vartist-mindobriv-v-ukrauni-zrosla-na-163-vidsotkiv-za-ostannij-rik-dumka