Про затвердження переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2021 рік

Про затвердження переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2021 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1329
Київ
Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та квот на 2021 рік
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити на 2021 рік:
1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
2) перелік контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих
парникових газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
3) перелік товарів та обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини та
фторовані парникові гази, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім
товарів та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами),
згідно з додатком 3;
4) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Північна Македонія підлягає
ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну
торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., згідно з
додатком 4;
5) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5.
2. Установити, що:
1) не використані у 2020 році суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності ліцензії
на експорт (імпорт) товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109 “Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік” (Офіційний вісник
України, 2020 р., № 3, ст. 154), дійсні до 1 березня 2021 р., якщо інше не
передбачено відповідними міжнародними договорами України;
2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та експорт
(імпорт) яких ліцензується, гранична різниця фактичного значення їх вартості,
кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у
відповідній ліцензії.
3. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:
1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій
постанові;
2) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для
міжнародної торгівлі” відомості про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів,
ліцензування яких передбачено цією постановою, у формі електронного
документа в день видачі таких ліцензій;
2
3) інформувати щомісяця Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів про
оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт
(імпорт) товарів, зазначених у додатках 2 і 3.
4. Державній митній службі:
1) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для
міжнародної торгівлі” відомості про обсяги здійсненого суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, ліцензування яких
передбачено цією постановою, в день здійснення експорту або імпорту товарів;
2) подавати щомісяця Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів
відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
експорту (імпорту) товарів, зазначених у додатках 2 і 3, згідно із виданими
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
ліцензіями.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1329
ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню

Найменування товаруКод згідно з
УКТЗЕД
Обсяг квоти/
одиниця
виміру
Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота
або платини), у необробленому або
напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку
(крім банківських металів)
71060 грамів
Золото (включаючи золото з покриттям із платини),
необроблене або напівоброблене, або у вигляді
порошку (крім банківських металів)
71080 грамів
Відходи або брухт дорогоцінних металів чи
металів, плакованих дорогоцінними металами; інші
відходи або брухт із вмістом дорогоцінних металів
чи сполук дорогоцінних металів, використовувані
головним чином для добування дорогоцінних
71120 грамів

3

металів

_________
Примітка. Обсяги квот товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106, 7108 і 7112
затверджено в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті.
Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною
установою “Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
України” без ліцензій.
Експорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів,
здійснюється у порядку, встановленому Національним банком.
Національний банк здійснює експорт товарів, визначених у пункті 7 частини
першої статті 42 Закону України “Про Національний банк України”, без
ліцензій.
_____________________
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1329
ПЕРЕЛІК
контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та
фторованих парникових газів), експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню

Найменування речовиниКод згідно з
УКТЗЕД
Тетрахлорид вуглецю2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1,1,1-трихлоретан (МХФ)2903 19 00 00
Трифторметан (ГФВ-23), дифторметан (ГФВ-32),
фторметан (ГФВ-41), 1,2-дифторетан (ГФВ-152),
1,1-дифторетан (ГФВ-152а), пентафторетан (ГФВ-125),
1,1,1-трифторетан (ГФВ-143a), 1,1,2-трифторетан (ГФВ-143),
1,1,1,2-тетрафторетан (ГФВ-134a), 1,1,2,2-тетрафторетан
(ГФВ-134), 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (ГФВ-227ea),
1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (ГФВ-236cb), 1,1,1,2,3,3-
гексафторпропан (ГФВ-236ea), 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан
(ГФВ-236fa), 1,1,1,3,3-пентафторпропан (ГФВ-245fa),
1,1,2,2,3-пентафторпропан (ГФВ-245ca),
1,1,1,3,3-пентафторбутан (ГФВ-365mfc),
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (ГФВ-43-10mee)
2903 39
Бромметан (метил бромід)2903 39 11 00
Хлордифторметан (ГХФВ-22)2903 71 00 00
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123)2903 72 00 00
Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b)2903 73 00 00
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b)2903 74 00 00
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225)2903 75 00 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211)2903 76 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301)2903 76 20 00
Дибромтетрафторетан2903 76 90 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12)2903 77 60 10
Хлортрифторметан (ХФВ-13), трихлортрифторетан,
дихлортетрафторетан, хлорпентафторетан (ХФВ-115)
2903 77 60 90

2 Продовження додатка 2


Найменування речовиниКод згідно з
УКТЗЕД
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111),
гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропан
(ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213),
тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214),
трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), дихлоргексафторпропан
(ХФВ-216), хлоргептафторпропан (ХФВ-217),
тетрахлордифторетан (ХФВ-112)
2903 77 90 00
Дибромдифторметан (Галон 1202)2903 78 00 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31),
тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан
(ГХФВ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124),
трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан
(ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), хлорфторетан
(ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),
пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),
тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca),
1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb),
хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан
(ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан
(ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),
тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан
(ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),
хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан
(ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252),
хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан
(ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан
(ГХФВ-271), дибромфторметан, бромдифторметан,
бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан,
дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан,
дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан,
бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан,
пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан,
трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан,
бромгексафторпропан, пентабромфторпропан,
тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан,
дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан,
тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан,
дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан,
2903 79 30 00
2903 79 80 00

3 Продовження додатка 2

Найменування речовиниКод згідно з
УКТЗЕД
трибромфторпропан, дибромдифторпропан,
бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан,
бромфторпропан

____________
Примітки. 1. Ліцензії на експорт (імпорт) контрольованих речовин
(озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів),
зазначених у цьому додатку, видаються на виконання
положень Монреальського протоколу на підставі
погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних
речовин та фторованих парникових газів, що надається
Міндовкілля в установленому зазначеним Міністерством
порядку. Дії щодо одержання погодження Міндовкілля
здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого
обміну інформацією.
2. На виконання Монреальського протоколу, рішень 24-ї
наради Сторін Монреальського протоколу та 49-го засідання
Комітету з виконання Монреальського протоколу про
речовини, що руйнують озоновий шар (рішення XXIV/18
щодо невиконання умов Монреальського протоколу
Україною), встановлюється рівень для споживання у 2021
році озоноруйнівних речовин у розмірі 0,821 ОРП-тонн для
сервісних цілей.
_____________________
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1329
ПЕРЕЛІК
товарів та обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини
та фторовані парникові гази, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню (крім товарів та обладнання, що перевозяться
у контейнерах з особистими речами)

Найменування товарів та обладнанняКод згідно з
УКТЗЕД
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до
товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із
змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або
профілактичного застосування, у дозованому вигляді
(включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних
систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі
3004*
Органічні синтетичні барвники визначеного або
невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у
примітці 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовлені на основі
органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні
продукти видів, які використовують як флуоресцентні
відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або
невизначеного хімічного складу
3204*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі
синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних
полімерів, дисперговані або розчинені у неводному
середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до групи
32 УКТЗЕД
3208*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі
синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних
полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі
3209*
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки
(для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних
робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів,
внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо
3214*
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати
для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів,
включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару;
засоби для манікюру та педикюру
3304*
Засоби для догляду за волоссям3305*

2 Продовження додатка 3

Найменування товарів та обладнанняКод згідно з
УКТЗЕД
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи
порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що
використовуються для очищення проміжків між зубами
(зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі
3306*
Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління
або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для
приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і
косметичні препарати, не включені до інших товарних
позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або
неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без
них
3307*
Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття
шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для
роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило
3401 30 00 00*
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила);
поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття
(включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із
вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до
товарної позиції 3401)
3402*
Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні
емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення
вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі
або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення
з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів),
а також засоби, які використовують для масляної або жирової
обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших
матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент
70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з
бітумінозних мінералів
3403*
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні
засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами
транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення,
порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть,
фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста,
просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків
товарної позиції 3404
3405*
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що
запобігають проростанню паростків, та регулятори росту
рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у
формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як
3808*

3 Продовження додатка 3

Найменування товарів та обладнанняКод згідно з
УКТЗЕД
препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки,
оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)
Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини),
препарати для прискорення фарбування або закріплення
барвників, а також інші продукти і готові препарати
(наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави),
видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній
промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших
товарних позиціях не зазначені
3809*
Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові
пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних
позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для
каучуку або пластмаси
3812*
Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові
вогнегасні гранати та бомби
3813 00 00 00*
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших
товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення
фарб або лаків
3814 00*
Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні
суміші
3820 00 00*
Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні
захисні суміші, які використовуються у будівництві
3824 99 70 00*
Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або
пропану
3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78
3824 79 00 00
Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із
вмістом озоноруйнівних речовин
2852 90 00 00
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 99 86 00
3824 99 96 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00

4 Продовження додатка 3

Найменування товарів та обладнанняКод згідно з
УКТЗЕД
Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 1003907 20 20 90
Силікони у первинних формах3910 00 00*
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких
входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання
температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в
яких вологість не регулюється окремо
8415
Холодильники, морозильники та інше холодильне або
морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові
насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної
позиції 8415
8418
Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього
охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається
без роздільної стінки)
8419 89 10 00
Вогнегасники заряджені8424 10 00
Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або
охолоджувальними пристроями
8476 21 00 00
8476 81 00 00
Зволожувачі та осушувачі повітря8479 89 97 90
Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній
упаковці
9304 00 00 00*

_________
* Товари виключно в аерозольній упаковці.
Примітка. Ліцензії на експорт (імпорт) товарів та обладнання, зазначених у
цьому додатку, що містять озоноруйнівні речовини та фторовані
парникові гази, видаються на виконання положень
Монреальського протоколу, на підставі погодження на ввезення
або вивезення озоноруйнівних речовин та фторованих парникових
газів, що надається Міндовкілля в установленому зазначеним
Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження
Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну
інформацією. За відсутності у товарах та обладнанні, зазначених у
цьому додатку, озоноруйнівних речовин та фторованих
парникових газів митне оформлення здійснюється без ліцензії.
_____________________
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1329
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Північна Македонія
підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно
до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та
Республікою Македонія від 18 січня 2001 року

Найменування товаруКод згідно
з УКТЗЕД
Обсяг
тарифної
квоти,
метричних
тонн*
Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або
морожена
0204500
Перець роду Capsicum або роду Pimenta,
свіжий або охолоджений
0709 605000
Овочі сушені, цілі, нарізані шматками,
скибками, подрібнені чи у вигляді порошку,
але без будь-якої подальшої обробки
0712500
Плоди сушені, крім тих, що включені до
товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів
або сушених плодів цієї групи
0813200
Перець роду Piper; стручковий перець роду
Capsicum або пахучий перець роду Pimenta,
сушені або подрібнені чи мелені
0904500
Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які
використовуються в основному у парфумерії,
медицині або для боротьби з комахами,
паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані
або непорізані, подрібнені або неподрібнені,
мелені або немелені
1211 90500
Кондитерські вироби з цукру (включаючи
білий шоколад), без вмісту какао
1704500
Шоколад та інші готові харчові продукти з
вмістом какао
1806500
Готові харчові вироби, одержані шляхом
здуття або смаження зерна зернових культур чи
зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні
1904500

2 Продовження додатка 4

Найменування товаруКод згідно
з УКТЗЕД
Обсяг
тарифної
квоти,
метричних
тонн*
пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у
вигляді зерна або пластівців, гранул чи
оброблені іншим способом (за винятком
борошна, крупки, крупів), попередньо
проварені або приготовлені іншим способом, в
іншому місці не зазначені
Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні
облатки
1905 31
1905 32
100
Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин,
приготовлені або консервовані з доданням оцту
чи оцтової кислоти
20016000
Томати, приготовлені або консервовані без
додання оцту чи оцтової кислоти
20024000
Овочі, приготовлені або консервовані без
додання оцту чи оцтової кислоти,
незаморожені, крім продуктів товарної позиції
2006
20053000
Варення, джеми, плодові желе, мармелад,
плодове або горіхове пюре, плодові або
горіхові пасти, одержані шляхом теплової
обробки, з доданням або без додання цукру чи
інших підсолоджувальних речовин
2007100
Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин,
приготовлені або консервовані іншим
способом, з доданням або без додання цукру чи
інших підсолоджувальних речовин або спирту,
в іншому місці не зазначені
2008500
Соки з плодів (включаючи виноградне сусло)
або соки овочеві, незброджені та без додання
спирту, з доданням або без додання цукру чи
інших підсолоджувальних речовин
20093000000**
Продукти для приготування соусів і готові
соуси; смакові добавки та приправи змішані;
порошок гірчиці та готова гірчиця
21033000

3 Продовження додатка 4

Найменування товаруКод згідно
з УКТЗЕД
Обсяг
тарифної
квоти,
метричних
тонн*
Вина виноградні, включаючи вина кріплені;
сусло виноградне, крім продуктів товарної
позиції 2009
220440000000**
Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки виноградного вина або
вичавок винограду
2208 20100000**
Спиртові напої2208 90100000**
Оцет харчовий та його замінники, одержані з
оцтової кислоти
2209 00100000**
Тютюн з невідділеною середньою жилкою2401 1010000
__________

* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою
Македонія
від 18 січня 2001 р., ратифікованою Законом України від 5 липня 2001 р. №
2599-ІІІ.
** Літрів.
_____________________
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1329
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню

Найменування товаруКод згідно з
УКТЗЕД
Антрацит2701 11 00 00

_______
Примітки. 1. Ліцензії на експорт товарів, зазначених у цьому додатку,
видаються на підставі погодження на вивезення цих товарів, що
надається Міненерго в установленому зазначеним Міністерством
порядку. Дії щодо одержання погодження Міненерго
здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну
інформацією.
2. У товарній підкатегорії 2701 11 00 00 антрацит означає вугілля
з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху
безмінеральну основу) не більше як 14 відсотків.
_____________________

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или Viber