тканина набула українського походження, виконавши умови технологічних операцій, встановлених для тканин, позицій 5208-5212 ГС:

«Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація, каландрування, обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, дрібний ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод готового товару».

9.3.6. Правило “толерантності”

9.3.6.1. Правило “толерантності” полягає у тому, що у разі, якщо відповідно до вимог Правил походження матеріали іншого походження не можуть використовуватися під час виробництва готового товару, допускається використання такої сировини/матеріалів за умови, якщо їхня загальна вартість не перевищує 10 % ціни франко-завод готового товару (стаття 6 Угоди).

9.3.6.2. Правило “толерантності” застосовується до матеріалів іншого походження, які заборонені в Переліку операцій для використання при виготовленні товару.

Приклад, згідно Переліку операцій сир свіжий позиції 0406 ГС набуває українського походження за умови виробництва, у якому всі матеріали Групи 4, які використовуються, повністю вироблені в Україні, тобто при виготовлені сиру заборонено використовувати молоко іншого походження.

Ціна франко-завод сиру свіжого складає 10 євро, при виробництві використано матеріали групи 4, зокрема молоко українського походження, сухе молоко походженням з третіх країн (ціна франко-завод – 0,9 євро).

Cир свіжий набуде українського походження за рахунок виконання правила “толерантності”, оскільки вартість матеріалів іншого походження не перевищує 10 % ціни франко-завод готового товару (0,9 євро ? 10%).

9.3.6.3. Правило “толерантності” не розповсюджується на товари легкої промисловості товарних груп 50-63 ГС.

9.3.6.4. При виконанні правила “толерантності” забороняється перевищувати ліміт ціни франко – завод, встановлений Правилами походження в Переліку операцій.

9.4. Товари, вироблені в країнах ЄС або в Україні, які мають у своєму складі матеріали, походженням з країн ЄС та України (кумуляція)

9.4. Принцип застосування кумуляції:

9.4.1. Матеріали піддані поетапній обробці — країною походження такого товару вважається країна, на території якої він востаннє був підданий обробці.

    Приклад,

ЄС
(пряжа)

Україна
(тканина)

ЄС
(сорочка)

Тканина, виготовлена в Україні з пряжі, походженням з ЄС, набуває українського походження, сорочка виготовлена в ЄС з тканини, походженням з України, набуває походження ЄС.

9.4.2. Матеріали оброблені за рахунок “простих” операцій — країною походження такого товару вважається країна, яка має найбільшу додану вартість.

Приклад,

В ЄС за рахунок “простих” операцій сформовано набір (брюки, сорочка, краватка) вартість, якого складає 18 євро. Країною походження набору вважатиметься Україна, яка має найбільшу додану вартість серед усіх товарів.

9.4.3. За умови підтвердження походження матеріалів з країн ЄС на підставі оригіналів/копій документів про походження (сертифіката та/або декларації інвойс), такі матеріали прирівнюється до українського походження та не враховуються при визначенні походження товарів.

Приклад, в Україні виготовляється посудомийна машина позиції 8422 ГС (ціна франко-завод 500 євро).

Посудомийна машина позиції 8422 ГС набуде українського походження за умови виробництва, при якому використані матеріали іншого походження класифікуються в іншій товарній позиції, ніж товар, та вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 40 % ціни франко-завод готового товару.

При виробництві посудомийної машини позиції 8422 ГС використовуються такі матеріали іншого походження:

Код ГС матеріалів

Вартість

Країна походження

8501

260 євро

Україна

8422

60 євро

Україна

8422

60 євро

ЄС
(походження товару підтверджено декларацією інвойс

8544

50 євро

Туреччина

7318

20 євро

Китай

3917

50 євро

Білорусь

Таким чином, товар набуває українського походження, оскільки:

відбувається зміна тарифної позиції на рівні перших чотирьох знаків (використовуються матеріали українського походження позиції 8422 ГС та матеріали походженням з ЄС (походження підтверджено декларацією інвой), при цьому матеріализ ЄС прирівнюються до українського походження та не враховується при визначенні походження товарів);

вартість матеріалів іншого походження складає 120 євро, що не перевищує ? 40% ціни франко-завод готового товару.

9.5. Особливості використання деяких текстильних матеріалів при виготовленні текстильних виробів.

9.5.1. Пунктом 6.1 приміток 6 Додатку I «Введення до списку у Додатку II» до Правил походження встановлено вимогу:

«6.1. Якщо в Переліку операцій міститься посилання на цю Примітку, текстильні матеріали (за винятком підкладок і додаткових підкладок), що не відповідають правилу для розглядуваного виробленого товару, зазначеному в колонці 3 Переліку операцій, можуть бути використані лише в тому випадку, коли вони віднесені до іншої товарної позиції, ніж сам товар, а їхня вартість не перевищує 8% вартості товару на умовах франко-завод.»

Рішенням Комісії ЄС (2007/С 83/01 від 17.04.2007) наведено тлумачення пункту 6.1 приміток 6 Додатку I «Введення до списку у Додатку II» до Правил походження:

«Спеціальне правило про текстильні матеріали, що виключені з підкладки і клеєвої. «Тканина для кишень» — це спеціальна ткана тканина, що використовується виключно при виготовленні кишень, тому її розглядають не як звичайну підкладку чи клеєву. Особливе правило застосовується відповідно лише для «Тканини для кишень». Правило діє як для тканих тканин у рулонах, так і в готових кишенях, та при цьому вони мають походження з третіх країн.»

Тобто, тканини для кишень не включаються до підкладок і додаткових підкладок, але для них діє умова пункту 6.1 приміток 6 Додатку I «Введення до списку у Додатку II».

10 . Документи, що підтверджують походження товарів

10.1. Статтею 28 Правил походження визначено документи, які підтверджують, що товари, вказані в сертифікаті або в декларації інвойс можуть бути визнані такими, що походять з Європейського Союзу або України й відповідають іншим вимогам Правил походження, зокрема це:

10.1.1. Прямі свідчення процесів, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного майна, що містяться, наприклад, у його обліковій документації чи у міжнародній системі обліку.

10.1.2. Документи, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в Європейському Союзі або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни.

10.1.3. Документи, що підтверджують обробку матеріалів у Європейському Союзі або Україні, видані чи складені в ЄС або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни.

10.1.4. Сертифікати або декларації інвойс, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в Європейському Союзі або Україні згідно з Правилами походження.

10.1.5. Належні свідчення про обробку, виконану з межами Європейського Союзу або України згідно з положеннями статті 12 Правил походження, які підтверджують, що вимоги цієї статті були виконані.

11. Порядок верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів та декларацій інвойсів

11.1 За запитами митних органів країн ЄС Державна фіскальна служба України здійснює верифікацію (перевірку достовірності) сертифікатів, виданих митницями, відповідно до вимог статті 33 Правил походження та порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1029 «Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України» .

11.2. Термін проведення верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів складає 10 місяців з дати запиту митних органів країн ЄС.

12. Щодо формування звіту про сертифікати, видані митницями

12.1. З метою забезпечення внесення посадовими особами митниць електронних копій сертифікатів до центральної бази даних АСМО «Інспектор», щомісячно до 4 числа місяця, наступного за звітним (починаючи з лютого місяця 2016), надсилати на поштову скриньку DMS viddil PT звіт про сертифікати, видані митницями, за формою, що додається.

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий